Gündem

Çelebi Belediyesi Memur Alacak

ÇELEBİ BELEDİYESİ BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI

Çelebi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;”Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takıma açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI

Belediyemizin üstte belirtilen boş memur takımı için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

e) İlan edilen takım için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak,

2) MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KURALLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 imtihanına girmiş ve belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

b)Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c)Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

d)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

İmtihana girmek isteyen adaylar, www.celebi.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyecektir.

Müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a)Nüfus cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

d)Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript evrakının aslı yahut noter onaylı örneği.

e)KPSS sonuç dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g)Misyonunu devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

h)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

ı)Şoför dokümanının aslı yahut aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

i) Müracaat dilekçesi.

4- MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ

Adaylar kelamlı imtihana katılabilmek için;

Adaylar müracaat esnasında istenilen evraklar ile 15.12.2020 -17.12.2020 tarihleri ortasında saat 09:00 -16:30’a kadar Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar müracaat dokümanlarını:

. Elektronik ortamda,Belediyemiz www.celebi.bel.trresmiinternetadresine,

. Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla Çelebi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Fatih Mahallesi Şehit Safet Tuzcu Caddesi No:3/1 Çelebi/KIRIKKALE adresine göndererek müracaat yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

. Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSUKABULEDİLENLERİN İLANI

a)Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle adayları KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.celebi.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

c)Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar,imtihan yeri ve vakti 23/12/2020‘de Belediyemiz www.celebi.bel.trresmi internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” adayların adreslerine gönderilecektir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.

e)İmtihan giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

f)Yanlışlı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Çelebi Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

g) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- İMTİHAN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI

Çelebi Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 28/12/2020 saat 10:00’dasözlü imtihan yapılacaktır. Kelamlı imtihan tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihan Hususları:

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-Atatürk Prensipleri ve İnkılapTarihi

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahisleri ile takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

İmtihanda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel müracaat puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalarıiptal edilecek ve bu bireyler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıyeten haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.