Gündem

Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE

MEMUR ALIM İLANI

Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öteki koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemize üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1)BAŞVURU GENEL KURALLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

g) Hangikadroyabaşvuruyaptığınailişkindilekçevermek,(Heradayeğitimdurumuna nazaran ilan edilen sırf bir takıma müracaat yapacaktır)

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL KOŞULLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru takımlarına başvuracaklar için;657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48incimaddesinin(A) fıkrasında belirtilen koşulların yanısıra BelediyeZabıtaYönetmeliği’nin13/A unsurunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67metre,kadınlardaen az 1.60metreboyundaolmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10kg’dan fazla farkolmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar için imtihanın yapıldığı tarihte30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanlarına sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

a) Müracaat Formu, Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından(www.beyoglu.bel.tr)temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu tahsil dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) 3adetbiyometrikfotoğraf,(1 adedi forma yapıştırılacak)

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

a) Üstte sayılan müracaat dokümanlarını, 28.12.2020 ile 04.01.2021tarihleri ortasında saat 16.30’a kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Elektronik ortamda, BelediyemizinBasvuru@beyoglu.bel.tr internet adresine,

c) Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 Beyoğlu/İSTANBUL adresine gönderebileceklerdir.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

e) Zabıta memuru takımlarına müracaatlar;

f) Müracaatlar şahsen yapılacak olup adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen evraklarla birlikte şahsen müracaat ederek müracaatlarını yapacaklardır.

g) Posta ile yahut başka formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

h) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

v Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında adayı;zabıta memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı imtihana,memur takımları için kelamlı sınavaçağrılacaktır.

v İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öbür adaylar da imtihana çağrılacaktır.

v İmtihana girmeye hak kazanan adaylar, müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.beyoglu.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

v Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.

v İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

v İmtihan giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, kusurlu adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

v Yanılgılı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Beyoğlu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6)SINAVIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Belediyemizce, müracaatlardan KPSS muvaffakiyet puanlarına nazaran sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday imtihana çağıracaktır.

Zabıta Memuru alımı için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan 25.01.2021günü saat 09.30″da başlamak üzere Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Sözlü ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için01.02.2021günü saat 09.30’da başlamak üzere Beyoğlu Belediyesi Ana Hizmet Binasında kelamlı imtihan yapılacaktır.

İmtihan Hususları:

Kelamlı imtihan;

I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

II. Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

IV. Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat, bahisleri ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

v Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

v İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması koşuldur.

v Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur takımları imtihanında kıymetlendirme;

v Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 15″er puan takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması kaidedir.

v Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

v Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

v En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin (www.beyoglu.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Heyeti;imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.