Gündem

Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, noktası, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öbür kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE KIŞISEL KAIDELERI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve kişisel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

MÜRACAAT GENEL KAIDELERI

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen vadeler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha ziyade mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı günahlar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Hizmetini devamlı yapmasına köstek olabilecek akıl marazı yahut bedensel mahzuru bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan gayrı müracaat koşullarını taşımak.

MÜRACAAT HUSUSÎ KURALLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan mektep itibari ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Ortaöğretim (Lise yahut dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 çeşidinde Kamu Işçisi Seçme Imtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların önünde belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda mekan alan kişisel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, hatunlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden çokça olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan çokça fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Testin yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı sürücü evrakına sahip olmak,

MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

Müracaat sırasında;

1. Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sahifesinden (http://www.cankaya.bel.tr/) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Mektep Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç evrakının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Hizmetini devamlı olarak yapmaya handikap bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü evrakının aslı yahut fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

MÜRACAAT ALANI, TARİHİ, HALI VE MÜHLETI

Adaylar, yukarıda sayılan müracaat dokümanlarını 23/06/2020 Salı gününden 29/06/2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdüriyeti hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüriyeti ünitesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut gayri hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların uzunluk ve kilo ölçümleri şahsen müracaat sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı nispetinde aday imtihana çağırılacaktır.

Imtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan vesair adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Teste girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 03.07.2020 Cuma günü belediyemiz (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, teste çağrılan adaylar kimlik haberleri ile imtihan konumu ve tarihinin bulunduğu teste giriş dokümanlarına bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

Imtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IMTIHANIN NOKTASI, VAKTI VE MEVZULARI

Kelamlı ve Uygulamalı Imtihan 06 Temmuz-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdüriyeti hizmet binasında yapılacaktır. Imtihanlar saat:09.00’da başlayacaktır. Laflı ve Uygulamalı Test, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Teste girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde teste katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Laflı Test;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat,

hususlarını kapsar.

Uygulamalı test; takım unvanına ait mesleksel haber ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

IMTIHAN KIYMETLENDIRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere yekunda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Imtihanda kıymetlendirme; kelamlı testin %50 si, uygulamalı testin %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. Testte başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır.

c) Adayların atamaya esas muvaffakiyet puanı, bu hususun (b) bendinde belirtilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (http://www.cankaya.bel.tr/) adresinde ilan edilecektir.

Imtihan Heyeti; imtihan ahir işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde test duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe münafi beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Imtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, test konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak haber verilir.

İlan Olunur.

Çankaya Belediye Başkanlığı

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün