Daire başkanlığından gerekçesiz vazifeden alınıp müşavir takımına atanmaya iptal kararı

0
5

Davalı yönetim bünyesinde, 13/09/1986 tarihinde memur olarak vazifeye başlayan davacının, 07/12/1988-27/10/1989 tarihleri ortasında şube müdürü; 27/10/1989-13/07/1992 tarihleri ortasında daire lideri; 13/07/1992-15/03/2013 tarihleri ortasında da şube müdürü olarak misyon yaptığı; 15/03/2013 tarihinden itibaren atandığı Satınalma Dairesi Lideri olarak misyon yapmakta iken, dava konusu 13/01/2017 günlü, 4/1 sayılı idare konseyi kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsuru yeterince müşavir takımına atanması üzerine dava açılmıştır.

Birinci derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Bölge yönetim mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Danıştay ise bu kararı aşağıdaki münasebetlerle bozmuştur:

– Davacı hakkında, açılmış bir disiplin soruşturması ve ardından verilmiş disiplin cezasının bulunmadığı,

Davacının daire başkanlığı misyonunu yerine getiremediğine yahut başarısız olduğuna ait rastgele bir somut bilgi ve dokümanın sunulamadığı

Hizmetlerinden randıman alınamadığı konusunun da davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığı,

Yönetime tanınan takdir yetkisi çerçevesinde kurulan süreçte kamu faydası ve hizmet gerekleri ile hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Temel : 2019/380

Karar : 2020/1068

Tarih : 20.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge Yönetim Mahkemesi… İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Dava; … A.Ş. Genel Müdürlüğünde Satınalma Dairesi Lideri olarak misyon yapan davacı tarafından; Genel Müdürlük Müşavirliği misyonuna atanmasına ait 13/01/2017 günlü, … sayılı idare konseyi kararının iptali ve süreç nedeniyle mahrum kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti:… Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:.., K:… sayılı kararla; uyuşmazlık konusu olayda, davacının takım derecesi de gözetilerek daire lideri takımından alınarak müşavir olarak atandığı, maddelerle kendisine verilen misyonları aktif, hızlı, verimli bir biçimde yürütme ve bu emelle gereken tedbirleri almakla yükümlü olan yönetimin, çalışanını boş bulunan muadil bir takıma hizmet gereği atama noktasında takdir yetkisine sahip olduğu, ilgili mevzuat kararları uyarınca yönetime tanınan takdir yetkisinin geniş tutulduğu, davalı yönetimin, gördüğü hizmet ve çalıştırdığı işçisi hakkında detaylı bilgiye ve kıymetlendirme yapma imkanına sahip olduğu ve çalışanı öteki bir takıma yahut vazifeye bir hukuk kuralına karşıt olmamak ve amaç tarafından kamu faydası ve hizmet gerekleri dışında öteki bir gaye gözetmemek koşuluyla atayabileceği, dava konusu süreç tesis edilirken yönetime tanınan geniş takdir yetkisinin berbata kullanıldığı tarafında davacı tarafından somut bir bilgi ve evrakın sunulamadığı, bunun yanı sıra idari yargı yetkisinin hukuka uygunluk kontrolü ile hudutlu olduğu, bu yetkinin hiçbir surette yerindelik kontrolü halinde kullanılamayacağı ve yönetimin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği, daire başkanlığı üzere idari tarafı ağır basan bir vazifeden alınarak tahsil durumu ve kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak müşavir takımına atanma süreçlerinde kamu faydası ve hizmet gerekleri prensibinin gözetildiği; müşavir takımının kurumda Anayasa ve kanunlarla verilen misyonların aktif, hızlı ve istenilen seviyede yerine getirilmesinde, eğitim gördüğü alanda ihtisas sahibi olan yahut kurumda çeşitli ünitelerde yönetici olarak vazife yapmış çalışanın deneyimlerinden yararlanmak emeliyle oluşturulan takımlardan olduğu, hizmet gereği oluşturulan bu takımda, 30 yılın üzerinde deneyimi olan davacıdan yararlanmak üzere ve kamu hizmetinin tertipli ve verimli bir halde yürütülmesi gayesiyle kazanılmış hak aylığı korunarak atama sürecinin gerçekleştirildiği, süreçte davacıyı cezalandırma yahut ferdî bir emelin da güdülmediği görüldüğünden mevzuatta yönetime tanınan takdir yetkisi çerçevesinde tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi Kararının Özeti: … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize bahis kararıyla; istinaf müracaatına mevzu Yönetim Mahkemesi kararının hukuk ve metoda uygun olduğu, davacı tarafından ileri sürülen argümanların kelam konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacı vekili tarafından; müvekkilinin, uzun müddettir devam eden memuriyet hayatında hiçbir soruşturma geçirmediği, ceza almadığı; sürecin haklı bir münasebetinin olmadığı, cezalandırma mahiyetinde olduğu; daire başkanlığı vazifesini hakkıyla yerine getirdiği; kazanılmış haklarının ihlal edildiği; maaş kaybının bulunduğu; 375 sayılı KHK’nın Ek 18. hususu yeterince müfettiş takımına atanması gerektiği; atama kararının yordama ve hukuk kurallarına muhalif olduğu ileri sürülerek Bölge Yönetim Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:…

KANISI: Davacının temyiz isteminin kabulü ile tarz ve yasaya ters bulunan Bölge Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ OLAY:

Davalı yönetim bünyesinde, 13/09/1986 tarihinde memur olarak misyona başlayan davacının, 07/12/1988-27/10/1989 tarihleri ortasında şube müdürü; 27/10/1989-13/07/1992 tarihleri ortasında daire lideri; 13/07/1992-15/03/2013 tarihleri ortasında da şube müdürü olarak vazife yaptığı; 15/03/2013 tarihinden itibaren atandığı Satınalma Dairesi Lideri olarak misyon yapmakta iken, dava konusu 13/01/2017 günlü, 4/1 sayılı idare şurası kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsuru mucibince müşavir takımına atanması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunda; kurumların, vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurlarını bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. unsurdaki asıllar çerçevesinde daha üst, kurum içinde birebir yahut diğer yerlerdeki başka takımlara naklen atayabilecekleri kurala bağlanmıştır.

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME:

657 sayılı Kanun’un 76. unsuru ile memurların vazife ve misyon yerinin değiştirilmesi konusunda, yönetimin takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, Danıştayın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu faydası ve hizmet gerekleri ile sonludur. Takdir yetkisine istinaden tesis edilen idari süreçlerin de, kesinlikle surette gerçek ve hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir. Takdir yetkisine dayalı idari süreçlerin dava konusu edilmesi durumunda, idarece sürecin tesisi için somut bir sebep gösterilememesi, sebep olarak gösterilen olay ve nedenlerin gerçeği yansıtmaması yahut sürecin tesisi için kâfi bulunmaması yahut takdir yetkisinin kamu faydası ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dava konusu idari sürecin sebep ögesi istikametinden hukuka tersliği nedeniyle iptalinin gerekeceği, yerleşik yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı hakkında, açılmış bir disiplin soruşturması ve ardından verilmiş disiplin cezasının bulunmadığı, davacının daire başkanlığı misyonunu yerine getiremediğine yahut başarısız olduğuna ait rastgele bir somut bilgi ve evrakın sunulamadığı üzere, hizmetlerinden randıman alınamadığı konusunun da davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, yönetime tanınan takdir yetkisi çerçevesinde kurulan süreçte kamu faydası ve hizmet gerekleri ile hukuka uyarlık, istinaf müracaatının reddi yolundaki … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında ise tüzel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2. … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:.., K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunun 6545 sayılı Kanun’la değişik 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. hususunun 2. fıkrası yeterince ve üstte belirtilen konular da gözetilerek yine bir karar verilmek üzere evrakın, kararı veren … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’na 6545 sayılı Kanun’un 27. hususu ile eklenen Süreksiz 8. unsuru uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.02.2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz