Kamu Haberleri

Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay’dan döndü!

Dava konusu hadisede, bir üniversite kurumunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Lideri olarak hizmet yapan kişi hakkında yürütülen ceza soruşturmaları sebebiyle bu vazifesinden alınarak Şef takımına ataması yapılmıştır.

Birinci kademe duruşması kararında özetle; “İdari soruşturmanın hareket tarihlerinden itibaren 2 yıllık hengam aşımı vadeleri de geçtiği halde neticelendirilmeyerek, şimdi neticelenmemiş ceza davası ve yıllardan beri idarece askıda tutulan idari soruşturma münasebet gösterilerek tesis edilen vazifeden alma sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığıtespit edilerek süreç iptal edilmiştir.

İstinaf duruşması kararında ise; “Daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Üniversite Kanunu’nda atama yapma ve hizmetten alma konusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu çeşit takımlar için daha geniş olduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu vazifelerden farklı vazifelere atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği unsurunu ihlal eden bir istikameti bulunmadığı hususları göz önüne alınarak” davalı yönetimin istinaf başvurusu kabul edilmiştir.

Karar bu sefer Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. 2. Daire kararında; “Kamu vazifelilerinin noktalarını değiştirme konusunda yönetime takdir salahiyeti tanınmakta ise de, bu salahiyetin tasarrufunun mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile hudutlu olduğu ve bu tarafıyla de yargı murakabesine tabi bulunduğu, dava konusu sürecin dayanağı olarak gösterilen davacı hakkında yürütülen ceza yargılamalarına istinaden davacının daire başkanlığı vazifesinden alınmasında mevzuata ve hukuka karşıtlık bulunmamakta ise de; davacının tahsil durumu ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı vazifesine atanmadan evvel yürüttüğü hizmetler dikkate alındığında, durumuna mütenasip bir vazifeye atanması gerekirken, davacının 1. noktanın 2. kademesi kazanılmış hak aylık raddesiyle 1. noktalı Daire Başkanlığı takımında bulunduğu göz gerisi edilerek, isteği olmaksızın 3. noktalı şef takımına atanması yolunda kurulan süreçte bu istikametten hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle davacının temyiz isteminin kabulüne karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

2. DAİRE

Esas No : 2019/2336

Karar No : 2019/6426

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ: …

KARŞI TARAF (DAVALI): …

VEKİLİ: …

İSTEMİN KONUSU: … Yer Yönetim Duruşması … İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. Hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; … Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’ne 19/06/2009 tarihinden itibaren evvel vekaleten, 17/09/2010 tarihinden sonra da asaleten Daire Yöneticisi olarak atanan davacının, hakkında yürütülen ceza yargılamaları münasebet gösterilerek açığa alınmasının akabinde, … Üniversitesi Idare Konseyi kararına istinaden Yabancı Lisanlar Yüksekokulu bünyesindeki Şef takımına atanmasına dair 26/10/2017 günlü, 136279 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

BIRINCI RADDE DURUŞMASI KARARININ ÖZETİ: … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K:… sayılı kararla; davalı idarece hem davacının talebine istinaden, hem de davacı hakkındaki argümanların eski hizmette kalmasında sakınca yaratacağı münasebeti ile sürecin tesis edildiği ileri sürülmekte ise de; davacının açığa alındığı vade boyunca dava konusu sürecin münasebeti olan talebin öncesindeki 20/11/2015, 13/01/2017 tarihli dilekçelerde davacının açığa alınmadan evvelki durumuna eş paha bir hizmette başlatılmayı talep ettiği, velev dava konusu süreç sonrası 16/11/2017 tarihli dilekçesinde, yapılan süreç yanından talebinin yanlış yorumlandığını tabir ederek itiraz ettiği görülmekte olup, davacının dava konusu süreç tarafında istek ve iradesinin olmadığı, ayrıyeten davacının atanma talebi cihetindeki iradesine dayandığı belirtilen dava konusu sürece karşı dava açtığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, kelam konusu dilekçesinin gerçek iradesine münafi olduğu ve bu haliyle dava konusu sürece dayanak oluşturmayacağı, bununla birlikte davalı yönetime, çalışanını naklen atama konusunda takdir salahiyeti tanındığı açık olup; bu salahiyetin lakin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin neden ve maksat yanlarından hukuka tersliği nedeniyle iptalini gerektireceğinin yargısal içtihatlarla kabul edildiği, dava konusu süreç bu yanıyla değerlendirildiğinde ise; davacının hizmette kalması sakınca yaratmakta ise bu durum için öngörülen süreksiz önlem olan vazifeden uzaklaştırma kararının devamı kararı verilebileceği üzere bu süreçte davacı hakkında başlandığı belirtilen idari soruşturma neticesinde davacının vazifesi yapmasında sakınca bulunduğunun tespiti halinde davacı hakkında durumuna müsait gerekli yasal süreçlerin davalı İdarece yapılması mümkün iken, idarece idari soruşturmanın fiil tarihlerinden itibaren 2 yıllık vakit aşımı mühletleri de geçtiği halde neticelendirilmeyerek, şimdi neticelenmemiş ceza davası ve yıllardan beri idarece askıda tutulan idari soruşturma münasebet gösterilerek tesis edilen süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3’üncü hususunun (B) ve (C) bentlerinde, bu Kanun’un temel unsurları arasında bulunan “Kariyer” prensibi, “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu haberlere ve yetişme kurallarına münasebetli halde, sınıfları içinde en yüksek aşamalara kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.” biçiminde; “Liyakat” unsuru, “Devlet kamu hizmetleri hizmetlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, vazifenin sona erdirilmesini

liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” biçiminde tanımlanmakta olup, davacının talim vazifelisi iken başladığı meslek hayatındaki kariyerinin şef takımı ile devam ettirilmesinin liyakat ve kariyer unsurları ile de bağdaşmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline hükmedilmiştir.

KESIM YÖNETIM DURUŞMASI KARARININ ÖZETİ : … Yer Yönetim Duruşması … İdari Dava Dairesince; daire başkanlığı takımının üst seviye takım olduğu, üst seviye kamu başkanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve siyasetlerini saptayan, bu plan ve siyasetlerdeki gayeleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların tasarruf taraflarını belirleyen ya da bu kimselerin buyruk ve direktifleri yanında uygulamayı yapan yahut onlara yardımcı olan kimseler oldukları, ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Üniversite Kanunu’nda atama yapma ve vazifeden alma konusunda yönetimlere tanınan takdir yetkisinin bu tıp takımlar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu vazifelerden sair vazifelere atanmaya ait süreçlerin kazanılmış hakları yahut genel olarak hukuk güvenliği prensibini ihlal eden bir ciheti bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, … Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı hizmetini yürüten davacının, bu hizmetinden alınarak Yabancı Lisanlar Yüksekokulu bünyesindeki şef takımına atanması yolunda tesis edilen süreçte hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının kabulüne, … Yönetim Duruşmasının … günlü, E:…, K:… sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERI:

Davacı tarafından; açığa alınmasına münasebet gösterilen ve … Ağır Ceza Duruşması’nda görülen davada beraat kararı verildiği, vazifeden uzaklaştırılması ile ilgili belirsizliğe son vermek hedefiyle

atama sürecine dayanak alınan dilekçeyi verdiği gelgelelim daire başkanlığı takımının mali ve özlük

haklarının koruma edilmesi kaydıyla gayrı bir vazifeye atanma talebinde bulunduğu, mevcut takım aşamasının üç radde altındaki şef takımına ve ek göstergesi 3600’den 2200’e düşürülerek atanmasının hukuka ters olduğu, bu hususta bir talebinin ve isteğinin bulunmadığı, hakikaten 16/11/2017 tarihli dilekçeyle yaptığı itirazla laf konusu sürecin iptalini talep ettiği, gelir kaybına uğratıldığı, sürecin Anayasa’nın 10 uncu unsurundaki eşitlik prensibine uymaz olduğu, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılanmakta olan çalışanın vazifelerinden uzaklaştırılmadığı, talim vazifelisi olarak vazife yaptığı 20 yıl müddetince ders görevlendirmelerinin dışında hengam vakit üst idare tarafından verilen hizmetleri muvaffakiyetle tamamladığı, birçok hususî çalışmada hizmet aldığı ve başarılara imza attığı ileri sürülerek Yönetim Duruşması kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: Davalı yönetim tarafından; davacının isimli yargıda hala devam eden yargılamalarda üzerine atılı bulunan “suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak, zimmet, rüşvet, edimin

ifasına fesat karıştırmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap” halindeki savların yükü dikkate

alındığında, Daire Başkanlığı üzere idari amir konumundaki takımda kalmasının sakıncalı olduğu,

davacının talebi doğrultusunda dava konusu sürecin tesis edildiği, davacının daire başkanlığı takımına, evvelki talim vazifelisi takımından ayrılarak atamasının yapıldığı, tekrar tedrisat

hizmetlisi takımına idari süreçle atanamayacak olması nedeniyle mevcut idari takımlar çerçevesinde atamasının yapıldığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

TASAVVURU: Temyiz isteminin kabulü ile Nahiye Yönetim Duruşması kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ISMINE

Karar veren Danıştay 2. Dairesi’nce, 2577 sayılı Kanunun 17/2. hususu uyarınca davacının

duruşma istemi noktasında görülmeyerek ve belgenin tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının

yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Yargıcının açıklamaları

dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ HADISE :

Davacı, 01/04/1994 ila 18/03/1996 tarihleri arasında … Üniversitesi Rektörlüğü buyruğunda Okutman olarak vazife yaptıktan sonra … Üniversitesine naklen atanmıştır. … Üniversitesi Içtimaî Bilimler Meslek Yüksekokulunda 18/03/1996 tarihinde Tedrisat Hizmetlisi olarak vazifeye başlayan davacının, 2007 yılında … Meslek Yüksekokuluna Yönetici olarak ataması yapılmıştır.

… vilayet merkezinde görevlendirilme talebi üzerine … Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’ne

19/06/2009 tarihinde vekaleten, 17/09/2010 tarihinde de asaleten Daire Yöneticisi olarak atanmıştır.

20/11/2015 tarihine kadar hizmetini sürdüren davacı, hakkında yürütülen ceza yargılamaları münasebet gösterilerek hizmetinden uzaklaştırılmış, hakkında devam eden ceza davaları nedeniyle hizmetten uzaklaştırılmasının devamına karar verilmiş ve en son 13/10/2017 günlü, 129934 sayılı Rektörlük süreci ile vazifeden uzaklaştırılması 20/10/2017 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmıştır.

Davacının 16/10/2017 tarihinde Üniversite Rektörlüğü’ne hitaben yazdığı dilekçede “görevden

uzaklaştırılmasına sebep olan davadan beraat ettiğini, başka davalardan da beraat edeceğine

inandığını, kızının sportif aktarımı nedeniyle … vilayeti’ndeki bir takıma geçmek istediğini” belirterek daire başkanlığı dışında makul görülecek bir vazifeye başlatılmayı talep etmesi üzerine, 25/10/2017 günlü, 43/673 sayılı Üniversite Idare Heyeti kararı sonrası davaya husus 26/10/2017 günlü, 136279 sayılı Rektörlük süreci ile, Yabancı Lisanlar Yüksekokulu’na Şef olarak atandığı ve 27/10/2017 tarihinde vazifeden uzaklaştırılma kararı kaldırılan davacının, 23/07/2019 tarihinde Daire Başkanlığı takımından emekliye ayrıldığı görülmektedir.

2547 sayılı Üniversite Kanunu’nun “Atamalar” başlıklı 52. hususunun (a) bendinde; “Genel

Sekreter ile daire yöneticileri, yöneticiler, hukuk müşavirleri ve bilirkişiler, üniversite üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Üniversite Üst Kuruluşunun Lideri, üniversitelerde ise idare şurasının görüşü alınarak rektör tarafından atanır” kararı konum almıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. hususunun 1. fıkrasında; kurumların vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık kademeleriyle memurları bulundukları takım aşamalarına eşit yahut 68. husustaki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde birebir yahut sair mahallerdeki vesair takımlara naklen atayabilecekleri öngörülmüş, birebir hususun 2. fıkrasında da; “memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak noktalarının en çok üç aşama altında birebir yahut öteki yanlardaki takımlara atanabilirler.” kararına bölge verilmiştir.

TÜZEL KIYMETLENDIRME:

Anılan Kanun kararları ile kamu hizmetlilerinin hizmetlerini ve hizmet taraflarını değiştirme konusunda yönetime takdir salahiyeti tanınmakta ise de, bu salahiyetin tasarrufunun mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sonlu olduğu ve bu tarafıyla de yargı kontrolüne tabi bulunduğu tartışmasızdır.

Davalı idarece sunulan ve dava konusu sürecin dayanağı olarak gösterilen davacı hakkında yürütülen ceza yargılamalarına istinaden davacının daire başkanlığı vazifesinden alınmasında mevzuata ve hukuka terslik bulunmamakta ise de; davacının tahsil durumu ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı vazifesine atanmadan evvel yürüttüğü hizmetler dikkate alındığında, durumuna müsait bir hizmete atanması gerekirken, davacının 1. noktanın 2. kademesi kazanılmış hak aylık kademesiyle 1. aşamalı Daire Başkanlığı takımında bulunduğu göz arkası edilerek, isteği olmaksızın 3. kademeli şef takımına atanması yolunda kurulan süreçte bu cepheden hukuka uyarlık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … Ortam Yönetim Duruşması … İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının, 2577 sayılı

İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunun 6545 sayılı Kanun’la değişik 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. hususunun 2. fıkrası yeterince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yine bir karar verilmek üzere evrakın, kararı veren … Kesim Yönetim Duruşması … İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Yürütmenin durdurulması istemi görüşülmediğinden, kullanılmayan …-TL harcın davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’na 6545 sayılı Kanun’un 27. unsuru ile eklenen Muvakkat 8. unsuru uyarınca karar düzeltme yolu örtük olmak üzere, 20/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.