Kamu Haberleri

Danıştay’dan tedrisat üyelerinin tekrar atamalarında ‘akademik çaba’ tespiti!

Bir üniversitede doktor tedrisat üyesi olarak vazife yapan kişinin vazife vadesi uzatılmasına ait karara, ilgili talim üyesinin hizmet yaptığı kısım lideri tarafından iptal davası açılmıştır.

Üniversite senatosunca belirlenen kriterler yeterince, atanma kriterleri komitesince adayın yerinde akademik puana ulaştığı yolundaki rapor sonrası kişi hakkında üç jüri üyesinin olumlu görüşleri sonrası tekrar ataması yapılmıştır. Birinci radde duruşması, kişinin vazife mühleti uzatımıyla ilgili karara esas olarak kurulan jüride ilgili ünite başkanı (bölüm başkanı) bulunmadığından dava konusu süreç iptal etmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise; vazife vadesi uzatma süreçlerinin birinci atama süreci üzere değerlendirilemeyeceği, hasebiyle jüride ilgili kısım yöneticisinin olmaması nedeniyle süreci iptal eden yönetim duruşması kararında hukuksal isabet görmeyerek yeni bir karar vermek üzere belgeyi iade etmiştir.

Başkaca Danıştay;

-İlk sefer ilan edilen doktor talim üyesi takımına başvuran adayların ilmî çalışmalarının akademik değerlendirmesinin, adayın anılan takıma atanmak için yerinde akademik birikime sahip olup olmadığının tespitine yönelik olduğunu; hizmet mühleti sona eren adayların vazife müddetlerinin yenilenmesine ait süreçte yapılan akademik değerlendirmenin ise; adayın atandığı vade içerisinde yapmış olduğu akademik çalışmaların, akademik uğraşının, akademik gelişiminin takibine yönelik olduğunu,

-Doktor talim üyesi takımına birinci sefer yapılacak atama ile mevcut vazife mühletinin sona ermesi sebebiyle yapılacak atamaların niteliği itibariyle birbirinden farklı oluşu sebebiyle bu atamalarda uygulanacak tarz ve esasların da farklı olması sonucunu doğurduğunu,

-Görev vadesi uzatılacak kişi ile kıymetlendirme yapan kimseler hakkında husumetin bulunmaması gerektiğini,

Vurgulamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/10487

Karar No : 2019/8108

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : … Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : … Yönetim Duruşmasının … gün ve E:…, K:… sayılı kararının hukuka ters olduğu öne

sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Kanısı : İstemin kabulü ile Duruşma kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ISMINE

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Lisanı ve Edebiyatı Kısmı’nda kısım yöneticisi olan davacı tarafından, tedrisat üyesi Yrd. Doç. Dr. …’ın hizmet müddetinin “3” yıl müddetle uzatılmasına ait 15/07/2014 tarih ve 9605 sayılı davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim Mahkemesince, bir idari sürecin tesisinde hangi biçime uyulacağının Anayasa, Kanun, tüzük yahut yönetmelikçe belirlenmiş olması durumunda sürecin bu biçime mütenasip olarak tesis edilmesinin yönetim cihetinden mecburilik olduğu, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 2. hususunun, idari süreçlerin, yasa yahut öbür düzenleyici tasarruflarla öngörülen biçime uyulmadan tesis edilmeleri halini bu süreçlerin iptalini gerektiren nedenlerden biri olarak saydığı, bu bağlamda; 2547 sayılı Yasanın 23. unsuruna karşıt olarak oluşturulan, aralarında yardımcı doçentlik takımının ilan edildiği ünite başkanının yan almadığı jüri üyelerince hazırlanan raporlar dikkate alınarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Üniversite Kanunu’nun süreç tarihi itibariyle yürürlükte olan “Yardımcı Doçentliğe atama” başlıklı 23. unsurunda; “a. Bir üniversite ünitesinde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda yöneticiler; biri o ünitenin başkanı, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili yönetici kendi idare şuralarının görüşünü de aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. (Değişik: 12/8/1986 – KHK 260/1 md.) Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer yahut üçer yıllık vadeler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama mühleti ahir vazife bizatihi sona erer. b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak kurallar: (1) Doktora yahut tıpta bilirkişilik unvanını yahut Üniversitelerarası Heyetin önerisi üzerine Üniversite Kurulunca tespit edilecek belirli sanat kollarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü yahut yüksekokul idare heyetlerince, biri o lisanın talim üyesi olmak üzere

seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; teste girenin kendi bilim meydanında Türkçeden yabancı lisana,

yabancı lisandan Türkçeye 150 – 200 sözlük bir çeviriyi kapsayan yabancı lisan imtihanını başarmak.

c. (Mülga: 12/8/1986 – KHK 260/7 md.; Yine düzenleme: 18/6/2008-5772/3 md.) Üniversiteler, yardımcı doçentlik takımına atama için bu unsurda aranan taban koşulların yanında, Üniversite Konseyinin onayını almak suretiyle, münhasıran ilmî kaliteyi artırmak hedefine yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.” kararı yan almaktadır.

