Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
1

Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik’e nazaran öğretim elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi ve dokümanlara www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

MÜRACAAT HALİ VE İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu ( Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdan fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

4- Tahsil Dokümanları

5- İstenilen tahsil durumlarına ilişkin transkript dokümanları

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair doküman

7- Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman

8- Hala kamuda çalışan ya da daha evvel kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet evrakı

9- ALES Sonuç Dokümanı

10- Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS), Kamu Çalışanı Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (KPDS), Üniversitelerarası Konsey Yabancı Lisan İmtihanı (ÜDS), YÖKDİL yahut eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir imtihanın sonuç dokümanı

11- İlgili ana bilim kısmında tezli yüksek lisans yahut doktora yaptığına dair Öğrenci Dokümanı. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim kolu ile bağını gösteren evrak. Transkript yahut öğrenci dokümanında istenilen ana bilim kolunun yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş İmtihanı basamağında e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilecektir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili tecrübesinin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı evrak hem de çalıştıkları devri gösterir SGK Hizmet Döküm Dokümanı (Karekodlu) ile belgelendirmesi kaidedir ve bu kaydın ilan tarihinden az 1 (bir) gün öncesi prestijiyle bulunması gerekmektedir.

13- “Kişisel Dataların Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık İstek Metni” ve “Aydınlatma Metni”

GENEL VE ÖZEL KAİDELER :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ales Puan tipleri ilgili ünitelerin web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmıştır.)

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim vazifelisi takımları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik’te belirlenen ALES ve yabancı lisan puan barajlarının üzerinde bir puanı minimum puan olarak belirleyebilirler.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm evrakında hem dörtlük ve beşlik hem yüzlük not yazılı olan adaylardan yüzlük sisteme nazaran mezun olanların bu durumlarını mezun oldukları Üniversiteden belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmelik mucibince not döküm dokümanındaki dörtlük ve beşlik notunun 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Heyetinin “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

6- Araştırma Vazifelisi takımına başvurabilmek için; imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7- Öğretim Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak koşulu aranır. Lakin Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl deneyim sahibi olmak kaidesi aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

2- Her aday yalnızca bir takıma müracaat edebilecektir. Birden çok takıma müracaat eden adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

3- Müracaat sırasında Askerlik dokümanı, diplomalar ve öğrenci evraklarının karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript dokümanlarının aslını yahut noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların dokümanların asıllarını getirmeleri durumunda onaylama süreci Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

5- Müracaatlar şahsen yahut posta yolu ile yapılacak olup Internet aracılığı ile yapılan müracaat kabul edilmeyecektir. Müddeti içinde yapılmayan ve eksik evraklı müracaatlar dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan müracaatların son müracaat tarihine kadar ilanda yer alan müracaat yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- yönetimin uygun görmesi halinde ilanın her evresi iptal edilebilir.

7- istenilen evraklarda gerçeğe ters beyanda bulunduğunun ya da müracaat yapan adayların müracaat şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu bireylerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlan edilen takıma ataması yapılan adaylar misyon aldıkları ünitenin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

9- Öteki Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Takım ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan işçiye kurumumuzca daima misyon yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

10- İlan edilen takımın müracaat yeri ve adresi dışında farklı bir adrese gönderilen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

11- Araştırma Vazifelileri 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde geçen azami tahsil müddet kaidesi dikkate alınacaktır.

12- İlan edilen takımların Ales puan çeşitleri Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuş olan puan cinsleridir. Rektörlük ünitesi takımlarında Ales Puan çeşidi, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandan belirlenecektir. Lisans mezuniyeti, özel kaide kısmında belirtilmemiş takımlarda adayların ales puan tipi belirlenmesi için Lisans tahsil dokümanlarını müracaat sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

13- “Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu 7. unsuru uyarınca; açık istek vermeniz halinde müracaat sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli ferdî datalarınız rastgele bir hukukî süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl periyodik olarak, açık istek verilmemesi halinde müracaat sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli ferdî datalarınız rastgele bir hukukî süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün müddetli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Ferdî Dataların Korunması Mevzuatı Uyarınca Data Saklama ve İmha Politikası’ nda md.5.3 (Kişisel Dataların Yok Edilmesi)’de belirtilen metotlarla yok edilecektir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz