Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi yayımlandı

0
0

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK TABAN FİYAT TARİFESİ

GENEL KARARLAR

Emel ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuksal yardımlarda, taraflar ortasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıyeten kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık fiyatının tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife kararları uygulanır.

(2) Taraflar ortasında akdi avukatlık fiyatı kararlaştırılmamış yahut kararlaştırılan akdi avukatlık fiyatının geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen meblağ üzerinden bu Tarife mucibince hesaplanacak avukatlık fiyatının altında bir fiyata hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü unsurunun dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık fiyatı belirlenmesinde yalnızca taban bedelin hesaplanmasında dikkate alınır. Öbür konular 1136 sayılı Kanundaki kararlara tabidir.

(3) Bu Tarife kararları altında kararlaştırılan akdi avukatlık fiyatları, bu Tarife kararları üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık fiyatının kapsadığı işler

UNSUR 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık fiyatı, kesin karar elde edilinceye kadar olan dava, iş ve süreçler fiyatı karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava yahut işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan öbür süreçler farklı fiyatı gerektirmez. Kararların tavzihine ait istemlerin ret yahut kabulü halinde de avukatlık fiyatına hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge yönetim ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları farklı fiyatı gerektirir.

Avukatlık fiyatının aidiyeti, hudutları ve ortak yahut değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık fiyatı

UNSUR 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ilişkin olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık fiyatı, bu Tarifede yazılı ölçüden az ve üç katından çok olamaz. Bu fiyatın belirlenmesinde, avukatın emeği, uğraşı, işin ehemmiyeti, niteliği ve davanın müddeti göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi başka olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için farklı başka avukatlık fiyatına hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

HUSUS 4 – (1) Tıpkı tüzel yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık fiyatından fazlası yükletilemez.

Fiyatın tümünü hak etme

HUSUS 5 – (1) Hangi basamakta olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu Tarife kararları ile belirlenen fiyatın tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse bilinmeyen alacak ve tespit davasında mahkemece dava bedelinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş pahaya nazaran takip etmese dahi, yasal avukatlık fiyatı, belirlenmiş dava pahasına nazaran hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte fiyat

UNSUR 6 – (1) Uyuşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh yahut rastgele bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife kararlarıyla belirlenen fiyatların yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu husus yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık fiyatı kontratlarında uygulanmaz.

Misyonsuzluk, yetkisizlik, dava ön kaidelerinin yokluğu yahut hasımlık nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında fiyat

HUSUS 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, misyonsuzluk yahut yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı fiyatın yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye nazaran hükmolunacak avukatlık fiyatı, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında yazılı ölçüleri geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön kuralın yerine getirilmemiş olması ve hasımlık nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye nazaran bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında yazılı ölçüleri geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık fiyatına hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş kısmı itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle misyonsuzluk, gönderme yahut yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık fiyatına hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında fiyat

HUSUS 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, diğer bir davanın bu davayla birleştirilmesi yahut davaların ayrılması durumunda, her dava için farklı fiyata hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında fiyat

HUSUS 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli fiyatı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının yahut hükmolunan nafakanın bir yıllık meblağı üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmı yeterince hesaplanacak ölçünün tamamı, avukatlık fiyatı olarak hükmolunur. Bu ölçüler, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında davanın görüldüğü mahkemeye nazaran belirlenmiş bulunan fiyattan az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık fiyatına hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında fiyat

UNSUR 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık fiyatı, karar altına alınan ölçü üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili faydasına bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran hükmedilecek fiyat, davacı vekili lehine belirlenen fiyatı geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık fiyatı, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmına nazaran hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat yahut parayla kıymetlendirilmesi mümkün öteki taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık fiyatı farklı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde fiyat

UNSUR 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki tüzel yardımlara ait avukatlık fiyatı, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün süreçlerin karşılığıdır. Konusu para yahut para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık fiyatı, bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran belirlenir. Şu kadar ki takip ölçüsü 4.800,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık fiyatı, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu fiyattır. Fakat, bu fiyat asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz evrakı alınması, takibi sonuçlandıran süreçlerden sayılır. Bu durumda avukata tam fiyat ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife mucibince ayrıyeten avukatlık fiyatına hükmedilir. Şu kadar ki bu fiyat, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmının iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili türel yardımlara ait olup, bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran belirlenecek avukatlık fiyatı bu sıra numaralarında yazılı ölçüleri geçemez. Lakin icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım mucibince hesaplanacak avukatlık fiyatına hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme mühleti içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye nazaran belirlenecek fiyatın dörtte üçü takdir edilir. Maktu fiyatı gerektiren işlerde de bu karar uygulanır.

(5) Tahliyeye ait icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında belirtilen maktu fiyata hükmedilir. Borçlu ödeme müddeti içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye nazaran belirlenecek fiyatın dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar ortasında akdi avukatlık fiyatı kararlaştırılmamış yahut kararlaştırılan akdi avukatlık fiyatının geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü unsurunun dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık fiyatı, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci kısmında icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu fiyattır. Lakin belirlenen fiyat asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde fiyat

HUSUS 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran vekalet fiyatına hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili ortasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci kısmının tüketici hakem heyetlerine ait kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına nazaran fiyat

UNSUR 13 – (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında gösterilen tüzel yardımların konusu para yahut para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık fiyatı, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu fiyatların altında kalmamak kaydıyla (7 nci unsurun ikinci fıkrası, 10 uncu hususun üçüncü fıkrası ile 12 nci unsurun birinci fıkrası, 16 ncı unsurun ikinci fıkrası kararları gizli kalmak kaydıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran belirlenir.

(2) Fakat, hükmedilen fiyat kabul yahut reddedilen ölçüsü geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili faydasına bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran hükmedilecek fiyat, davacı vekili lehine belirlenen fiyatı geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık fiyatı, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmına nazaran hükmolunur.

Ceza davalarında fiyat

UNSUR 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmın ikinci kısmında belirlenen avukatlık fiyatı sanığa yükletilir.

(2) Ceza kararı taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere nazaran yalnız para cezasına hükmolunan davalarda bu Tarifeye nazaran belirlenecek avukatlık fiyatı hükmolunan para cezası fiyatını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı hususlarına nazaran tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan müracaatlarda, bu Tarifenin üçüncü kısmı mucibince avukatlık fiyatına hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu fiyat ikinci kısmın ikinci kısmının sekizinci sırasındaki fiyattan az, onikinci sıra numarasındaki fiyattan fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık faydasına Hazine aleyhine maktu avukatlık fiyatına hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz üzere müracaatların kabulü yahut birinci derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, birinci derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız yahut duruşmalı oluşuna nazaran ikinci kısım birinci kısım 1. sıradaki iş için öngörüldüğü formda avukatlık fiyatına hükmedilir. Lakin müracaata mevzu idari para cezasının ölçüsü bu Tarifenin ikinci kısım birinci kısım 1. sıradaki iş için öngörülen maktu fiyatın altında ise idari para cezası kadar avukatlık fiyatına hükmedilir.

Danıştayda, bölge yönetim, yönetim ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde fiyat

UNSUR 15 – (1) Danıştayda birinci derecede yahut duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel konseyleri ile dava dairelerinde, bölge yönetim, yönetim ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi mühletinin bitimine kadar uyuşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması yahut bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı fiyatın yarısına, başka durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin vazifeli mercie gönderilmesine yahut dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık fiyatına hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh muahedesinde fiyat

UNSUR 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A unsurunda uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh mutabakatlarından doğacak avukatlık fiyatı uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan kararlar uyarınca hesaplanacak ölçüler, akdi avukatlık fiyatının taban kıymetlerini oluşturur.

(2) Fakat, arabuluculuğun dava kuralı olması halinde, arabuluculuk basamağında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki kararlar uygulanır:

a) Konusu para olan yahut para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık fiyatı; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk mutabakat evrakının imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran hesaplanır. Şu kadar ki ölçüsü 7.200,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık fiyatı, 1.080,00 TL. maktu fiyattır. Fakat, bu fiyat asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan yahut para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık fiyatı; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk muahede evrakının imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında davanın görüldüğü mahkemeye nazaran öngörülen maktu fiyattır.

c) Arabuluculuk faaliyetinin uyuşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 1.080,00 TL. maktu fiyata hak kazanır. Fakat, bu fiyat asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin uyuşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın birebir vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği minimum fiyat, (c) bendine nazaran ödediği maktu fiyat mahsup edilerek bu Tarifeye nazaran belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komitesinde fiyat

HUSUS 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü tüzel yardımlarda bu Tarife kararları uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Kurulları, vekalet fiyatına hükmederken, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında asliye mahkemeleri için öngörülen fiyatın altında kalmamak kaydıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına nazaran avukatlık fiyatına hükmeder. Lakin talebi kısmen ya da büsbütün reddedilenler aleyhine bu Tarifeye nazaran hesaplanan fiyatın beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında asliye mahkemeleri için öngörülen maktu fiyata hükmedilir. Lakin talebi kısmen ya da büsbütün reddedilenler aleyhine öngörülen maktu fiyatın beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Kurullarınca hükmedilen vekalet fiyatı, kabul yahut reddedilen ölçüsü geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Heyeti Yönetmeliğinin 14 üncü unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Şurası, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci kısmında yönetim ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık fiyatına hükmeder.

İş takibinde fiyat

HUSUS 18 – (1) Bu Tarifeye nazaran iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve süreçlerin yapılabilmesi için, iş sahibi yahut temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara nazaran zarurî olan iş ve süreçlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi fiyatı bir yahut birden çok resmi daire, kurum yahut kuruluşça yapılan çeşitli süreçleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün tüzel yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde fiyat

HUSUS 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen fiyatın 1/4’ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde fiyat

HUSUS 20 – (1) Bu Tarifede yazılı olmayan tüzel yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, bu Tarifedeki misal işlere nazaran fiyat belirlenir.

Uygulanacak tarife

HUSUS 21 – (1) Avukatlık fiyatının takdirinde, tüzel yardımın tamamlandığı yahut dava sonunda karar verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife temel alınır.

Seri davalarda fiyat

UNSUR 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir tipi olan seri davalar ister başka dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on belgeye kadar açılan seri davalarda her bir evrak için farklı ayrı tam avukatlık fiyatına, toplamda elli belgeye kadar açılan seri davalarda her bir belge için başka ayrı tam fiyatın %50’si oranında avukatlık fiyatına, toplamda yüz belgeye kadar açılan seri davalarda her bir evrak için başka ayrı tam fiyatın %40’ı oranında avukatlık fiyatına, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir evrak için farklı başka tam fiyatın %25’i oranında avukatlık fiyatına hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu halde avukatlık fiyatına hükmedilmesi için evraka ait tüm duruşmaların birebir gün tıpkı mahkemede yapılması gerekir.

Makûs niyetli yahut haksız dava açılmasında fiyat

HUSUS 23 – (1) Makûs niyetli davalı yahut hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama masraflarından öbür, öteki tarafın vekiliyle ortalarında kararlaştırılan vekalet fiyatının tamamı yahut bir kısmını ödemeye mahküm edilebilir. Vekalet fiyatının ölçüsü hakkında uyuşmazlık çıkması yahut mahkemece ölçüsünün fahiş bulunması halinde, bu ölçü direkt mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife temel alınarak takdir olunur.

Yürürlük

HUSUS 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için tıklayınız

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz