Gündem

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 350 sağlık çalışanı alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ IŞÇI ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Pratik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ‘nde, sarfiyatları Kişisel Bütçe Gelirlerinden (300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 19 Sağlık Teknikeri, 17 Röntgen Teknisyeni ve 5 Gayrı Sağlık Personeli) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (b) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da taraf alan ek 2 inci unsurun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve laflı mülakat yapılmaksızın (Eczacı durumu hariç) sözleşmeli işçi alınacaktır.

I- GENEL KAIDELER:

I- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kurallar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir günahtan ötürü bir yıl yahut daha çokça vadeyle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına köstek hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları saklı kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına köstek olabilecek akıl illeti bulunmamak.

II- KIŞISEL KOŞULLAR:

1 – 2018 yılı KPSS testine girmiş olmak (Eczacı konumu hariç olmak üzere, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kuralına münasip olması gerekmektedir).

2 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun önünde konum alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

3 – Rastgele bir Içtimaî Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet yolu çalışmaya ket bir durumumun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı esaslarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN DOKÜMANLAR:

1 – Üyelik Formunun doldurulması (Adaylar ilan için müracaat yapmadan evvel müracaat ile ilgili üyelik formunu dolduracak ve sisteme yüklediği evrakların denetimi ile başvurusu ile ilgili malumatları buradan takip edecektir).

2 – Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili yere yüklenecektir).

3 – Diploma yahut Mezuniyet Evrakı Fotokopisi (Ön ve art yüzü munfasıl farklı ilgili sahaya yüklenecektir. E-devletten alınabilir).

4 – 2018 yılı KPSS (B) kümesi test sonuç evrakı (Eczacı konumu hariç)

5 – Fotoğraf

6 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 – Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak

8 – Öteki Sağlık Işçisi (Odyometri) için istenilen vesair mesleksel evraklar (ilan tarihinden sonra alınan mesleksel evraklar beğenilen değildir).

NOT: Dokuz Eylül Üniversitesinin http://www.deu.edu.tr web adresinde ilan edilecek olan online müracaat sistemine ilişkin temastaki Müracaat Formu eksiksiz ve hakikat bir biçimde doldurularak, istenilen dokümanların de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

IV- MÜRACAAT HALI, Konumu VE DEVRI:

1 – Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden (https://www.deu.edu.tr) online müracaat formunda yapılacaktır. Şahsen yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

* Öncelikle https://www.deu.edu.tr adresinde mekan alan Duyurular linkinden Sözleşmeli Işçi Alımı Başvurusu ile ilgili Üyelik Formunu doldurarak üyeliğini canlı hale getirecektir.

* iş Müracaat Formunu bilgisayar ortamında doldurarak sisteme yükleyecektir.

* Diploma yahut Mezuniyet dokümanına entegrasyonlu ilan kodu seçecektir.

* istenilen evraklar (Diploma/Mezuniyet dokümanı, KPSS (B) kümesi test sonuç evrakı, fotoğraf, nüfus cüzdanı, askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak vb.) ilgili yerlere yükleyecektir.

* Sair Sağlık Çalışanı (2020/DSP02) ilanı için muteber mesleksel evrakları ilgili sahaya yükleyecektir.

* İstenilen evraklar ilgili ortamlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

* En altta bölge alan “GÖNDER” tuşuna basmak suretiyle online müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.

2 – Adaylar yalnızca tek bir unvan için ilan kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Birden ziyade ilan kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. ilan kodu boş bırakılmayacaktır.

3 – Müracaat formunu yanlışlı dolduran, eksik ya da günahlı evrak ibraz edenlerin müracaatları katiyen kabul edilmeyecektir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe hilâf beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların (Diploma/Mezuniyet evrakı, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe münafi doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

5 – Adaylar başvurusu ile ilgili haber ve doküman değişikliklerini; üyelik üzerinden sisteme giriş yapmak suretiyle son müracaat tarihine kadar yapabileceklerdir.

V- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen dokümanlar Kıymetlendirme Encümeni tarafınca incelenir.

2 – Eczacı konumu hariç başka müracaatların değerlendirilmesinde yazılı ve laflı imtihan yapılmayacaktır.

3 – Eczası konumu hariç vesair tüm müracaatlar ilgili yerlerin 2018 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

4 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın müracaat müddetinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

5 – Adaylar müracaat sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yan ve hengam haberlerini Üniversitemiz http://www.deu.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her takımın 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6 – Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin noktasına yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7 – Eczacı konumuna başvuracak adaylarda “Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca KPSS puan kuralı aranmayacaktır. Müracaatta bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan ziyade olması durumunda, adaylara kelamlı test yapılacak olup, kazanan adaylar laflı test muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenecektir. Laflı test yapılması durumunda; kelamlı imtihanın tarihi, alanı ve saati ilan sonuçları ile birlikte http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

8 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Ünitesine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu müddet içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

9 – Vazifeye başlayanlardan, aranan kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal neması ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

10 – Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adres : D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Taban Kat İnciraltı / İZMİR

Detaylı Haber İçin : (0232) 412 23 20 4072/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.