Gündem

Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Düzce Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KAİDELERİ: Düzce Belediyesinin üstte belirtilen boş itfaiye eri takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, misyonu berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak.

2) MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri takım unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle tahsil kurallarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Ortaöğretim (Lise yahut dengi) 2018-KPSSP94 ve Önlisans 2018 yılı KPSSP93 tipinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel kaidelerin yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A hususundaki özel kaidelere nazaran, itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Sağlık açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmaları.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B yahut C sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

Müracaat formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.duzce.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Müracaat formuna aşağıdaki evraklar eklenecektir.

. Nüfus cüzdanı aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

. Diploma yahut Mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet dokümanı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

. KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Misyonunu devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

. Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜDDETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

. 02/11/2020 tarihinden 04/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar üstte sayılan evraklar ile birlikte, sağlık çalışanı nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere, Düzce Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Cedidiye mahallesi, İstanbul caddesi /DÜZCE adresine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

. Posta ile yahut öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır,

. İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır,

. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile belediyemiz web sayfası www.duzce.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.

. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.

. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Kelamlı ve uygulamalı imtihan;

Kelamlı ve uygulamalı imtihan 23/11/2020 – 26/11/2020 tarihleri ortasında Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Azmimilli mahallesi ,Gazhane caddesi No: /70 DÜZCE adresinde yapılacaktır. İmtihanlar saat 09.00’da başlayacaktır.Sözlü ve uygulamalı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kelamlı imtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat,

bahislerini kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak formda yapılacaktır.

7) İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

. Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan konseyi üyelerince verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir.

. Uygulamalı imtihan, 100 tam puan üzerinden yapılır ve imtihan şurası üyelerince verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.

. İmtihanda kıymetlendirme; imtihanın kelamlı kısmının %40’ı, uygulamalı kısmının %60’ı alınarak imtihan puanı hesaplanır ve imtihan heyeti üyelerince verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması koşuldur.

. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, belediye tarafından yapılan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.duzce.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz www.duzce.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

. İmtihan Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

. İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyemiz www.duzce.bel.tr internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan konseyi tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

Düzce Belediye Başkanlığı

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.