Süreç tarihi itibariyle yürürlükte olan 28/01/1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülga Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma” başlıklı 3. unsurunda; yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta bilirkişilik unvanını almış yahut Üniversitelerarası Şuranın önerisi üzerine Üniversite Kurulunca tespit edilecek sanat kısımlarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerektiği, 4. hususunda; bir ünitede yardımcı doçentlik takımının açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edileceği, bu durumun, ayrıyeten rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili ünitelerinde ilan edilmek üzere duyurulacağı, bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma vadesinin tanınacağı ve son başvurma tarihinin belirtileceği; yardımcı doçentlik takımına atanabilmek için; kaideleri, bu Yönetmeliğin 7. hususunda belirtilen ve fakülte, enstitü yahut yüksekokul idare heyetlerince düzenlenecek olan yabancı lisan testinde muvaffakiyet göstermek gerektiği, 7. hususunda; yardımcı doçentlik için yabancı lisan testinin, biri o lisanın tedrisat üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü yahut yüksekokul idare kurulunca tedrisat üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılacağı, jüri üyelerinin, o fakülte, enstitü yahut yüksekokul

içinde bulunamadığı takdirde, üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün sair kuruluşlarından yahut farklı üniversite kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulacağı, jürinin, yabancı lisan imtihanını son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapacağı, imtihanın; Türkçe’den yabancı lisana, yabancı lisandan Türkçe’ye adayın kendi bilim yerinde 150 ile 200 söz arasında, bir çeviriyi kapsadığı, test sonucunda muvaffakiyet ve başarısızlığı belirten bir tutanağın, imtihan evrakları ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü yahut yüksekokul müdüriyetine teslim edileceği, test sonucunun adaya birebir gün bildirim olunacağı; 8. unsurunda ise; yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı lisan testinde muvaffakiyet gösterenlerin, özgeçmişlerini, ilmî çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık yahut müdüriyete, yabancı lisan testi sonucunun bildirisini izleyen üç gün içinde teslim edeceği, adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen takımlar için, fakültelerde yahut fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü yahut yüksekokullarda yöneticilerin, biri o ünitenin başkanı, gayrısı o üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim ortamı ile ilgili olan üç profesör yahut doçenti onbeş gün içinde tespit edeceği, dekan yahut ilgili yöneticinin her aday için bu talim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerin isteyeceği, dekan yahut ilgili yöneticinin yazılı görüşlerin alınmasından sonraki birinci idare konseyi içtimasına mevzuyu götüreceği ve aday yahut adaylar hakkında başka ayrı görüş alacağı, bir açık takıma birden ziyade adayın başvurması halinde idare

şurasının gerekçeli olarak tercihini belirteceği, dekan yahut yöneticinin kanaat ve tekliflerini belge ile birlikte rektöre sunacağı, Rektörün atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli süreçleri yürüteceği düzenlemiştir.

Yeniden anılan Yönetmeliğin 9. unsurunda; “Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili yöneticinin, kısım liderinin görüşüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede yahut yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer yahut üçer yıllık vadeler için en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. Her atama mühleti ahir hizmet bizatihi sona erer.” düzenlemesi bölge almaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 61. hususunda; “Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kimseye yahut üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü şahsa ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de tıpkı kurallarda bir gayrısına ihbarda bulunması mümkündür ve bu biçimde ihbar tevali ettirilebilir.” kararı, 63. hususunda ise; “Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında tüzel yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.” kararına konum verilmiştir.

Yukarıda nokta alan kararlardan anlaşıldığı üzere; birinci sefer açılan bir yardımcı doçent takımına yapılacak müracaatların adap ve esaslar gerek 2547 sayılı Kanun’un 23. unsurunda gerekse Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8. hususunda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup; buna nazaran; Rektörlükçe ilan edilen takıma başvuran adayların ilmî çalışmalarını içeren belgelerinin incelemek üzere ilan edilen takımlar için, fakültelerde yahut fakültelere bağlı kuruluşlarda dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü yahut yüksekokullarda yöneticilerin, biri o ünitenin başkanı, başkası o üniversitenin yahut yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim ortamı ile ilgili olan üç profesör yahut doçenti onbeş gün içinde tespit edeceği, dekan yahut ilgili yöneticinin her aday için bu talim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerin isteyeceği, dekan yahut ilgili yöneticinin yazılı görüşlerin alınmasından sonraki birinci idare heyeti içtimasına mevzuyu götüreceği ve aday yahut adaylar hakkında munfasıl farklı görüş alacağı, bir açık takıma birden ziyade adayın başvurması halinde idare şurasının gerekçeli olarak tercihini belirteceği, dekan yahut yöneticinin kanaat ve tekliflerini belge ile birlikte rektöre sunacağı, Rektörün atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli süreçleri yürüteceği görülmektedir.

Uyuşmazlık; mevcut yardımcı doçent takımında hizmet yaparken vazife müddeti dolanların vazife vadelerinin uzatılmasına yönelik süreçlerde de tıpkı prosedürün uygulanıp uygulanmayacağından kaynaklanmaktadır.

