Gündem

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 işçi alacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından:

İŞÇİ ALIM İLANI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, ilgili, alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile Öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği kararları çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 4 (dört) Uzman İşçi, 1 (bir) Dayanak İşçisi durumları için toplam 6 (altı) işçi istihdamı gerçekleştirecektir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur vilayetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, imtihanda başarılı olan adaylar bu vilayetlerden Ajansın uygun göreceği rastgele birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

İlan Tarihi

6 Kasım 2020

Müracaat Tarihleri

5 Aralık 2020 – 20 Aralık 2020

İmtihan Biçimi

Kelamlı (mülakat)

Mülakat Tarihleri

Genel Sekreterlikçe ilan edilecektir.

Müracaat Adresi

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr

İmtihan Yeri

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Çünür Mah. 102. Cadde İktisat Yerleşkesi A2 Blok No: 185-B 32200 Merkez/ISPARTA

İKAZ: Müracaatlar, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son müracaat vakti olan 20 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı imtihan müracaat temasından yapılacaktır.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL KAİDELER

Ajansta istihdam edilecek tüm işçide;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı kabahatten yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hatalarından ötürü hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. İÇ DENETÇİ İÇİN İMTİHANA GİRİŞ KAİDELERİ

2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda yahut özel dalda kontrol elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu iç Denetçi Sertifikası yahut milletlerarası eş pahalığı bulunan iç kontrol sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Son müracaat tarihinden evvelki 5 yıl içinde, İngilizce lisanından YDS’den minimum 60 (altmış) puan yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öbür bir imtihandan minimum 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

2.2. iç Denetçi için Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir yahut birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada dikkate alınacaktır (Adayların bu hususta sahip oldukları evrakları müracaatla birlikte sunması gerekmektedir.):

Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

İngilizce dışında ikinci bir yabancı lisanı yeterli derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı lisan puanı / evrakı dikkate alınacaktır.)

iç kontrol alanında mecburî evrak dışında ulusal / memleketler arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak

iç denetçi durumuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan kıymetlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe kıymetlendirme yapılacak ve puan sıralamasına nazaran en yüksek puanlı birinci 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

Tablo 1 – iç Denetçi Müracaat Puanlama Kriterleri

iç Denetçi

Puanlamadaki Tartısı (%)

Tecrübe Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) *

40

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

ikinci Yabancı Lisan Bilgisi**

4

Makul Hususlarda Sertifika ***

4

*5 yıl ve üzerindeki tecrübe mühleti dikkate alınır. (5 yıl için imtihan ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ek her bir yıl için 100 puana tamamlayacak biçimde 2 puan verilir. )

** ikinci yabancı lisana ait imtihan ilanında belirtilen taban YDS yahut eşdeğerliliği bulunan imtihan puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan durum için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki tartısını değiştirmez.

3. UZMAN İŞÇİ iÇiN İMTİHANA GiRiŞ KOŞULLARI

Ajansımız tarafından Tablo-2 ve Tablo-3’te belirtilen tahsil kısımlarından mezun toplam 4 (dört) uzman işçi istihdam edilecektir. Tablo-2’de belirtilen tahsil kısımlarında, KPSS puanı bulunanlar yahut iş deneyimi kaidesini taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecek iken Tablo-3’te belirtilen tahsil kısımlarından ise sadece iş deneyimi koşulunu taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecektir. Tablo-3’te belirtilen tahsil kısımlarından yapılacak müracaatlarda KPSS puanı ile yapılan müracaatlar uygun kabul edilmeyecektir.

3.1. Uzman İşçi Adayları için Aranan Nitelikler

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Tablo-2 yahut Tablo-3’te belirtilen kısımlardan lisans seviyesinde mezun olmak

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerliliği bulunan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) mezun oldukları tahsil kısımlarına nazaran Tablo-2’de belirtilen ilgili puan tiplerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak

Lakin müracaat tarihi prestijiyle 50 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla kamu kesiti yahut özel kesimde aşağıdaki mevzularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olanlar KPSS’ye girme kuralı aranmaksızın direkt kelamlı imtihanla alınır:

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve idaresi,

c) Strateji geliştirme, strateji idaresi,

ç) izleme ve kıymetlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve etraf,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve bağlantı teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) insan kaynakları idaresi,

ı) Milletlerarası ticaret.

c) Son müracaat tarihinden evvelki 5 yıl içinde, İngilizce lisanından YDS’den taban 70 (yetmiş) puan yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öteki bir imtihandan taban 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak

Tablo 2 – KPSS Puanı yahut iş Deneyimi ile Başvurulabilecek Uzman İşçi Konumu için _________________________Alım Yapılacak Kısımlar ve Şartlar__________________________

Tahsil Kısmı

KPSS

Puan

Tipi

Taban

Puanı*

YDS Taban Puanı

istihdam Edilecek Toplam1 İşçi Sayısı

Kelamlı İmtihana Çağrılacak Aday Sayısı

Mimarlık, İnşaat Mühendisliği

P1, P2, P3

80

70

1

5

Kent ve Bölge Planlama

P1, P2, P3

80

70

1

5

* KPSS Puanı ile başvuran adaylar için zaruridir. iş deneyimi ile başvuran adaylar, KPSS’ye girme kaidesi aranmaksızın direkt kelamlı imtihanla alınır.

Tablo 3 -Yalnızca İş Deneyimi ile Başvurulabilecek Uzman İşçi Durumu İçin Alım Yapılacak Kısımlar ve Koşullar

Tahsil Kolu

YDS Taban

Puanı

İstihdam

Edilecek Toplam İşçi Sayısı

Kelamlı İmtihana Çağrılacak Aday Sayısı

İktisat, İktisat, Maliye, İşletme, Ekonometri, İstatistik, Kamu İdaresi, Memleketler arası İlgiler

70

1

5

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Materyal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği, Etraf Mühendisliği, Güç Sistemleri Mühendisliği

70

1

5

Uzman İşçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir yahut birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada dikkate alınacaktır (Adayların bu hususta sahip oldukları dokümanları müracaatla birlikte sunması gerekmektedir.):

İmtihan ilanının minimum lisans mezuniyeti kaidesinin belirlendiği kısmında sayılan tahsil kolları yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

İngilizce dışında ikinci bir yabancı lisanı güzel derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı lisan puanı / dokümanı dikkate alınacaktır.)

Aşağıdaki bahislerden rastgele birine ait sertifikaya sahip olmak:

J Proje Döngüsü İdaresi (PCM)

J Fizibilite

Genel Sekreterlikçe yapılacak puan sıralaması listesinden, alım yapılacak tahsil kollarının her biri için belirlenen durum sayısının beş katı aday çağrılacak formda, müsabaka imtihanına katılabilecekler belirlenir.

Tablo 4 – Uzman İşçi Müracaat Puanlama Kriterleri

Uzman

Puanlamadaki Yükü (%)

KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar için)

Tecrübe Yılı (İş Deneyimi ile Başvuran Adaylar için Belgelenmek Kaydıyla) 2

40

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı Lisan Bilgisi3

4

Makul Hususlarda Sertifika 4

4

4. DAYANAK ÇALIŞANI İÇİN İMTİHANA GİRİŞ KOŞULLARI

Ajansımızın sekreterlik, halkla münasebetler, arşiv, idari ve mali işler ile çalışanla ilgili iş ve süreçler üzere işlerini yerine getirmek hedefiyle 1 (bir) adet dayanak çalışanı istihdam edilecektir.

4.1. Takviye İşçisi Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Önlisans programlarının Tablo 5’te belirtilen kısımlardan mezun olmak,

b) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerliliği bulunan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) KPSSP93 puan tipinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Tablo 5 – Dayanak İşçisi İçin Alım Yapılacak Kısımlar

Tahsil Kolu

KPSS

Puan

Tipi

Taban

Puanı

İstihdam Edilecek

İşçi Sayısı

Kelamlı İmtihana Çağrılacak Aday Sayısı

Grafik Tasarımı,

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi,

Bilgisayar Takviyeli Tasarım ve Animasyon, Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

P93

60

1

5

Dayanak Çalışanı İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir yahut birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada dikkate alınacaktır (Adayların bu hususta sahip oldukları evrakları müracaatla birlikte sunması gerekmektedir.):

İmtihan ilanının taban önlisans mezuniyeti koşulunun belirlendiği kısmında sayılan kısımlardan rastgele birine yönelik sertifikaya sahip olmak.

Dayanak çalışanı alımı için Ajansa yapılan müracaatlar, adayların KPSS puanına nazaran sıralanır. Puan sıralaması listesinden, birinci 5 (beş) aday çağrılacak formda, yarış imtihanına katılabilecekler belirlenir.

Tablo 6- Dayanak İşçisi İçin Müracaat Puanlama Kriterleri

Takviye Çalışanı

Puanlamadaki Yükü (%)

KPSS Puanı

90

Belli Hususlarda Sertifika **

10

** Başvurulan konum için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki tartısını değiştirmez.

5. MÜRACAAT BİÇİMİ, TARİHİ VE YERİ

Müracaatlar, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son müracaat vakti olan 20 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı imtihan müracaat ilişkisinden yapılacaktır.

Müracaatlar, “Başvuru Formu” eksiksiz ve gerçek bir formda doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, üstte belirtilen imtihan giriş kaidelerini ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve dokümanları elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili kısımlarına eklemeleri zaruridir. Yalnızca elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup ilanda belirtilen kaidelere uygun olmayan müracaatlar ile elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili kısımlarında belirtilen tercih nedenlerine ait olarak sahip oldukları dokümanları de müracaatla birlikte anılan tarih ve saate kadar müracaatına eklemesi, tercih nedenlerinin dikkate alınabilmesi için zaruridir.

Tablo 7 – Müracaatta Sunulacak Belgeler*

No

Evrak

Uzman İşçi (KPSS)

Uzman

İşçi (İş

Tecrübesi)

Dayanak İşçisi

İç Denetçi

1

Müracaat Dokümanı (ajanssinavbasvuru. sanayi.gov.tr adresinden doldurulacaktır)

Z

Z

Z

Z

Kamu İç Denetçi Sertifikası yahut memleketler arası eş pahalığı bulunan iç kontrol sertifikası

GD

GD

GD

Z

2

Tahsil diploması ya da mezuniyet evrakı

Z

Z

Z

Z

3

KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç dokümanı

Z

GD

Z

GD

4

İş deneyimlerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü yahut ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet dokümanı

GD

Z

GD

Z

5

İş deneyimlerine ait olarak, hangi misyonu hangi unvan ile hangi mühletle yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış SGK dökümü ile uyumlu yazı

GD

Z

GD

Z

6

YDS / e-YDS sonuç evrakı ya da buna denk kabul edilen milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan dokümanı

Z

Z

GD

Z

8

Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış isimli sicil kaydı dokümanı

Z

Z

Z

Z

9

Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis yahut muaf) gösteren doküman

Z

Z

Z

Z

10

Var ise üstte ilgili kısımlarda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir başka dokümanlar

T

T

T

T

Z: Mecburî T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil

* İmtihan müracaat sistemi tarafından ilgili resmi organlardan otomatik olarak çekilen bilgiler için ayrıyeten evrak yüklenmeyecek, müracaat esnasında sistemin yönlendirdiği adımlar ile müracaat tamamlanacaktır.

KIYMETLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar, eksik bilgi ve evrakla yapılan müracaatlar ve ilgisiz müracaatlar muhakkak geçersiz sayılacaktır.

Her aday, sırf bir konum için müracaat yapabilecektir. Birden fazla konum için yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman, dayanak işçisi ya da iç denetçi konumundan sadece birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki müracaat da kabul edilmeyecektir).

İKAZ:

İş müracaatında bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. Müracaat Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen dokümanların gerçek ve gerçek olduğu müracaat sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. İmtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kaidelerini taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe karşıt bilgi verdiği yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı belirlenen şahıslar müsabaka imtihanına alınmaz. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla mukavele yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle mukavele yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

6. İMTİHANIN FORMU, YERİ, TARİHİ VE MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan müracaatların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş deneyimi ve ilanda belirtilen başka tercih alanları bakımından Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği’nin Ek-1’inde ve işbu ilan metninin ilgisine nazaran Tablo 1, 4 yahut 6’sında yer alan kıymetlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak tahsil kollarının her biri için belirlenen konum sayısının beş katı aday çağrılacak biçimde, müsabaka imtihanına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Kıymetlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da müsabaka imtihanına davet edilir.

Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İmtihan, Ajans Genel Sekreterliği hizmet binasında kelamlı (mülakat) olarak ve Genel Sekreterlikçe daha sonra ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son müracaat tarihinin müddetini uzatmaya ve imtihan tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

7. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İLANI

İmtihan Konseyi üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel deneyim ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, söz ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek konuma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya farklı ayrı not verir. İmtihan Heyeti bu konuları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve dokümanları adaylardan ister.

İmtihan Konseyi üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması imtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş konum sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş konum sayısı kadar aday imtihanı kazanmış kabul edilir. İmtihanda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İmtihan Konseyi, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş durum sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan misyona başlamayanların yerine veyahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili konumun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinin ilgili kararları motamot uygulanır.

Muhakkak bir tahsil dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan durumlar, İmtihan Konseyi’nin uygun görüşü ile diğer bir tahsil kısmından imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

İmtihan Heyeti, imtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe imtihan sonuçları, imtihan heyeti tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıyeten imtihan sonucu, vazifeye başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

8. GÖREVLENDİRME

İmtihanı kazanan adayların, Ajanstaki durumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin misyona başlama davetinin kendilerine bildiri edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir bir evrakla, ispatı mümkün zorlayan sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Dokümanla ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle misyona başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş İmtihanında hile yaptığı, düzmece evrak ibraz ettiği yahut gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek mukaveleleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal süreçler yapılır.

Yarış imtihanı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme mühleti olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine İdare Şurası kararı ile nazaran bilinmeyen periyodik iş kontratı yapılır.

Deneme mühleti sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan işçinin mukavelesi, İdare Şurası’nın kararı ile bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ait fiyat ve öbür hakları gizlidir.

9. BİLGİ ALMA

İşçi alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0 (246) 224 3737 (Dahili: 116, 110)

E-posta : info@baka.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8874/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.