Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak

0
5

Diyanet İşleri Başkanlığı

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı İmtihan Duyurusu

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen takımlara 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak, ?

2. Üniversitelerin lisans seviyesinde tabloda belirtilen kısımlarının birisinden mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanının KPSSP121 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

?

II. MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ

1. Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat süreçleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Müracaat süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen temellere uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak halde özgeçmişlerini yazacaklardır.

?

? III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihana ait tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)? ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve imtihan sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr)?adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. İmtihan ve yerleştirme süreçleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

? IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, FORMU ve MEVZULARI

1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran atama yapılacak takım sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil, kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Bahisleri; Adaylar imtihanda aşağıdaki hususlardan kurul tarafından başka ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ait mesleksel bilgi seviyesi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) Söz yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. İmtihan tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik dokümanlarından birini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ve imtihan giriş dokümanı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında diğer bir evrak kimlik dokümanı olarak kabul edilmeyecektir.

6. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir imtihan hakkı verilmeyecektir. ?

V. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Muvaffakiyet sıralaması kelamlı imtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı imtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil dokümanının mezuniyet tarihi evvel olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, öbürleri de yedek olarak sıralanacaktır.

?

VI. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. İmtihan sonuçlarına ait itirazlar, imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.?

VII. ATAMA SÜREÇLERİ

1. Atamalar muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ait öteki konular ilgili ünitece daha sonra ilan edilecektir.

?

VIII. BAŞKA KONULAR

1. Başkanlık imtihan ve yerleştirme sürecinin her evresinde aday tarafından beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.

2. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe karşıt evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

4. İmtihanla ilgili iş ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği, Kamu Misyonlarına Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

?

IX. BAĞLANTI

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

?

??Telefon: (0312) 295 70 00

Fax: (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

??İlgililere duyurulur.

?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?


Diyanet İşleri Başkanlığı

2020 Yılı Cami Rehberi Alımı İmtihanı Duyurusu

??Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen takımlara 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran açıktan Cami Rehberi alımı yapılacaktır.

MÜRACAAT KURALLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

2. Dört yıllık dini yüksek tahsil mezun olmak,

3. 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanının KPSSP3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. İmtihana müracaatların son günü prestiji ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça lisanlarının rastgele birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek lisanların resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil dokümanı için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı lisan eşdeğerlilikleri temel alınacaktır.)??

MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ

1. Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr”?internet adresi üzerinden yapılacaktır. 2. Müracaat süreçleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Müracaat süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen temellere uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak halde özgeçmişlerini yazacaklardır.

İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihana ait tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)? ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve imtihan sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr”? adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. İmtihan ve yerleştirme süreçleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, FORMU ve MEVZULARI

1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran atama yapılacak takım sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil, kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Bahisleri; ?

Adaylar imtihanda aşağıdaki bahislerden komite tarafından başka farklı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Mesleksel bilgi seviyesi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) Söz yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. İmtihan tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik dokümanlarından birini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik evrakı ve imtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında öbür bir doküman kimlik dokümanı olarak kabul edilmeyecektir. 6. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir imtihan hakkı verilmeyecektir.

KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Muvaffakiyet sıralaması kelamlı imtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı imtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi evvel olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, başkaları de yedek olarak sıralanacaktır.

İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. İmtihan sonuçlarına ait itirazlar, imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

? ATAMA SÜREÇLERİ

1. Atamalar muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ait öteki konular ilgili ünitece daha sonra ilan edilecektir.

ÖBÜR KONULAR

1. Başkanlık imtihan ve yerleştirme sürecinin her evresinde aday tarafından beyan edilen konularda adaydan doküman talep edebilecektir.

2. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe karşıt evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

?4. İmtihanla ilgili iş ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği, Kamu Misyonlarına Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.?

? İRTİBAT

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 295 70 00

Fax: (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz