Danıştay’dan öğretim üyesi atamalarında kurulan heyetler hakkında kıymetli karar!

0
3

Üniversite tarafından Hoş Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Kısmında bir adet yardımcı doçent takımı gereksinim duyulması üzerine 03/10/2012 tarihinde bir adet yardımcı doçent alımı yapılacağı ilan edilmiş ve ilanda; “Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak” şartı aranmıştır. İlan sonrası müracaat eden iki adayın da atama ve yükselme kriterleri doğrultusunda müracaatı kabul edilmiş, anılan tarihte yürürlükte olan mevzuat kararları doğrultusunda yapılan yabancı lisan imtihanın da adaylar başarılı olmuşlardır. Kelam konusu takım için yeterlilikleri konusunda akademik çalışmalarını inceleyen bilim heyeti raporlarıyla her iki adaydan birinin bu takıma atanmasının daha uygun olacağının kıymetlendirilmesi üzerine Fakültenin de teklifi ile Rektörlükçe takıma atama süreci yapılmıştır.

Fakat takım ilanının yapıldığı Fotoğraf Kısmı kısım lideri tarafından oluşturulan bilim heyetinin uygun olmadığından bahisle kelam konusu takım ataması hakkında dava süreci başlatılmıştır, Yönetim mahkemesi ise davayı hukuka alışılmamış görmeyerek reddetmiştir.

Danıştay 8. Dairesi ise uyuşmazlığa bahis olayda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. unsurunun dava konusu süreç tarihinde yürürlükte olan halinde; ” ( a ) Bir üniversite ünitesinde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o ünitenin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili müdür kendi idare konseylerinin görüşünü de aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.” kararı açık olmasına karşın, belgesinin incelenmesinde atama sürecinden evvel oluşturulan bilim heyetlerinin Fotoğraf Kısmı, Radyo Televizyon ve Sinema ile Grafik Kısmında vazife yapan öğretim üyelerince oluşturulduğu öbür bir tabir ile ilan edilen takıma başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim heyetinin “Fotoğraf Bölümü” dışındaki kısımlardan seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu tespit edildiğinden, kelam konusu mevzuata alışılmamış olarak oluşturulan bilim heyetince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Temel No: 2014/2700

Karar No: 2019/5934

İstemin Özeti : Antalya 3. Yönetim Mahkemesi’nin 19/11/2013 gün ve E:2013/55, K:2013/1200 Sayılı kararının hukuka karşıt olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Niyeti : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, ….Üniversitesi Rektörlüğü Hoş Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Kısmı Lideri olarak vazife yapan davacı tarafından, Kısım’a Dr. …..’ın atanmasına ait 02/01/2013 tarihli 01-13 Sayılı yazıyla bildirilen 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim Mahkemesince, kısım tarafından da atama yapılması istenilen yardımcı doçent takımının isteklilerin başvurabilmesi için ilan edildiği, ilanda kanunda yer verilen kurallara ek olarak “Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak” şartına da yer verildiği, bu basamakta davacı tarafından itirazda bulunularak dava konusu edilmeyen ek şartın, alınacak öğretim üyesinden faydalanılmak istenilen alan düşünülerek Üniversitenin takdir yetkisi çerçevesinde objektif olarak belirlendiği, istekli her iki adayın da anılan ek koşulu ve Atama ve Yükselme Kriterlerini sağladığı ve müracaatlarının kabul edildiği, adayların yapıtları ve kelam konusu takım için yeterlilikleri konusunda yapılan inceleme sonucu heyet raporlarıyla her iki adaydan Dr. ….’ın bu takıma atanmasının daha uygun olacağının değerlendirildiği, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin reddine karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. hususunun dava konusu süreç tarihinde yürürlükte olan halinde; ” ( a )Bir üniversite ünitesinde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o ünitenin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili müdür kendi idare şuralarının görüşünü de aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer yahut üçer yıllık müddetler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama mühleti sonunda misyon resen sona erer.

( b ) Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak kurallar:

( 1 ) Doktora yahut tıpta uzmanlık unvanını yahut Üniversitelerarası Heyetin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belirli sanat kollarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

( 2 ) Fakülte, enstitü yahut yüksekokul idare heyetlerince, biri o lisanın öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir heyet tarafından; imtihana girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı lisana, yabancı lisandan Türkçeye 150 – 200 sözlük bir çeviriyi kapsayan yabancı lisan imtihanını başarmak.

( c ) Üniversiteler, yardımcı doçentlik takımına atama için bu hususta aranan taban şartların yanında, Yükseköğretim Konseyinin onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak gayesine yönelik olarak, bilim disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebilirler.” kararına yer verilmiştir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 8. hususunda; “Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı lisan imtihanında muvaffakiyet gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık yahut müdürlüğe, yabancı lisan imtihanı sonucunun bildirimini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen takımlar için, fakültelerde yahut fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü yahut yüksekokullarda müdürler, biri o ünitenin yöneticisi, oburu o üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör yahut doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan yahut ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan yahut ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki birinci idare konseyi toplantısına mevzuyu götürür, aday yahut adaylar hakkında farklı başka görüş alır. Bir açık takıma birden fazla adayın başvurması halinde idare konseyi gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan yahut müdür kanaat ve tekliflerini belge ile birlikte rektöre sunar…” kuralı yer almaktadır.

Üstte yer alan düzenlemelerden anlaşıldığı üzere; ilan edilen yardımcı doçent takımı için yapılacak atama; başvuran adayların akademik yeterliliklerinin tespitine yönelik olarak; fakülte, enstitü yahut yüksekokul idare heyetlerince, biri o lisanın öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir heyet tarafından; imtihana girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı lisana, yabancı lisandan Türkçeye 150 – 200 sözlük bir çeviriyi kapsayan yabancı lisan imtihanında muvaffakiyet gösterenlerin, fakültelerde yahut fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü yahut yüksekokullarda müdürlerin belirlediği, biri o ünitenin yöneticisi, oburu o üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör yahut doçentten oluşan bilim heyeti tarafından akademik çalışmalarının kıymetlendirilmesi suretiyle hazırlayacakları görüş raporlarına istinaden İdare Şuralarının görüşü üzerine Rektör tarafından yapılacağı görülmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 61. unsurunda; “Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü şahsa yahut üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü şahsa ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de birebir koşullarda bir diğerine ihbarda bulunması mümkündür ve bu halde ihbar tevali ettirilebilir.” kararı, 63. hususunda ise; “Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında türel faydası olan taraf yanında davaya katılabilir.” kararına yer verilmiştir.

Belgenin incelenmesinden, …. Üniversitesi Rektörlüğü Hoş Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Kısmına bir adet yardımcı doçent takımına ve bu takıma da araştırma vazifelisi ….un atanmasına gereksinim bulunduğuna ait 04/09/2012 tarihli 76 Sayılı Fotoğraf Kısım Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 03/10/2012 tarihinde bir adet yardımcı doçent alım yapılacağının ilan edildiği, ilanda; “Sanat ve Fotoğraf Kuramı alanında yayınları olmak” şartına yer verildiği, müracaat eden iki adayın da atama ve yükselme kriterleri doğrultusunda müracaatının kabul edildiği, yapılan yabancı lisan imtihanında başarılı oldukları, …. Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. …., … Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Kısmı Öğretim Üyesi Doç.Dr….., …Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ….’ın bilim/sanat heyeti olarak atanarak adaylar hakkında yazılı mütalaa istendiği, üç heyet üyesi de bu vazifeye Dr. …’ın atanmasının daha uygun olacağı yolunda mütaala verdikleri, Fakülte İdare Heyeti’nde Dr. ….’ın atanmasının uygun olacağı yolundaki teklif üzerine, ….’ın 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı dava konusu Rektörlük süreci ile sözkonusu takıma atandığı anlaşılmıştır.

Olayda; Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen takımlar için, fakültelerde yahut fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü yahut yüksekokullarda müdürlerin, biri o ünitenin yöneticisi, oburu o üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör yahut doçenti onbeş gün içinde tespit edeceği, dekan yahut ilgili müdürün her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndereceği, oluşturulan bilim heyetinin bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildiremeyeceği düzenlemesi dikkate alındığında; oluşturulan heyet üyelerinden …Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. …’nın tıpkı Fakülte’de Fotoğraf Kısmı öğretim üyesi olduğu, Doç. Dr. ….’in Akdeniz Üniversitesi İrtibat Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Kısmı öğretim üyesi olduğu, Prof. Dr. …’ın …. Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Grafik Kısmı öğretim üyesi olduğu, bu haliyle bilim heyetinin mevzuata uygun oluşturulmadığı görülmektedir.

Bir öbür anlatımla; ilan edilen takıma başvuran adayların akademik çalışmalarını inceleyen bilim heyetinin adayın başvurduğu “Fotoğraf Bölümü” dışındaki kısımlardan seçilen öğretim üyelerinden oluşturulduğu görüldüğünden, mevzuata karşıt olarak oluşturulan bilim heyetince adayların çalışmalarının değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; … Üniversitesi Rektörlüğü Hoş Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Kısmı için ilan edilen bir adet yardımcı doçent takımına Dr. …’ın atanmasının daha uygun olacağı yolundaki heyet raporlarına istinaden Dr. …’ın anılan takıma atanmasına yönelik 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı Rektörlük sürecinde hukuka uyarlık; aksi istikametteki Mahkeme kararında türel isabet bulunmamaktadır.

Ayrıyeten, …. Üniversitesi Rektörlüğü Hoş Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Fotoğraf Kısmı Lideri olarak vazife yapan davacı tarafından, Kısım’a Dr. ….’ın atanmasına ait 02/01/2013 tarihli 01-13 Sayılı yazıyla bildirilen 31/12/2012 tarih ve 3595 Sayılı sürecin iptali istemiyle açılan dava sonucunda verilecek kararın, atamasının iptali istenilen ….’ın menfaatini etkileyeceğinden, 6100 Sayılı Kanun kararlarında öngörülen davanın ihbarı için geçerli şartların oluştuğu anlaşılmış olup; davanın ….’a ihbarı yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Antalya 3. Yönetim Mahkemesi’nin temyize mevzu kararının bozulmasına, evrakın yine bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz