Kamu Haberleri

Danıştay GYS’de kelamlı testin tarifini yaptı!

Bilindiği üzere, 2016 yılında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik“te yapılan düzenleme kamu yönetimleri tarafından hizmette yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarında yazılı testten sonra kelamlı imtihan kaidesi getirilmiştir.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına yönelik olarak açılan “Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü” yazılı ve kelamlı testine katılan bir Zabıt Katibi kelamlı imtihanda başarısız sayılması sebebiyle;

– Kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına ait sürecin iptali,

-… Adliyesi laflı imtihan sonuçlarının ve bu doğrultuda yapılan atamaların iptali,

– Adalet Bakanlığı Işçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15/A hususu ile “Başarı sıralaması” başlıklı 15/B hususunun iptali,

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin 12/A unsurunun iptali,

– Laflı imtihanda başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının yasal getirisiyle birlikte tarafına ödenmesine,

Dair dava açmıştır.

Danıştay 2. Dairesi nezdinde incelenen dava sonucunda şu kıymetli tespitler yapılmıştır:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veKamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik“te geçen “KARİYER” ve “LİYAKAT” prensiplerinin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kanısının yattığı, kamu hizmetlerinin dinamik ve verimli bir halde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince alanına getirilmesinin gerektiği,

– Laflı test, yazılı imtihanı tamamlayıcı nitelikte, malumat ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe tutarlı yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek maksadıyla yapıldığı, bu hedefle kelamlı imtihanın temel hedefinin, yazılı imtihan yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en makul olanların seçildiği,

– Mesleğin gerektirdiği haberin ölçülmesi hedefiyle yapılacak yazılı imtihan yanında, mesleksel ehliyete yönelik vesair şahsi niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı nitelik taşıyan laflı imtihanın yapılmasının hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına hilâf olmadığı,

– Laflı imtihana ait kıymetlendirme kriterlerinden, adayın “SINAV BAHISLERINE AIT HABER DÜZEYİ” ile “GENEL KÜLTÜRÜ VE GENEL YETENEĞİ”ne ait değerlendirmeler dışındaki kriterlerin (BİR MEVZUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, TABIR YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ, LİYAKATİ, TEMSİL KABİLİYETİ, TAVIR VE DAVRANIŞLARININ HIZMETE MAKULLÜĞÜ, ÖZGÜVENİ, İKNA KABİLİYETİ VE İNANDIRICILIĞI, ILMÎ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI) imtihan heyeti üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine ait olduğunun açık olduğu,

Söz edilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi kararı doğrultusunda değerlendirildiğinde, kurumlarca yapılacak kelamlı testlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

– “IMTIHAN MEVZULARINA AIT HABER SEVIYESI” ile “GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK” başlığındaki kriterlerin ölçülebilmesi ve duruşmalar nezdinde denetlenebilir olması için kanıta bağlanmış olması gerekir.

– Adaylara bu iki başlıkta sunulacak sorular evvelce hazırlanmalı ve komite tarafından tutanağa bağlanmalıdır.

– Imtihana giren adaylara yöneltilen soruların karşılık kağıtlarına yazılı olarak kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği cevaplara her bir yarkurul üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta başka munfasıl gösterilmiş olması gerekir.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

2. DAİRE

Esas No : 2018/790

Karar No : 2019/6791

DAVACI: …

DAVALILAR: 1- Cumhurbaşkanlığı (Mülga Başbakanlık)

2- Adalet Bakanlığı

VEKİLLERİ: Av. …

DAVANIN KONUSU:

Zabıt katibi olan ve Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Işçisi Isimli Yargı Yazı İşleri Müdüriyeti yazılı ve laflı testine katılan, lakin laflı imtihanda başarısız sayılan davacı tarafından;

1-Sözlü imtihanda başarısız sayılmasına ait sürecin,

2- … Adliyesi kelamlı test sonuçlarının ve bu doğrultuda yapılan atamaların,

Bu süreçlerin dayanağı olan 25/03/2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Işçisi Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin,

3- “Sözlü sınav” başlıklı 15/A hususunun,

4- “Başarı sıralaması” başlıklı 15/B hususunun,

15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin,

5-31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelikle değiştirilen “Sınav şartı” başlıklı 8. hususunda konum alan “ve laflı sınavda” ibaresinin,

6- “Sözlü sınav” başlıklı 12/A unsurunun iptali ile;

7-Sözlü testte başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının yasal nemasıyla birlikte tarafına ödenmesine hükmedilmesi istenilmektedir.

DAVACININ TEZLERI:

Davacı tarafından; laflı imtihana yönelik düzenlemelerin tüzel dayanaktan mahrum olduğu, laflı

imtihan pratiğinin; kariyer ve liyakat unsurlarına ters, subjektif değerlendirmelere açık ve hakkaniyete alışılmamış sonuç doğurmaya müsait bir tatbik olduğu, ölçme ve kıymetlendirme tekniğine mütenasip olmadığı, çalışanın yeterliğinin tespitinin, yazılı imtihan dışında, objektif olmayan kelamlı imtihan koşuluna bağlanmasının hukuka uymaz olduğu, nesnel ve objektif bir kıymetlendirme aracı olan yazılı imtihan sonucunun anılan düzenleme ile etkisiz hale getirileceği, kelamlı testte ses ve imaj kaydının alınması gerektiği, laflı testin yargısal kontrole açık olmadığı, sorulan sorulara yanlışsız karşılık verdiği, verilen kısa müddette şura üyelerinin adaylar hakkında kıymetlendirme yapamayacağı belirtilerek dava konusu süreçlerde ve bu süreçlerin dayanağı Yönetmelik unsurlarında hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmüştür.

DAVALI (MÜLGA) BAŞBAKANLIĞIN SAVUNMASI:

Yönetmelik kararları uyarınca, yazılı ve kelamlı olarak iki aşamalı yapılan hizmette yükselme

testlerinde başarılı olunması gerektiği, yazı işleri müdüriyeti için yapılan yazılı ve laflı imtihanlarının

yürürlükte olan mevzuat kararlarına elverişli olarak gerçekleştirildiği belirtilerek davanın reddi

gerektiği savunulmuştur.

DAVALI ADALET BAKANLIĞININ SAVUNMASI:

Yönetmelik kararları uyarınca, yazılı ve kelamlı olarak iki aşamalı yapılan vazifede yükselme

testlerinde başarılı olunması gerektiği, yazı işleri müdüriyeti için yapılan yazılı ve kelamlı testlerinin yürürlükte olan mevzuat kararlarına müsait olarak gerçekleştirildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

KANISI : Dava konusu düzenlemelerde ve bu düzenlemelere dayalı olarak tesis edilen süreçlerde hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varıldığından davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : …

TASAVVURU : … Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife yapmakta iken … Adliyesi yazı işleri müdüriyeti takımı için yapılan Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Işçisi Isimli Yargı Yazı İşleri Müdüriyeti imtihanının yazılı kısmında başarılı olarak, 06/11/2015 tarihinde laflı imtihana katılan, lakin bu imtihanda başarısız sayılan davacı tarafından; başarısız sayılması sürecinin, … Adliyesi kelamlı test sonuçlarının ve bu doğrultuda yapılan atamaların ve bu süreçlerin dayanağı olan 25/03/2004 tarih ve 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Işçisi Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine, 13/04/2014 tarih ve 28971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Çalışanı Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen 15/A ve 15/B unsurlarının, 15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelikle değiştirilen “Sınav şartı” başlıklı 8. hususunda bölge alan “ve laflı sınavda” ibaresi ile “Sözlü sınav” başlıklı 12/A. unsurunun iptali ve kelamlı testte başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının yasal getirisiyle verilmesine hükmedilmesi istenilmektedir.

Dava konusu Adalet Bakanlığı Çalışanı Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15/A ve 15/B unsurlarının 01/02/2017 günlü, 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Çalışanı Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildiği göz önüne alındığında davanın bu hususlara ait kısmının konusuz kaldığı anlaşılmıştır.

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmeliğin; 4. hususuyla değiştirilen dava konusu Yönetmeliğin, “Sınav şartı” başlıklı 8. unsurunun, 22/10/2016 günlü, 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmeliğin 2. Unsuruyla; 9. unsuruyla dava konusu Yönetmeliğe eklenen “Sözlü sınav” başlıklı 12/A unsurunun; 22/10/2016 günlü, 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmeliğin 4.maddesiyle değiştirilmiş olması nedeniyle, bu istemlere yönelik olarak davanın konusuz kaldığı anlaşılmıştır.

Davanın, davacının laflı imtihanda başarısız sayılmasına ait süreç tarafından incelenmesine gelince; … Adliyesi yazı işleri müdüriyeti takımı için yapılan Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Işçisi Isimli Yargı Yazı İşleri Müdüriyeti testinin yazılı kısmında başarılı olup laflı imtihana katılmaya hak kazanan davacıya, 06/11/2015 tarihinde yapılan laflı testte encümen üyeleri tarafından sırasıyla 62,56,56,56,70 puan verildiği, bu puanların aritmetik ortalaması hesaplanması suretiyle yetmiş puanın altında kalan davacının başarısız sayılmasına ait süreçte, … Adliyesi kelamlı imtihan sonuçlarında ve bu doğrultuda yapılan atamalarda hizmet gerekleri istikametinden hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemeler açısından karar verilmesine mahal olmadığına, süreçler ile mali ve özlük haklarının tazmini istemi tarafından ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ISMINE

Karar veren Danıştay 2. Dairesi’nce; 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Armoni Sağlanması Hedefiyle Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca (mülga) Başbakanlık alanına Cumhurbaşkanlığı hasım mevkine alınarak, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten sonra belgedeki malumat ve evraklar de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

MADDİ VUKUAT VE TÜREL SÜREÇ:

… Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife yapmakta iken tıpkı konum yazı işleri müdüriyeti takımı için

yapılan Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanı Isimli Yargı Yazı İşleri Müdüriyeti yazılı ve laflı

imtihanına katılan, fakat kelamlı imtihanda başarısız sayılan davacının; laflı testte başarısız sayılmasına ait sürecin, … Adliyesi kelamlı test sonuçlarının ve bu doğrultuda yapılan atamaların, laflı testin dayanağı olan 25/03/2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Çalışanı Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 13/04/2014 günlü, 28971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Çalışanı Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen 15/A ve 15/B hususlarının; 15/03/1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelikle değiştirilen “Sınav şartı” başlıklı 8. unsurunda mahal alan “ve kelamlı sınavda” ibaresi ile “Sözlü sınav” başlıklı 12/A hususunun iptali ile laflı testte başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının yasal nemasıyla birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

İNCELEME VE MÜNASEBET :

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124. unsurunun davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan haliyle Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu hukuksal şahıslarına kendi vazife yerlerini ilgilendiren mevzularda yönetmelik çıkarma salahiyeti verilmiştir. Yönetimler bu salahiyet çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri üzere, kamu hizmetinin daha aktif ve verimli yürütülmesi emeliyle yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Yönetmeliklerin, “Anayasa, Yasa ve hukukun genel prensiplerine alışılmamış kararlar içermemesi” ve “öngörülen hal koşuluna uyularak çıkarılması” dışında, laf konusu düzenleme yetkisinin kullanılmasına kamu hukuku cephesinden rastgele bir pürüz bulunmadığı açıktır.

Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk nizamında, alt seviyedeki normların, yürürlüklerini üst

seviyedeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde üniversal hukuk unsurları ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü Anayasa’dan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanunlardan almaktadır. Hasebiyle; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma münafi yahut bunu değiştirici nitelikte bir karar getirmesi mümkün bulunmamaktadır.

15/03/1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmette Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin davacının teste katıldığı tarihte yürürlükte bulunan halinin “Sınav şartı” başlıklı 8. unsurunda, “Şube yöneticisi, yönetici ve bunlarla birebir seviyedeki hizmetlere hizmette yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve laflı imtihanda; sair vazifelere hizmette yükselme suretiyle atanacak çalışanın ise yazılı testte başarılı olmaları gerekir.” kuralına; “Sözlü sınav” başlıklı 12/A unsurunda, “Şube yöneticisi, yönetici ve bunlarla tıpkı seviyedeki öbür vazifelere atanacaklardan yazılı testte en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım yahut konum sayısının beş katına kadar aday kelamlı imtihana alınır. Son adayla tıpkı puana sahip olan çalışanın tamamı laflı imtihana alınır. İlgili işçi, imtihan heyetinin her bir üyesi tarafından;

a) Test bahislerine ait haber seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının hizmete münasipliği,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak işçinin kelamlı imtihan puanı tespit edilir. Kelamlı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan meydanlar başarılı sayılır.” kuralına; “Başarı sıralaması” başlıklı 12/B hususunda, Hizmette yükselme suretiyle ilan edilen boş takım yahut durum sayısı kadar atama yapılmasında muvaffakiyet puanı esas alınır. Muvaffakiyet puanı, büro yöneticisi, yönetici ve bunlarla birebir seviyedeki öbür takımlara atanacaklar için yazılı ve laflı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması; gayri takım ve konumlara atanacaklar için yazılı test puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet müddeti ziyade olanlara,

b) Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

c) Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan

başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenir.

Hizmette yükselme imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen takım yahut durum sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak çalışandan en çokça asıl aday sayısı kadar işçi, kurumlarca gereksinim duyulması halinde muvaffakiyet sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.” kuralına mekan verilmiştir.

Tıpkı Yönetmeliğin 15. unsuru ile kurumlara kendi vazifede yükselme yönetmeliklerini çıkarma

konusunda salahiyet verilmiş ve düzenleme yapılacak bahislerin çerçevesi de belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilatı ve Hizmetleri Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5235 sayılı Isimli Yargı Birinci Radde Duruşmaları, Yer Adliye Duruşmalarının Kuruluş, Vazife ve Salahiyetleri Hakkında Kanun kararları ile 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 114 üncü hususuna dayanılarak, liyakat ve kariyer unsurları çerçevesinde, hizmet gerekleri ve işçi planlaması esas alınarak, Adalet Bakanlığı çalışanının hizmette yükselme ve unvan değişikliklerine ait yöntem ve esaslarının belirlenmesi gayesiyle hazırlanmış olan Adalet Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 25/03/2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Adalet Bakanlığı Işçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin davacının teste katıldığı tarihte yürürlükte bulunan halinin 4. unsurunun (ı) bendinde, hizmette yükselme testi, bu Yönetmelik kararlarına nazaran vazifede yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, vazifenin niteliğine nazaran yapılması gereken yazılı ve laflı imtihan ya da sırf yazılı test olarak tanımlanmış, “Görevde yükselme imtihanına müracaat ve atanma şartları” başlıklı 8. hususunun, A bendinin, 4 numaralı alt bendinde, büro yöneticisi, malumat süreç yöneticisi, yazı işleri yöneticisi, idari işler yöneticisi ve bunlarla tıpkı seviyedeki hizmetlere vazifede yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve kelamlı testte; öbür hizmetlere vazifede yükselme suretiyle atanacak işçi için ise yazılı testte başarılı olmak koşulunun aranacağı belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “Sözlü sınav” başlıklı 15/A unsurunda, Genel Yönetmeliğin 12/A hususuna

koşut olarak; “Şube yöneticisi, haber süreç yöneticisi, yazı işleri yöneticisi, idari işler yöneticisi ve bunlarla birebir seviyedeki vazifelere atanacaklardan yazılı testte en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım yahut konum sayısının beş katına kadar aday kelamlı teste alınır. Son adayla tıpkı puana sahip olan işçinin tamamı laflı teste alınır.

İlgili işçi, test şurasının her bir üyesi tarafından;

a) Test mevzularına ait malumat seviyesi (25 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye tutarlılığı (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan), esas alınarak yüz tam puan üzerinden

kıymetlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak işçinin laflı test puanı tespit edilir. Kelamlı testte yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan yerler başarılı sayılır.” düzenlemesine; “Başarı sıralaması” başlıklı 15/B unsurunda, “Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş takım yahut konum sayısı kadar atama yapılmasında muvaffakiyet puanı esas alınır. Muvaffakiyet puanı, büro yöneticisi, malumat süreç yöneticisi, yazı işleri yöneticisi, idari işler yöneticisi ve bunlarla tıpkı seviyedeki takımlara atanacaklar için laflı imtihan; vesair takım yahut durumlara atanacaklar için yazılı imtihan puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet vadesi ziyade olanlara,

b) Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

c) Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan

başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenir” düzenlemesine; “Sınav heyetleri ve görevleri” başlıklı 16. hususunun, 2. fıkrasında, “Sözlü imtihan konseyi; atamaları direkt Bakanlıkça yapılanlar için, Işçi Genel Müdüriyeti Genel Yönetici Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Şurası Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdüriyeti, Işçi Genel Müdüriyeti ve Eğitim Dairesi Başkanlığında vazifeli Bakanlıkça iyi görülen hakim sınıfına dahil yekun beş üyeden oluşur. Birebir metotla yedek üyeler belirlenir.” düzenlemesine; üçüncü fıkrasında, “Atamaları adalet encümenlerince teklif edilenler için, ilgili adalet encümeni liderinin başkanlığında yarkurul asıl üyeleri ile hakim ve savcı sınıfından Bakanlıkça münasebetli görülecek iki üyenin iştirakiyle yekun beş üyeden oluşur. Birebir adapla yedek üyeler belirlenir. Adalet encümenlerinin laflı imtihan heyetine ait süreçleri Bakanlıkça makul görülen sair adalet komiteleri bünyesinde oluşturulan test konseylerine da yaptırılabilir.” düzenlemesine; dördüncü fıkrasında, “Sınav konseyleri heyet üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Yazılı Imtihan Heyetinin sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca, kelamlı imtihan konseylerinin sekretarya hizmetleri Işçi Genel Müdürlüğünce yürütülür.” düzenlemesine; “Sınav şuralarının görevleri” başlıklı 17. unsurunun 3. fıkrasında, “Sözlü test heyetinin hizmetleri; bu Yönetmelik kararlarına nazaran laflı imtihana tabi tutularak hizmette yükselme suretiyle yapılacak atamalarda laflı imtihan tarihini belirlemek, laflı test sorularını hazırlamak yahut hazırlatmak, kelamlı testleri yapmak ve kıymetlendirmek, laflı imtihan sonucuna nazaran muvaffakiyet listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, kelamlı teste ait itirazları sonuçlandırmak, laflı teste ait öbür iş ve süreçleri yürütmektir.” düzenlemesine; “Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz” başlıklı 20. unsurunun, 2. fıkrasında da, “Sözlü imtihan sonuçları, testlerin tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Test sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde imtihan konseyine itiraz edilebilir. İtiraz müracaatları on iş günü içerisinde imtihan kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları Işçi Genel Müdüriyeti tarafından itiraz sahiplerine bildirilir” düzenlemesine mekan verilmiştir.

DAVA KONUSU DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ :

Her ne kadar, davanın açıldığı tarihten sonra kelam konusu hususlarda değişiklik olmuş ise de; davacının dava açmaktaki gayesinin yazılı testin dışında yapılacak olan ve objektif olmayacağı ileri sürülen kelamlı imtihanın kaldırılması olduğu ve kelamlı test tarzının hala yürürlükte olduğu göz önünde bulundurulduğunda uyuşmazlığın esasına girilerek inceleme yapılmasına karar verilmiştir.

657 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 3. unsurunda, “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve “Liyakat”

prensipleri bu Kanunun temel prensipleri olarak belirlenmiş; kariyer prensibi, Devlet memurlarına yaptıkları

hizmetler için lüzumlu haberlere ve yetişme kurallarına tutarlı biçimde, sınıfları içinde en yüksek aşamalara kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat prensibi ise, Devlet kamu hizmetleri vazifelerine

girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, vazifenin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip

kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek noktalara kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme süreçlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Yukarıda ismi geçen Genel Yönetmeliğin 1. unsurunda, bu Yönetmeliğin hedefinin, liyakat ve kariyer prensipleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve işçi planlaması esas alınarak işçinin hizmette yükselme ve unvan değişikliklerine ait yöntem ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Bu iki prensibin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme mülahazası yatmakta olup, kamu hizmetlerinin aktif ve verimli bir formda görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince mahalline getirilmesidir.

Dava konusu Yönetmelikler ile sayılan takımlara, hizmette yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve kelamlı testte başarılı olma koşulunun getirildiği anlaşılmaktadır. Yönetmeliklerin genel sistematik yapısına bakıldığında, yazılı ve laflı testlerin ikisinin birlikte başarılması, belirlenen hizmetlere atanabilmenin temel koşulu olarak belirlenmiştir.

