Gündem

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı ünitelerine,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Takım ve Metodu Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili hususları ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in ilgili kararlarına nazaran araştırma vazifelisi ve öğretim vazifelisi alınacaktır.

A) GENEL KOŞULLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin müracaat dokümanları ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma Vazifelileri ve Öğretim Vazifelileri için; Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4- Adayların Not Döküm Evraklarındaki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Heyetinin eşdeğerlilik tablosuna nazaran belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not temel alınır. Not döküm dokümanında hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi temel alınır.

B) ÖZEL KOŞULLAR

1- Araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami müddeti dolan ve ilgili yönetmelikler yeterince azami mühletleri tekrar başlayanlar ile azami müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelileri, ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına müracaat edemezler.

TAKIMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Öğretim Elemanı Müracaat Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- Diploma, süreksiz mezuniyet evrakı ve ilanın özel kurallar kısmında istenen dokümanların ve öğrenci dokümanlarının onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5- Lisans Transkripti (onaylı)

6- ALES dokümanı (ÖSYMnin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan özgün belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

7- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

8- Yabancı Lisan Evrakı (Doğrulama kodu bulunan yepyeni belge)

9- Alanında deneyim dokümanı (onaylı belge) (İlan edilen takıma bağlı olarak)

10- Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Dokümanı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11- Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman (e-Devlet vb.)

12- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir doküman

13- İlan koşulunda belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı doküman (Araştırma Vazifelileri İçin)

14- Özel kaide olması halinde özel koşula ait evraklar

15- Adayların ilan edilen takım derecesine atanabilmesi için gerekli yasal kaideleri taşımaları gerekmektedir.

Not: Son müracaat tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

KIYMETLİ NOTLAR:

1- Müracaatın şahsen yahut posta ile takımın ilan edildiği üniteye yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Onaylı istenen dokümanların noterden yahut resmi kurumlar tarafından “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan evraklar de geçerlidir.

4- Adaylar üniversite tarafından ilan edilen takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilir. Birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve evrak ile gerçeğe ters beyan ihtiva eden müracaatlarda sorumluluk adaya aittir.

6- İstenilen dokümanlarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

7- Yönetimin uygun gördüğü takdirde ilanın her basamağı iptal edilebilir.

8- Araştırma vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun 50. unsurunun (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm evrakları onaylı olmak zorundadır.

11- İlgili anabilim kolunun bağlı bulunduğu kısımda lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim kısmında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı

getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır. 9440/1/1-1

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA VAZİFELİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı ünitelerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili unsurları ile 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik”in ilgili kararlarına nazaran araştırma vazifelisi alınacaktır.

A) GENEL KURALLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim İmtihanından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin müracaat dokümanları ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme basamaklarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Not Döküm Evraklarındaki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Heyetinin eşdeğerlilik tablosuna nazaran belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not temel alınır. Not döküm dokümanında hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi temel alınır.

B) ÖZEL KAİDELER

Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Kadrosu” kapsamındadır

1. Adaylarda doktora eğitimi öğrencisi olmak kaidesi aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami müddeti dolan ve ilgili yönetmelikler mucibince azami müddetleri yine başlayanlar ile azami müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelileri, ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına müracaat edemezler.

3. Adaylar takımlardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

4. Bu takımlara atamalar;

– 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru,

– “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin” 15 inci Husus kararı ve

– “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Öteki Konulara Ait Yordam ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA VAZİFELİSİ TAKIMLARI

(2547 sayılı Kanunun 50/d hususuna nazaran atama yapılacaktır.)

TAKIMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1. Öğretim Elemanı Müracaat Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Öğrenci Evrakı (İlgili enstitüden onaylı)

5. Diploma, süreksiz mezuniyet dokümanı ve ilanın özel koşullar kısmında istenen evrakların ve öğrenci dokümanlarının onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

7. ALES dokümanı (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orjinal belge)

8. Yabancı Lisan Dokümanı (Doğrulama kodu bulunan orjinal belge)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

10. Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Dokümanı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11. Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman

12. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir doküman

13. İlan kaidesinde belirtilen alanda doktora eğitimi gördüğüne dair resmi onaylı evrak

14. Özel kaide olması halinde özel kaideye ait evraklar

DEĞERLİ NOTLAR:

1. Müracaatın şahsen yahut posta ile takımın ilan edildiği üniteye yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen evrakların noterden yahut resmi kurumlar tarafından “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan dokümanlar de geçerlidir.

4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilir. Birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve evrak ile gerçeğe karşıt beyan ihtiva eden müracaatlarda sorumluluk adaya aittir.

6. İstenilen dokümanlarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

7. Yönetimin uygun gördüğü takdirde ilanın her basamağı iptal edilebilir.

8. Araştırma vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun 50. unsurunun (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9. İlgili anabilim kısmının bağlı bulunduğu kısımda lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim kısmında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı

getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır. 9440/2/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.