Burada; süreç tarihi itibariyle yürürlükte olan 28/01/1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülga Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ‘nin 9. unsurunda mekan alan; yardımcı doçentlerin, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili yöneticinin, kısım liderinin görüşüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede yahut yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer yahut üçer yıllık vadeler için en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabileceği kuralı dikkate alındığında; hususun açıkça yardımcı doçent takımındaki hizmet vadesi sona erenlerin vazife mühleti uzatımlarında izlenecek prosedürü düzenlediği görülmektedir.

Öncelikle; üniversitelerce hizmet müddeti sona eren yardımcı doçentlerin vazife vadelerinin yenilenmesine yönelik olarak ilgililerin ilmî yeterliliklerinin tespitine yönelik olarak Senatolarca belirlenmiş unsur, esas ve yahut hususî koşullar getirilebileceği tabidir.

Bir farklı anlatımla; birinci kez ilan edilen yardımcı doçent takımına başvuran adayların ilmî çalışmalarının akademik değerlendirmesinin, adayın anılan takıma atanmak için ehliyetli akademik birikime sahip olup olmadığının tespitine yönelik olduğu; hizmet müddeti sona eren adayların hizmet müddetlerinin yenilenmesine ait süreçte yapılan akademik değerlendirmenin ise; adayın atandığı ikişer ya da üçer yıllık vade içerisinde yapmış olduğu akademik çalışmaların, akademik uğraşının, akademik gelişiminin takibine yönelik olduğu tartışmasızdır.

Münasebetiyle yardımcı doçentlik takımına birinci sefer yapılacak atama ile mevcut hizmet vadesinin sona ermesi sebebiyle yapılacak atamaların niteliği itibariyle birbirinden farklı oluşu, bu atamalarda uygulanacak yol ve esasların da farklı olması sonucunu da doğurmaktadır.

Dava belgesinin incelenmesinden; … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde talim üyesi olarak vazife yapan Yrd. Doç. Dr. …’ın beşinci sefer hizmet mühletinin yenilenmesine yönelik olarak, … Üniversitesi Senatosu’nun 28/06/2012 tarih ve 06/26 sayılı kararında belirtilen yardımcı doçent hizmet müddeti uzatımlarında izlenecek prosedür mucibince; kısım heyetinin ilgilinin atanması yolunda olumsuz görüş bildirdiği, kriter komitesince yerinde akademik puana ulaştığı yolundaki rapor doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. …’ın başvurusunu kıymetlendirmek ve hakkında yazılı görüş vermek üzere, … Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Lisanı ve Edebiyatı Kısmı, Yeni Türk Lisanı Anabilim Kolu talim üyesi Doç. Dr. …, … … Üniversitesi talim üyesi Prof. Dr. … ile tıpkı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi’nde tedrisat üyesi olan Prof. Dr. …’in jüri üyesi olarak tespit edildiği; ismi geçen jüri üyelerinin tamamının hakkında olumlu görüş bildirmesi ve bu görüş ve raporların dikkate alınarak Yrd. Doç. Dr. …’ın atamasının yapılması üzerine, davacı tarafından Yrd. Doç. Dr. …’ın vazife vadesinin “3” yıl vadeyle uzatılmasına ait 15/07/2014 tarih ve 9605 sayılı davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, Mahkemece yapılan kıymetlendirme neticesinde 2547 sayılı Kanun’un 23. Unsuruna münafi olarak oluşturulan, aralarında yardımcı doçentlik takımının ilan edildiği ünite başkanının bölge almadığı jüri üyelerince hazırlanan raporlar dikkate alınarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiş ise de; dava konusu sürecin … … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde talim üyesi olarak vazife yapan Yrd. Doç. Dr. …’ın beşinci sefer vazife mühletinin yenilenmesine yönelik olduğu ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda birinci atama tarzına tabi olmayacağı görüldüğünden Duruşma kararında türel isabet görülmemiştir.

Bu durumda; Mahkemece sürecin esası tarafında bir kıymetlendirme yapılarak karar verilmesi

gerekmektedir.

Kaldı ki; belgedeki malumat dokümanlardan kısım yöneticisi olan davacı ile ataması yapılan Yrd. Doç. Dr. …’ın aralarında husumet bulunduğu, bu durumun ise, davacının ilgilinin jürisinde bulunsa dahi davacı tarafından yapılacak akademik değerlendirmenin tarafsız, objektif ve denetlenebilir bir kıymetlendirme olamayacağı kanaati oluşturacağı tartışmasızdır.

Yeniden; dava konusu sürecin, … … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde tedrisat üyesi olarak hizmet yapan Yrd. Doç. Dr. …’ın beşinci kere hizmet mühletinin yenilenmesine yönelik olduğu dikkate alındığında; görülmekte olan davanın sonucunun Yrd. Doç. Dr. …’ın türel durumuna direkt tesir edeceğinden davanın anılan şahsa ihbarı da gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; … Yönetim Duruşmasının temyize bahis kararının bozulmasına, belgenin tekrar bir karar verilmek üzere anılan Duruşmaya gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02/10/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.