Laflı test, yazılı imtihanı tamamlayıcı nitelikte, malumat ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe tutarlı yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek maksadıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, laflı imtihanın temel maksadı, yazılı test yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en münasebetli olanların seçilmesidir.

Bu itibarla, belirtilen unvanların yürüttükleri vazifenin ehemmiyet ve özelliği dikkate alındığında, bu takımlara atanacakların, mesleğin gerektirdiği haberin ölçülmesi gayesiyle yapılacak yazılı imtihan yanında, mesleksel ehliyete yönelik vesair hususî niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı nitelik taşıyan kelamlı testte hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka terslik bulunmamaktadır.

DAVA KONUSU FERDÎ SÜRECIN İNCELENMESİ:

Laflı imtihanda başarısız sayılmasına ait sürecin, … Adliyesi laflı test sonuçlarının ve bu doğrultuda yapılan atamaların iptali ile davacının laflı imtihanda başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının yasal getirisiyle birlikte tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemi istikametinden; Kelamlı testte başarısız sayılma sürecinin, başka tüm idari süreçlerin yargısal kontrolünde olduğu üzere salahiyet, hal, sebep, husus ve maksat yanlarından yargısal teftişinin yapılması esastır. İdari sürecin salahiyet, biçim üzere salt yola ait ögeleri ile hudutlu olarak yapılacak bir yargısal kontrol, hukuk devleti unsurunun sağladığı garantiyi temin etmeyecektir.

Bu itibarla, davacının girdiği laflı test öncesinde, test encümenince testte sorulacak soruların evvelce hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği cevaplara hangi encümen üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta munfasıl farklı gösterilmesi, böylelikle kelamlı imtihanın nesnel olarak yapılması ve yargısal murakabenin tüm ögeleriyle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Belgenin incelenmesinden; Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı isimli yargı yazı işleri/idari işler müdürlüklerinde boşalan takımlar için vazifede yükselme yazılı imtihanından 60 ve üzerinde puan almak suretiyle başarılı olan adaylara, yapılan kelamlı imtihan öncesinde, Laflı Imtihan Kurulunca 278 adet “Alan Bilgisi”, 780 adet “Genel Kültür” sorularının ve “Genel Kültür” karşılıklarının hazırlandığı, laflı teste giren adaylara bir Alan Haberi ve bir Genel Kültür sorusunun sorulduğu, verilen cevapların şuranın her üyesi tarafından değerlendirildiği ve verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların kelamlı puanlarının belirlendiği anlaşılmaktadır.

Laflı imtihana ait kıymetlendirme kriterlerinden, adayın “Sınav hususlarına ait malumat düzeyi” ile “Genel kültürü ve genel yeteneği”ne ait değerlendirmeler dışındaki kriterlerin test konseyi üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine ait olduğu açıktır.

Bu durumda, yapılan laflı imtihan öncesinde, “Sınav hususlarına ait malumat düzeyi” ile “Genel kültür ve genel yetenek” kriterlerini değerlendirebilmek için imtihanda sorulacak soruların evvelden hazırlanması ve tutanağa bağlanmış olması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği karşılıklara hangi yarkurul üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta farklı başka gösterilmiş olması önünde, davacının kelamlı testten 60 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ait süreçte hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Kelamlı testin mevzuata münasebetli olarak yapıldığı kanaatine varıldığından, … Adliyesi laflı test sonuçlarında ve bu doğrultuda yapılan atamalarda da hukuka terslik bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda davacının laflı testte başarısız sayılması sonucu mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemi de alanında görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE,

2. Aşağıda dökümü yapılan …-TL yargılama masrafının davacı üzerinde bırakılmasına,

3. Avukatlık Taban Fiyat Tarifesine nazaran belirlenen …-TL vekalet fiyatının davacıdan alınarak davalı yönetimlere verilmesine,

4. Artan posta fiyatının davacıya iadesine,

5. Bu kararın bildirim tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti’ne temyiz yolu açık olmak üzere, 03/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.