Boğaziçi Üniversitesi kontratlı 3 bilişim çalışanı alacak

0
10

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI İMTİHAN İLANI

Üniversitemiz Bilgi Süreç ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6. hususu ile bu hususa dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik” in 8 inci hususu uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel kaideleri taşıyan yazılı ve uygulamalı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) kontratlı bilişim çalışanı alınacaktır.

Yazılı ve kelamlı imtihanlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS yahut denkliği kabul edilen Yabancı Lisan İmtihan puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı lisan puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

İmtihana çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana hakikat yapılacak olup, ilan edilen bilişim çalışanı sayısının 10 (on) katı kadar aday imtihana çağrılacaktır.

MÜRACAAT KURALLARI

A. GENEL KAİDELER (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel kuralları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip olmak,

e) Durumları aşağıdaki özel kaidelerde belirtilen mesleksel deneyime sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile birebir özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar etraf bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek.

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut 1 yıl müddet ile ertelemiş olmak.

h) İmtihan sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık heyeti raporu ibraz etmeleri kaydıyla mukavele yapılabilecektir.

B-ÖZEL KOŞULLAR

İlan edilen durumlara müracaatlarda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

(i)SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

Üniversite bilgi süreç merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi süreç ünitelerinde en az yönetici vb. konumlarında misyon yapmış olmak.

Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, heyetim ve idaresinde yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve idaresi konusunda yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

E-posta servislerinin yapılandırılması ve idaresi konusunda âlâ derecede yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS bilgi depolama yapıları hakkında yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,

Açık Kaynak DevOps teknolojilerde (Kubernetes, Openshift ve Docker gibi) bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Continuous Integration (CI) / Continuous Deployment (CD) ekosistemine hakim ve Git / Gitlab konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

(ii) WEB YAZILIMCISI I İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme bahislerinde en az 3 yıl tecrübe sahibi,

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi,

-MySQL bilgi tabanı idare sistemi, SQL ve TSQL lisanları ile bilgi tabanı programlaması konusunda tecrübe sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda tecrübe sahibi,

-Web Servisleri konusunda tecrübe sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon denetim sistemi kullanımında tecrübe sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. mevzularında bilgi sahibi,

-Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik tahlil (OWASP, OpenVAS) üzere yazılım güvenliğini sağlama prosedürleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi (örn: wireshark) üzere kullanabilecek araç ve prosedürler hakkında bilgi sahibi

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache bahislerinde deneyimli

(iii) WEB YAZILIMCISI II İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme hususlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi,

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi,

-MySQL data tabanı idare sistemi, SQL ve TSQL lisanları ile bilgi tabanı programlaması konusunda tecrübe sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda tecrübe sahibi,

-Web Servisleri konusunda tecrübe sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon denetim sistemi kullanımında tecrübe sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. bahislerinde bilgi sahibi,

-Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik tahlil (OWASP, OpenVAS) üzere yazılım güvenliğini sağlama formülleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi (örn: wireshark) üzere kullanabilecek araç ve yollar hakkında bilgi sahibi,

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache mevzularında deneyimli

-NET Framework hakkında bilgi sahibi

-Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş

MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ

Müracaatlar çevrimiçi, elden yahut posta yoluyla yapılabilecektir.

Çevrimiçi Müracaat:

Müracaatlar, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri ortasında “Sözleşmeli Bilişim İşçisi Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).

Posta Yoluyla yahut elden Müracaat:

Müracaatlar, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri tarihleri ortasında “Sözleşmeli Bilişim Çalışanı Müracaat Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan dokümanlarla birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı Bebek/İSTANBUL adresine elden teslim etmek yahut son müracaat tarihinde anılan adreste olacak halde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1) Müracaat formu (fotoğraflı) ve ayrıntılı özgeçmiş,

2) Lisans diploması yahut okul çıkış dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının onaylı örneği,

4) Mesleksel tecrübeyi gösterir doküman. (Mesleki deneyimin bilişim çalışanı olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel bölümde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma müddetlerini gösterir doküman, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak evrak yahut istenilen tecrübeyi ispatlayacak patron yahut yönetici tarafından onaylanmış özet doküman.). Mesleksel tecrübeye sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar.

5) KPSS Sonuç Evrakı (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Çalışanı Yabancı Lisan Düzey Tespit Sınavından) (KPDS) yahut Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) en az “D” almış olmak. Fakat yurt içi yahut yurt dışında İngilizce lisanı ile öğretim yapan üniversitelerden lisans seviyesinde mezun olanlar, yurt içinde lisans seviyesinde tahsil gördükten sonra ana lisanı İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce lisanında yüksek lisans yahut doktora yapanlar, İngilizce lisanında TOEFL imtihanında en az 173 -veya İELTS imtihanında 6 puan alanların İngilizce lisan seviyeleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı lisan imtihan sonuçları “5” yıl müddet ile geçerlidir.

İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir evrak, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı lisan puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Doküman ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

7) Son üç ay içinde alınmış İsimli Sicil Evrakı, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir doküman.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday imtihana çağırılacaktır.

Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi, imtihan tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Yazılı imtihan, 17/02/2021 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri ortasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi, imtihan tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde 22/02/2021 tarihinde ilan edilecektir.

Kelamlı imtihan 25/02/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda her bir durum için muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 01/03/2021 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İMTİHAN HUSUSLARI

Yazılı imtihan soruları aşağıda belirtilen hususlardan olacaktır.

1- Proje İdaresi,

2- Programlama Lisanları,

3- Sistem yöneticiliği

4- Bilgisayar Ağları,

5- Bilgi Güvenliği

Kelamlı imtihan hususları, durumlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” unsurunda belirtilen mevzulardır.

KIYMETLENDİRME

Kelamlı imtihan 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Kelamlı imtihandan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Kelamlı imtihanda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması mecburidir

Yazılı ve kelamlı imtihanlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Kontratlı Bilişim İşçisi Giriş İmtihanı son muvaffakiyet dereceleri tespit edilecektir. Adaylar kesin muvaffakiyet derecelerine nazaran sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla mukavele yapılacaktır. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar ile imtihana girme koşullarını taşımadıkları halde imtihana girip başarılı olan adaylarla kontrat yapılmayacaktır. Gerçeğe ters beyanda bulunanlar hakkında hukuksal süreç yapılacaktır.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz