Bingöl Üniversitesi Güvenlik Vazifelisi 9 Emekçi Alacak- İptal Edildi

0
12

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

21.12.2020 tarih ve 31341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Daima Emekçi Alım İlanı iptal edilmiştir.

İlan Olunur. 10912/1-1

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAİMA PERSONEL ALIM İLANI

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde daima personel takımında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kararları kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen biçimde bilinmeyen vadeli hizmet akdi ile “Sürekli işçi” alımı yapılacaktır. Daima emekçi takımlarına ait ilan, Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, iŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve http://www.bingol.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır.

Müracaat niteliklerini sağlayan adaylar müracaatlarını, 21/12/2020-25/12/2020 tarihleri ortasında www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak müracaat yapabilecektir.

Daima personel Alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular http://www.bingol.edu.tr/tr Üniversitemiz web adresinde ilan edilecek olup, bu ilan ve duyurular bildirim niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıyeten rastgele bir tebligat yapılmayacaktır.

GENEL KOŞULLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 21 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

6. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

7. Alınacak personellerin deneme mühleti 2 (iki) ay gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddetleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

8. Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmaları gerekmektedir.

9. Adaylar vardiyalı çalışma nizamını peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya mahzur bir durumunun olmaması gerekir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan-sınav sürecinin her kademesinde reddedilebilecektir.

MÜRACAAT VE KURA SÜREÇLERİ

1) Müracaat niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek müracaat müddeti içerisinde www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak müracaat yapabilecektir Online müracaatlar dışında şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci unsurunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4) İlgili Yönetmelik yeterince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan müracaat sahipleri ortasından 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

5) Korona (COVID-19) salgını ile gayret kapsamında alınan önlemler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura sürecinde misyonlu işçi haricinde rastgele bir aday alınmayacaktır. Noter kurası Üniversitemiz toplumsal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecektir.

DOKÜMAN TESLİMİ VE KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan koşulları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını; 06.01.2021-08.01.2021 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri ortasında Üniversitemiz İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını son müracaat tarihine kadar teslim etmeyen daima personel adaylar kelamlı imtihana alınmayacaktır. Posta yolu ile evrak teslimi kabul edilmeyecektir. Evrak teslimi için ek mühlet verilmeyecektir.

2) Üniversitemiz daima personel takımlarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna nazaran kelamlı imtihanına girmeye hak kazanan ve doküman teslimi yapanların dokümanlarının denetimi sonucunda kuralları sağlayanlardan kelamlı imtihanına girmeye hak kazanan daima personel adaylarına ilişkin isim listesi 12 Ocak 2021 Salı günü Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte imtihana katılmayan aday imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3) Kelamlı imtihan, adayların başvurdukları hizmet alanına ait mesleksel bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleksel yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

4) Kelamlı imtihanda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, Kurul Lideri ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu kelamlı imtihan puanı belirlenecektir.

5) Kelamlı İmtihanda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. İmtihan Kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

6) Kelamlı imtihan sonucunda muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; mezuniyeti daha üst tahsil bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de birebir olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi evvel olan adaya öncelik verilmek suretiyle muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddeti içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

7) Kelamlı imtihana katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak üzere yedek adaylar Kelamlı İmtihana tabi tutulacaklardır. Yedek adaylar için ayrıyeten rastgele bir bildirim yapılmayacak olup, kelamlı imtihan günleri yedek adayların imtihan yerinde bulunmaları gerekmektedir.

İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından imtihan sonuçlarına ait olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde itiraz dilekçeleri imtihan konseyine sunulmak üzere Üniversitemiz evrak ünitesine şahsen yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, imtihan konseyine ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde İmtihan Kurulunca karara bağlanır. En son karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ

1) Başarılı olduğu ilan edilen adaylar Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek evrakları 5 (beş) gün içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen müddet içinde teslim etmeyenler ile kontrat imzaladığı halde fiilen işe başlamayanların yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere birebir adap ile davet edilecektir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile vazifesine başlayamayacak olanların, yasal mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, yasal mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde vazifeye başlama süreci gerçekleştirilecektir.

3) İşe alınacak emekçilerin deneme mühleti 2 (iki) ay olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların kontrat bildirim müddeti beklenmeksizin ve tazminatsız feshedilecektir. Bu bireylerin yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere birebir yordam ile davet edilecektir.

4) Müracaat koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontrat yapılmayacak, sehven kontrat yapılmış olsa dahi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Bu şahısların yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere tıpkı adap ile davet edilecektir.

Kıymetli Notlar :

* Adayların, Türkiye iş Kurumu (İŞ-KUR) ilanında işgücü talepleri için yayımlanan eğitim ve özel kaidelere son müracaat tarihi itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.

** Yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Takım ve konumlardaki talepler Bingöl ili seviyesinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Bingöl’de ikamet edenlerin müracaatları dikkate alınacaktır. Yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

*** Erkek Güvenlik Vazifelileri erkek arama noktalarında üst araması yapacaklarından ötürü ilanımızda cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilen dokümanlar,

1. T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet evrakı yahut diploma fotokopisi

7. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi

8. Aile Hekimliği yahut ilgili sağlık kuruluşlarından alınmış istenilen uzunluk ölçülerine sahip olduklarını dair evrak.

Atama Hak Kazanan Adaylardan Ayrıyeten İstenilecek Evraklar

1. Sağlık Heyeti Raporu

2. Fotoğraf (6 Adet )

3. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip misyona başlamaları sağlanacaktır.

İlanen Duyurulur.

10680/1/1-1

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde daima emekçi takımında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kararları kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen halde bilinmeyen müddetli hizmet akdi ile “Sürekli işçi” alımı yapılacaktır. Daima personel takımlarına ait ilan, Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, iŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve http://www.bingol.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır.

Müracaat niteliklerini sağlayan adaylar müracaatlarını, 21/12/2020-25/12/2020 tarihleri ortasında www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak müracaat yapabilecektir.

Daima personel Alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular http://www.bingol.edu.tr/tr Üniversitemiz web adresinde ilan edilecek olup, bu ilan ve duyurular bildirim niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıyeten rastgele bir tebligat yapılmayacaktır.

GENEL KOŞULLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel koşulları taşımak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

6. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

7. Alınacak çalışanların deneme mühleti 2 (iki) ay gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddetleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

8. Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmaları gerekmektedir.

9. Adaylar vardiyalı çalışma sistemini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya mahzur bir durumunun olmaması gerekir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan-sınav sürecinin her kademesinde reddedilebilecektir.

MÜRACAAT VE KURA SÜREÇLERİ

1) Müracaat niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek müracaat müddeti içerisinde www.iskur.gov.tr,esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak müracaat yapabilecektir Online müracaatlar dışında şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in 5 inci unsurunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4) İlgili Yönetmelik yeterince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan müracaat sahipleri ortasından 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

5) Korona (COVID-19) salgını ile uğraş kapsamında alınan önlemler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura sürecinde misyonlu işçi haricinde rastgele bir aday alınmayacaktır. Noter kurasıÜniversitemiz toplumsal medya hesaplarındancanlıolarak izlenebilecektir.

EVRAK TESLİMİ VE KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını; 06.01.2021-08.01.2021 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri ortasında Üniversitemiz İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Dokümanlarını son müracaat tarihine kadar teslim etmeyen daima emekçi adaylar kelamlı imtihana alınmayacaktır. Posta yolu ile doküman teslimi kabul edilmeyecektir. Doküman teslimi için ek mühlet verilmeyecektir.

2) Üniversitemiz daima personel takımlarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna nazaran kelamlı imtihanına girmeye hak kazanan ve evrak teslimi yapanların dokümanlarının denetimi sonucunda kuralları sağlayanlardan kelamlı imtihanına girmeye hak kazanan daima personel adaylarına ilişkin isim listesi 12 Ocak 2021 Salı günü Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte imtihana katılmayan aday imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3) Kelamlı imtihan, adayların başvurdukları hizmet alanına ait mesleksel bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleksel yetkinliklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

4) Kelamlı imtihanda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, Kurul Lideri ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu kelamlı imtihan puanı belirlenecektir.

5) Kelamlı İmtihanda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. İmtihan Kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6) Kelamlı imtihan sonucunda muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; mezuniyeti daha üst tahsil bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi evvel olan adaya öncelik verilmek suretiyle muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddeti içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

7) Kelamlı imtihana katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak üzere yedek adaylar Kelamlı İmtihana tabi tutulacaklardır. Yedek adaylar için ayrıyeten rastgele bir bildirim yapılmayacak olup, kelamlı imtihan günleri yedek adayların imtihan yerinde bulunmaları gerekmektedir.

İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından imtihan sonuçlarına ait olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde itiraz dilekçeleri imtihan heyetine sunulmak üzere Üniversitemiz evrak ünitesine şahsen yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, imtihan şurasına ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde İmtihan Kurulunca karara bağlanır. Son karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

MİSYONA BAŞLAMA SÜREÇLERİ

1) Başarılı olduğu ilan edilen adaylar Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek evrakları 5 (beş) gün içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen müddet içinde teslim etmeyenler ile mukavele imzaladığı halde fiilen işe başlamayanların yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere tıpkı yol ile davet edilecektir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2) Doğum, hastalık vb. nedenler ile misyonuna başlayamayacak olanların, yasal mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, yasal mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde misyona başlama süreci gerçekleştirilecektir.

3) İşe alınacak personellerin deneme müddeti 2 (iki) ay olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların kontrat bildirim müddeti beklenmeksizin ve tazminatsız feshedilecektir. Bu şahısların yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere tıpkı adap ile davet edilecektir.

4) Müracaat kaidelerini taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontrat yapılmayacak, sehven kontrat yapılmış olsa dahi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Bu şahısların yerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere tıpkı yöntem ile davet edilecektir.

Kıymetli Notlar :

* Adayların, Türkiye iş Kurumu (İŞ-KUR) ilanında işgücü talepleri için yayımlanan eğitim ve özel kaidelere son müracaat tarihi itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.

** Yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Takım ve durumlardaki talepler Bingöl ili seviyesinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Bingöl’de ikamet edenlerin müracaatları dikkate alınacaktır. Yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

*** Bayan Güvenlik Vazifelileri bayan arama noktalarında üst araması yapacaklarından ötürü ilanımızda cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilen dokümanlar,

1. T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet dokümanı yahut diploma fotokopisi

6. Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı/Silahsız Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi

7. Aile Hekimliği yahut ilgili sağlık kuruluşlarından alınmış istenilen uzunluk ölçülerine sahip olduklarını dair doküman.

Atama Hak Kazanan Adaylardan Ayrıyeten İstenilecek Dokümanlar

1. Sağlık Heyeti Raporu

2. Fotoğraf (6 Adet )

3. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarım belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip misyona başlamaları sağlanacaktır.

İlanen Duyurulur.

10680/2/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz