Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

0
18

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

BİRİNCİ KERE ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Kez Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve diğerşartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KAİDELERİ:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur ve zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’incimaddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

g) Hangi takıma müracaat yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna nazaran ilan edilen sadece bir takıma müracaat yapacaktır).

2) MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanı almış olmak,

b) Dahaönceçalıştığıkamukurumvekuruluşlarındandisiplinsizlikveyaahlakinedenlerleçıkarılmışolmamak,

c) Zabıta memuru takımına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci unsuru’nun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A hususunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) ZabıtaMemurukadrolarınabaşvuruyapacaklariçinsınavınyapıldığıtarihte30 yaşını doldurmamışolmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

İmtihana girmek isteyen adayların http://www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) KPSS sonuç evrakının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

d) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Misyonunu devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Bilgisayar İşletmeni takımları için; Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Avukatlık takımı için Avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜDDETİ:

Zabıta Memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı,diğer Memur takımları için kelamlı imtihana katılabilmek için;

. Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri ortasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde)Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

. Başka Memur takımlarına yapılacak müracaatlar için;adayların üstte sayılan müracaat dokümanlarını şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaelektronik ortamda müracaat@bahcelievler.bel.tr internet adresinden yapılabilecektir.

. Zabıta Memuru takımlarına yapılacak müracaatların ise; adayların müracaat için gerekli evraklarla birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

. Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim etmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu İmtihan Giriş Belgelerinewww.bahcelievler.bel.trresmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıyeten; İmtihan Giriş Evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Öbür Memur alımı için;29.03.2021 tarihinde Saat:11.00’da başlamak üzere, Bahçelievler Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası Nurettin Topçu Kültür Merkezi Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde kelamlı imtihan yapılacaktır.Sınav tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Zabıta Memuru alımı için; 05.04.2021tarihinde Saat:11.00’da başlamak üzere, Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

İmtihan Mevzuları:

Kelamlı imtihan;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat, bahisleri ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda yapılır.

7) İMTİHANIN DEĞERLENDİRLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50’si, uygulamalı imtihanın %50’si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kuraldır.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Başka Memur takımları imtihanında kıymetlendirme:

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı;Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz www.bahcelievler.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Heyeti; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz