Gündem

Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Neferi Alacak

AKSARAY BELEDİYESİNE BIRINCI SEFER ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, raddesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve gayrı kuralları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE HUSUSÎ KURALLARI: Aksaray Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye neferi takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve kişisel kurallar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT GENEL KURALLARI: İlan edilen itfaiye yiğidi takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun bir numara fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

? Türk vatandaşı olmak.

? Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

? Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha ziyade vadeyle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

? Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

? Hizmetini devamlı yapmasına ket olabilecek akıl illeti yahut bedensel keti bulunmamak.

? İlan edilen takımlar için aranan gayrı müracaat kaidelerini taşımak.

2. MÜRACAAT KIŞISEL KURALLARI:

? İlan edilen itfaiye neferi takım unvanı için son olarak mezun olunan mektep itibariyle tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2018 yılı Kamu Işçi Seçme Testinden (KPSS) öbeği imtihanına girmiş olmak ve ilgili puan çeşidinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

? Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden ziyade olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan çokça fark olmaması ve Imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

? Sağlık açısından örtük mekan, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kurallarına müsait olmaları,

? Imtihan açılan takımlardan, 1. sıradaki 10 adet Lise yahut dengi mektep mezunu adayların başvuracağı takımlar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (B) sınıfı sürücü dokümanına sahip olmak,

? Imtihan açılan takımlardan, 2. sıradaki 10 adet Lise yahut dengi mektep mezunu adayların başvuracağı takımlar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (C) sınıfı sürücü evrakına sahip olmak,

? Imtihan açılan takımlardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı takımlar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (C) sınıfı sürücü dokümanına sahip olmak,

? Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

Imtihana girmek isteyen adaylar, https://www.aksaray.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki evrakları ekleyecektir.

? Nüfus cüzdanı yahut Kimlik Kartının fotokopisi,

? Diploma yahut Mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? Yabancı Mektep Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

? Sürücü evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

? Vazifesini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

? Isimli sicil kaydı dokümanı (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı),

? 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 adedi müracaat formuna yapıştırılacak)

4. MÜRACAAT BÖLGESI, TARİHİ, BIÇIMI VE MÜHLETI:

Adaylar, 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, müracaat formu ve yukarıda sayılan dokümanlar ile birlikte tabip gözetiminde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüriyeti Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Imtihana katılma kurallarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının 5 (beş) katı orantısında aday imtihana çağrılacaktır. Teste çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/07/2020 tarihinde https://www.aksaray.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik malumatları ile imtihan tarafı ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir,

Bu evrak teste girişte ibraz edilecektir. Teste katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. TESTIN MEKANI, DEVRI VE HUSUSLARI:

Kelamlı ve uygulamalı test Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdüriyetinde; 27/07/2020 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olup, Kelamlı imtihanı müteakip uygulamalı imtihan yapılacaktır. Testler birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Imtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, test hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Laflı test;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat

bahislerini kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel malumat ve yeteneğin ölçülmesi ile araç tasarrufu ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

7. TEST KIYMETLENDIRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Kelamlı test; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere yekunda 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar başka münferit tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan; 100 tam puan üzerinden yapılır ve test şurası üyelerince verilen puanlar başka münferit tutanağa geçirilir.

Imtihanda kıymetlendirme; testin kelamlı kısmının % 40’ı, uygulamalı kısmının %60’ı alınarak test puanı hesaplanır ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar munfasıl ayrı tutanağa geçirilir. Imtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır.

Adayların atamaya esas muvaffakiyet puanı, Belediye tarafından yapılan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede bölge yerlere ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Test Heyeti; imtihan ahir işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut ehil bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe hilâf beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Test sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin kurumumuzun genel ağ sahifesinde (https://www.aksaray.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Test Heyetine itiraz edilebilir. İtirazlar, test heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak haber verilir.

İlan olunur.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.