Danıştay’dan hastalık müsaade süreçleri hakkında değerli karar!

0
9

Dava konusu olayda, Ulusal Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak misyon yapan davacı 10 Ocak 2016 tarihinde 23.55 prestijiyle yurtdışına çıkış yaptığı tarihin sonraki günü 11 Ocak 2016 tarihinde aile tabibi tarafından hakkında 10 günlük hastalık raporu düzenlenmiş ve kelam konusu rapor davacıyla tıpkı okulda vazife yapan bir öğretmen tarafından yönetime teslim edilmiştir.

Yönetim kelam konusu raporu, hastalık müsaadesine çevirmiştir. Davacı, hastalık müsaadesini ve bu müddetin bitimiyle başlayan yarıyıl tatilini yurtdışında geçirmiş; dönüşte bilet bulamadığı için ikinci yarıyılda vazifeye başlamadığından hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, davacının hastalık raporunu yurtdışında bulunduğu sırada, hasebiyle hasta muayene edilmeksizin düzenlediği gerekçesiyle yönteme ters olduğu kanaatine varılarak, mazeretsiz olarak misyonuna devam etmediğinden ötürü misyonundan çekilmiş sayılmıştır.

Birinci derece mahkemesi tarafından verilen kararda; mazeretsiz olarak misyona gelinmediği sav edilen günler için aile hekimliği tarafından davacıya verilen yönteme alışılmamış olduğu tez edilen rapor hakkında Vilayet Halk Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir yordama terslik saptanmadığı ve bu nedenle raporu veren doktor hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir. Bölge yönetim mahkemesi de bu kararı istinaf basamağında uygun bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi tarafından temyiz sonucunda verilen kararda ise; hastalık müsaadesi boyunca vazifeye gelmeyen ve yönetim tarafından bu bahiste kendisine rastgele bir bildirim de yapılmamış olan memurun, mazeretsiz olarak misyona gelmediğinden bahisle vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına tüzel imkan bulunmadığını, yönetim mahkemesinin karar münasebetini düzelterek yapılan süreci sonucu prestijiyle onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Temel No : 2017/3398

Karar No : 2020/485

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Ulusal Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : … (…), Hukuk Müşaviri

KARŞI TARAF (DAVACI):

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem : … İli, … İlçesi, … Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak vazife yapan davacının, kesintisiz ve mazeretsiz olarak on gün boyunca vazifeye gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. unsuru uyarınca vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak misyonuna son verilmesine ait 06/07/2015 tarihli sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan mali ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi kararının özeti: … Yönetim Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile; mazeretsiz olarak vazifeye gelinmediği tez edilen günler için aile hekimliği tarafından davacıya verilen ve davalı idarece yola ters olduğu sav edilen on günlük istirahat raporu hakkında Vilayet Halk Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir adaba karşıtlık saptanmadığı ve bu nedenle raporu veren doktor hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi kararının özeti: … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu Yönetim Mahkemesi kararının hukuka ve adaba uygun olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen savların kelam konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim tarafından, yurt dışında olduğu bir tarihte davacı için aile hekimliği tarafından düzenlenen adaba karşıt istirahat raporu müddetince davacının mazeretsiz olarak vazifeye gelmediğinin kabul edilmesi gerektiğinden dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

KANISI: Bölge Yönetim Mahkemesi kararının münasebet değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

10/01/2016 tarihinde 23.35 prestijiyle … Havalimanından yurtdışına çıkış yapan davacı hakkında, yurt dışında bulunduğu 11/01/2016 tarihinde, aile hekimliği tarafından düzenlenen on günlük hastalık raporunun, davacı ile birebir okulda misyon yapan bir öğretmen tarafından okul müdürlüğüne teslim edilmesi sonrasında kelam konusu hastalık raporu, yönetim tarafından hastalık müsaadesine çevrilmiştir.

Davacı, bu istirahat müddetini ve istirahat mühletinin bitimi ile başlayan yarıyıl tatilini yurt dışında geçirmiş lakin yurda dönüş biletlerinde sorun çıkması üzerine ikinci yarıyıl başlangıcında misyonuna başlayamamış, bu nedenle de hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan soruşturma sırasında davacı hakkındaki hastalık raporunun, davacının yurt dışında bulunduğu sırada, münasebetiyle hasta muayene edilmeksizin düzenlendiği gerekçesiyle yola karşıt olduğu kanaatine varılmış, bu nedenle davacının, 11/01/2016 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak vazifesine devam etmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. hususu uyarınca vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılarak misyonuna son verilmesine karar verilmiştir.

Bakılan dava bu sürecin iptali ve mahrum kalınan mali ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. hususunun birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz yahut kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın misyonun terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat kaidesi aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” kararı yer almaktadır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in “Hastalık müsaadesi verilmesi” başlıklı 7. unsurunun birinci fıkrasında; “Memurlara hastalık raporlarında gösterilen mühletler kadar hastalık müsaadesi verilir.”, beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmelik ile tespit edilen adap ve asıllara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık müsaadesi verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen adap ve asıllara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün vazifeye gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde misyonlarına başlamayan memurlar müsaadesiz ve özürsüz olarak misyonlarını terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili kararları uyarınca süreç yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Üstte yer verilen mevzuat kararlarının birlikte kıymetlendirilmesi sonucunda, sağlık kuruluşlarınca memurlara verilen hastalık raporlarının misyon yapılan kuruma teslim edilmesi ile birlikte bu raporların, hastalık müsaadesine çevrilmesinden evvel, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik ile tespit edilen yol ve temellere uygun olup olmadığının incelenmesi, Yönetmelik’e uygun olan hastalık raporlarının hastalık müsaadesine çevrilmesi, raporun Yönetmelik’e uygun olmaması halinde ise durumun ilgili memura yazılı olarak bildirilmesi, bu bildirim üzerine misyona gelmeyen memurun, mazeretsiz olarak vazifeye gelmediği kabul edilerek hakkında gerekli süreçlerin yapılması gerektiği açıktır.

Kamu yönetimlerinin, memurlar tarafından kendilerine verilen hastalık raporlarının, hastalık müsaadesine çevrilmesinden evvel, raporların adaba uygunluğu konusunda üzerine düşen kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bu raporların hastalık müsaadesine çevrildiği lakin müsaade mühletinin bitiminden sonraki bir tarihte raporun yola muhalif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ise yönetime yola alışılmamış hastalık raporu veren memur hakkında, kusurluluk durumu göz önüne alınarak 657 sayılı Kanun’da yer alan disiplin kararlarının uygulanması mümkünse de, hastalık müsaadesi boyunca vazifeye gelmeyen ve yönetim tarafından bu mevzuda kendisine rastgele bir bildirim de yapılmamış olan memurun, mazeretsiz olarak misyona gelmediğinden bahisle vazifeden çekilme isteğinde bulunmuş sayılmasına tüzel imkan bulunmamaktadır.

Dava konusu olayda; davacı hakkında verilen hastalık raporunun, hastalık müsaadesine çevrilmesinden ve bu müsaade mühletinin bitmesinden sonraki bir tarihte, davacının almış olduğu hastalık raporunun metoda karşıt olduğu kabul edilerek hastalık müsaadesine karşılık gelen günler için mazeretsiz olarak misyona gelmediğinden bahisle misyondan çekilme isteğinde bulunmuş sayıldığı ve bu nedenle vazifesine son verildiği anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacıya verilen hastalık raporu üzerinde yapılan inceleme sonucunda Vilayet Halk Sıhhati Müdürlüğünce rastgele bir yola karşıtlık saptanmadığı ve raporu veren doktor hakkında ceza verilmesine gerek görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptali istikametindeki Yönetim Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka uygun bulunan karara karşı yapılan istinaf müracaatının reddine yönelik Bölge Yönetim Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptali tarafındaki Yönetim Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine yönelik … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın üstte belirtilen münasebet ile SONUCU PRESTİJİYLE ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu kararın taraflara bildirimini ve bir örneğinin de … Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen belgenin … Yönetim Mahkemesine gönderilmesine, 23/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz