Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Işçi Alacak

4-B Sözlesmeli Işçi Alımı (Sözper-2020)

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatındaki aşağıda unvanı ve adedi belirtilen boş durumlara imtihan sonucuna nazaran alım yapılacaktır.

İşaret lisanı tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Direktör, Yazma eser bilirkişisi ve Yazma eser patoloji bilirkişisi unvanlarına başvuranlar için mesleksel uygulamalı test; Mütercim-tercüman ve Arşiv eksperi unvanlarına müracaat edenler için kelamlı test yapılacaktır.

Mütercim-tercüman ve Arşiv kompetanı için yapılacak laflı teste, 2018 yılı KPSS (B) kümesi puan sırası esas alınarak ilan edilen boş konum sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır.

I. IMTIHANA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

A. Genel Kaideler:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen koşulları taşımak,
 2. KPSS koşulu olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) öbeği KPSSP-3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 1. Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için müracaat yapabileceklerdir.

B. Kişisel Kaideler:

 • Rastgele bir sözleşmeli durumda vazife yapmakta iken, Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esasların Ek 1 inci hususunda istisna edilenler hariç olmak üzere, akdin feshi sebebiyle vazifesinden ayrılanlardan

  kontratlarının feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

  Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi kontratları iptal edilecektir.

  II. MÜRACAAT BIÇIMI, NOKTASI VE DEVRI

 • 1. Müracaat koşullarını taşıyan adaylar, 08.06.2020-22.06.2020(saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden imtihan müracaat formunu doldurduktan sonra müracaatlarını onaylatmak üzere tıpkı tarihlerde istenen evraklarla birlikte rastgele bir bölge yahut kaza müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

  • İstenen evrakları getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik vazifesini yapmakta olanların müracaatlarını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

  2. Vilayet yahut kaza müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın imtihan müracaat formuna girdiği haberler ile ibraz ettiği dokümanlardaki malumatların doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama sürecini gerçekleştireceklerdir.

  Evrakları eksik olan adayların müracaat onaylama süreci yapılmayacaktır.

  3. Adaylar, müracaat ekranında ilgili sahaya 1000 karakteri aşmayacak biçimde özgeçmişlerini yazacaklardır.

  4. Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden imtihan müracaat formunu doldurmayan ve vilayet yahut kaza müftülüklerinde müracaat onay sürecini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

  5. Müracaat süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara münasip olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat haberlerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

  7. Bu duyuruda belirlenen esaslara makul olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  III. TESTE AIT TEBLİĞAT VE DUYURULAR

  1. Imtihana ait tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti sahifesinde ilan edilecektir.
  2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve imtihan sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından (sinav.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
  3. Test ve yerleştirme süreçleri ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti sahifesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara başkaca tebligat yapılmayacaktır.

  IV. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. T.C. kimlik numaralı kimlik dokümanı,

  2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma yahut mezuniyet dokümanı, (Diploma yabancı bir devletten alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

  3. Lisan Puanı koşulu aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış tasdikli lisan puanlarını gösterir evrak,

  4. Arşiv eksperi durumlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, bilgi-belge idaresi yahut arşiv kısımlarından mezun olmayanların üniversite programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir doküman (transkript vb.),

  5. Kameraman ve direktör unvanlarına başvuranlar için;

  1. Mesleğiyle ilgili daha evvel çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları müddetleri gösterir doküman yahut iş kontratı,
  2. Mesleğiyle ilgili daha evvel çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları müddetler boyunca ismine prim yatırıldığını gösterir Içtimaî Güvenlik Kurumundan alınmış doküman,

  6. Sağlıkla ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya mahzur bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

  • Sabıka yahut arşiv kaydı bulunanların duruşma kararlarını müracaat bitiş tarihinden evvel Başkanlığımızca kıymetlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.

  • Dokümanları ibraz edemeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. B

   elgeler, denetim edildikten sonra

   adaylara iade edilecektir

   .

  • Dokümanlar, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili üniteye teslim edilecektir.

  • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede mahal alacaktır.

  • E-Devlet üzerinden alınan dokümanlar makbuldür.

  NOT: ADAYLAR MÜRACAAT ESNASINDA İBRAZ ETTİKLERİ DOKÜMANLARI TESTE GELİRKEN YANLARINDA GETİRECEKLERDİR.

  V. TESTE ÇAĞIRMA, TESTIN BÖLGESI, TARİHİ ve MEVZULARI

  1. Imtihanlar Ankara’da yapılacaktır.

  2. KPSS puan kaidesi aranan unvanlarda KPSS puan sırasına nazaran atama yapılacak boş konum sayısının 10 (on) katı aday, son sıradaki adayla birebir puanı yerler dahil, laflı imtihana çağrılacaktır.

  3. Yalnızca mesleki-uygulamalı imtihan yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar kelamlı teste çağrılacaktır.

  4. Adaylar imtihanda aşağıdaki bahislerden değerlendirilecektir.

  1. Genel Kültür (20 puan),
  2. Genel Yetenek (20 puan),
  3. Mesleksel Malumat, Beceri ve Pratik (60 puan).

  5.Sınav tarafı ve tarihi, müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti sahifesinde başkaca ilan edilecektir.

  6. Teste girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde teste katılmayan adaylar imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara 2. bir test hakkı verilmeyecektir.

  7. Adaylar, imtihan tarihi ve tarafını belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik dokümanlarından birini (Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı yahut pasaport) teste gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik evrakı ve imtihan giriş dokümanı bulunmayan adaylar teste alınmayacaktır. Kimlik kartı/Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında farklı bir evrak kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir.

  VI. KIYMETLENDIRME VE MUVAFFAKIYET SIRALAMASI

  1. Laflı yahut mesleksel uygulamalı olarak yapılan testlerde başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
  2. Başarılı olanlardan ilan edilen konum sayısı kadarı asıl, öbürleri de yedek olarak sıralanacaktır.
  3. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen takım adedince aşağıdaki tabloda belirtilen muvaffakiyet sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

  VII. TEST SONUÇLARINA İTİRAZLAR

  1. Test sonuçlarına ait itirazlar, test sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti Işçi Sistemleri Eğitim ve Imtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
  2. Imtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdüriyetine ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   VIII. ATAMA SÜREÇLERI

  1. Atamalar muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen boş durum sayısınca yapılacaktır.
  2. Atama süreçleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

  IX. VESAIR HUSUSLAR

  1. Başkanlık imtihan ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan evrak talep edebilecektir.
  2. Test öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacağı üzere yerleştirilmeleri yapılsa dahi vazifeleriyle ilişikleri kesilecektir. Yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal neması ile birlikte tazmin edilecektir.
  3. Testle ilgili iş ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti Işçi Sistemleri Eğitim ve Imtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
  4. Bu duyuruda mahal almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Adap ve Esaslar, Kamu Hizmetlerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Test Yönetmeliği kararları makbuldür.

  X. MUHABERE

  Yazışma Adresi:
  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdüriyeti Işçi Sistemleri Eğitim ve Imtihanlar Daire Başkanlığı
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
  Çankaya/ANKARA
  e-mail :
  persis@diyanet.gov.tr
  Telefon :
  (0312) 295 70 00

  Kaynak: Memurlar

  Etiketler

  İlgili Makaleler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu
  Kapalı
  Kapalı

  Reklam Engelleyici Algılandı

  Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL was not found on this server.

  Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.