Gündem

Ankara Büyükşehir 300 kişilik itfaiye yiğidi alımı için tekrar ilana çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 Mart 2020 tarihinde 300 kişilik itfaiye neferi almak için ilana çıkmıştı. Daha sonra Koronavirüs’ten ötürü ilanı ertelemişti. Ankara Büyükşehir 300 kişilik itfaiye neferi alım ilanını bugün tekrar yayımladı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BIRINCI KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, raddesi, adedi, nitelikleri, KPSS tipi, KPSS taban puanı ve vesair koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla itfaiye yiğidi alınacaktır.

GENEL VE ŞAHSI KAIDELER: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye neferi takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve şahsi koşullar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI: İlan edilen itfaiye neferi takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun bir numara fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

? Türk Vatandaşı olmak,

? Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

? Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha çokça vadeyle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı günahlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

? Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

? Vazifesini devamlı yapmasına handikap olabilecek akıl illeti yahut bedensel handikabı bulunmamak,

? İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerin taşımak,

2. MÜRACAAT HUSUSÎ KURALLARI:

? İlan edilen itfaiye yiğidi takımları için, mezun olunan mektep itibarıyla tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2018 yılı Kamu Işçi Seçme Imtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların önündeki puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

? Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden ziyade olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan çokça fark olmaması ve imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

? Sağlık açısından örtük mekan, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kurallarına münâsib olmaları,

? İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların müracaat yapacağı takımlar için itfaiye teşkilatının muhtaçlığına nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az C sınıfı sürücü evrakına sahip olmak,

? Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Sahası ve Kısımlarının birinden mezun olan adayların müracaat yapacağı takımlar için itfaiye teşkilatının gereksinimine nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı sürücü dokümanına sahip olmak,

3. MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Müracaat sırasında;

Imtihana girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

? Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,

? Diploma yahut Mezuniyet evrakının dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? Yabancı Mektep Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

? KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

? Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

? Hizmetini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

? 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

? Isimli sicil kaydı dokümanı (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)

4. MÜRACAAT ALANI, TARİHİ, BIÇIMI VE VADESI:

Adaylar, kelamlı teste katılabilmek için;

01/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan evraklar ile birlikte, sağlık çalışanı gözetiminde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Stant Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile yahut eksik malumat ve dokümanlarla ya da nitelikleri makul olmadığı halde yapılan müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN KIYMETLENDIRILMESI – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının entegrasyonunu denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı orantısında aday laflı teste çağrılacaktır,

Imtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan gayri adaylar da imtihana çağrılacaktır,

Imtihana girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 16.07.2020 tarihinde belediyemiz web sahifesi www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar imtihan giriş dokümanlarına bu adres üzerinden erişebilecektir.

Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir. Teste katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. TESTIN NOKTASI, DEVRI VE BAHISLERI:

Kelamlı ve uygulamalı imtihan 20/07/2020-30/07/2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler-Altındağ/ANKARA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Imtihanlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Kelamlı ve uygulamalı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Imtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde teste katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, test hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Laflı imtihan;

? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

? Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

? Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat,

mevzularını kapsar.

Uygulamalı test; takım unvanına ait mesleksel haber ve yeteneğin ölçülmesi ile araç tasarrufu ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılacaktır.

7.SINAV KIYMETLENDIRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

İtfaiye yiğidi imtihanında kıymetlendirme;

Laflı test; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere yekunda 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar başka munfasıl tutanağa geçirilir.

Uygulamalı imtihan; 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı münferit tutanağa geçirilir.

Testte kıymetlendirme; testin laflı kısmının % 40’ı, uygulamalı kısmının %60’ı alınarak imtihan puanı hesaplanır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar başka münferit tutanağa geçirilir. Testte başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır.

Adayların atamaya esas muvaffakiyet puanı, Belediye tarafından yapılan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede mekan ortamlara başkaca yazılı tebligat yapılacaktır.

Test Heyeti; imtihan ahir işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut yerinde bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe uymaz beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin testleri geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Test sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, test heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak haber verilir.

İlan Olunur.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.