Askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları nedir, tayın bedeli ödenir mi?

0
5

ÖĞRETMENLER, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 4. unsuruna nazaran, Ulusal Eğitim Bakanlığı takımlarında öğretmen olarak vazife yapanlar ile mesleği öğretmen olan lakin bu vazifeye başlamamış bulunanlar, temel askerlik eğitimini takiben Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilmektedirler.

İşte o unsur;

“Ek Husus 4 – Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının gereksinim göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silahaltına alınacak yükümlülerden, bu Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyon yapanlar ile mesleği öğretmen olan lakin bu vazifeye başlamamış bulunanlar, bu Kanunun 10 uncu unsurunun 4 üncü bendinde belirtilen süreçlere tabi tutulmaksızın gereksinim fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben mezkür Bakanlık buyruğuna verilirler. Bunların ölçüsü belirtilen muhtaçlığın altında olduğu takdirde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da gereksinimi karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve istekli bulunmaları kuralıyla, muhtaçlık nispetinde temel askerlik eğitimini müteakip Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Muhtaçlığın bunlarla da karşılanmaması halinde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da muhtaçlığı karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yapmaya elverişli bulunan lakin istekli olmayan yükümlüler ortasından yeteri kadarı kura ile öğretmen olarak ayrılır. Bunların vazife yerleri Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan evvel bu Bakanlık takımlarında öğretmen olanlar ile devlet memuru olarak çalışanlar evvelki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarını almaya devam ederler. Daha evvel memuriyet misyonunda bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 657 sayılı Kanun kararlarına nazaran intibakları yapılır. Bunların maaşları Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Yükümlüler; öğretmen olarak misyon yaptıkları sürece resmi elbise giyemez ve iaşe edilmezler. Hizmet mühleti emsali erbaş yahut erlerin hizmet mühleti kadardır, bu mühlet askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar, hizmetleri sırasında tarzına nazaran öğretmenlik mesleği ile münasebetleri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş yahut er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, müsaade tecavüzü, kısa vadeli firar ve kısa periyodik müsaade tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak cürümlerinden ötürü Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Yordamı ve Disiplin Cürüm ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Yöntemi Kanunu kararları uygulanır. Bu hususlarda yetkili askeri mahkeme yahut disiplin mahkemesi Ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilir.”


ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLENLERİN MAAŞLARI ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖDENMEKTEDİR

1076 sayılı Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Ek 7. hususuna nazaran,Milli Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilerek öğretmen olarak ayrılan ve vazifeye başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

İşte o husus,

“Ek Husus 7 -Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının muhtaçlık göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, bu Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyon yapanlar ile mesleği öğretmen olan fakat Bakanlık takımlarında öğretmenlik misyonuna başlamamış bulunanlardan yeteri kadarı, temel askerlik eğitimini takiben Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Bunların ölçüsü, belirtilen gereksinimin altında olduğu takdirde, yedek subay aday adayları ortasında, tahsilleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar da temel askerlik eğitimleri sonunda Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Muhtaçlığın bunlarla da karşılanamaması halinde yeteri kadarı, öğretmen olabilecek tahsili görmüş olup da istekte bulunmayanlar ortasından kura ile tespit edilir. Bu unsur kararlarına tabi yükümlüler bu Kanunun 3 üncü unsuru yeterince ere ayrılmayıp tamamı yedek subay adaylığına ayrılırlar.

Birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve vazifeye başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Bu yükümlüler; öğretmenlik misyonları sırasında resmi elbise giyemezler, emsali yedek subaylar kadar hizmet yaparlar, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlar, vazife yerleri Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir, hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilirler, bu vazifeleri sırasında yordamına nazaran öğretmenlik mesleği ile ilgileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve Bakanlıkla da ilişikleri kesilir.

Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilenler hakkında firar, hava değişimi, müsaade tecavüzü, kısa vadeli firar, kısa müddetli müsaade tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak cürümlerinden ötürü Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Adabı ve Disiplin Cürüm ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Yordamı Kanunu kararları uygulanır. Bu bahislerde yetkili askeri mahkeme ve disiplin mahkemesi Ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilir.”


ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLECEKLERLE İLGİLİ KONULAR YÖNETMELİKLE BELİRLENMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 5. unsurundaki;Bu Kanunla, 1076 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci unsur ile 1111 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü unsurun uygulanmasıyla ilgili konular, Ulusal Savunma Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ortaklaşa çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” kararlarına nazaran de Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilecek Öğretmenlerle ilgili konular yönetmelikle belirlenmektedir.

Kelam konusu yönetmelik iseYükümlülüğünü Ulusal Eğitim Bakanlığı Buyruğunda Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliktir.

ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARIN ÖZLÜK HAKLARI ŞUNLARDIR

İlgili yönetmeliğin “Özlük hakları” başlıklı 14. unsurunda askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları belirlenmiştir.

İşte o unsur;

“Madde 14 – Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğunda öğretmen olarak vazife alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden, Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğunda öğretmen olarak vazife yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik vazifesine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten ötürü ayrıyeten bir fiyat ödenmez.

b) 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden;

1) Askerlik hizmetine başlamadan evvel Bakanlık takımlarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların evvelki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşları, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

2) Daha evvel memuriyet vazifesinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanun kararlarına nazaran intibakları yapılır ve maaşları Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

c) Bu Yönetmelik kararlarına nazaran öğretmen olarak vazife alanlar hakkında sicil raporu düzenlenmez.”


ASTEĞMENLER İÇİN TESPİT EDİLEN AYLIK, ÖDENEK, YARDIM VE TAZMİNATLAR NEDİR?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun “ONİKİNCİ KISIM Mali Kararlar BİRİNCİ KISIM Aylıklar, Ek Misyonlar, Yolluk ve Harçlıklar” başlıklı 135. unsuru ile başlayıp 165. husus ile biten kararlara nazaran Asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

PEKALA,ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARA TAYIN BEDELİ ÖDENİR Mİ?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun “IX – Harçlıklar” başlıklı 143. hususu 3.fıkrasında;”Kendi nam ve hesabına fakülte yahut yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile toplumsal yardımlardan (tayın bedeli hariç) motamot yararlandırılırlar. 2629 sayılı Kanun kararları gizlidir.” kararları bulunmaktadır.

Hasebiyle askerliğini öğretmen olarak yapanlara tayın bedeli ödenmez

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz