Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
0

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ile giriş imtihanlarına ait yol ve temeller hakkında yönetmelik kararları uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen ünitelere Öğretim Vazifelisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru uyarınca Araştırma Vazifelisi alımı yapılacaktır.

A) GENEL KOŞULLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Transkriptlerinin Ön Kıymetlendirme ve En son Kıymetlendirme Basamaklarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Şurasının Eş Bedellilik tablosuna nazaran kıymetlendirme yapılacaktır.

4. Adaylar yalnızca bir takıma başvurabilir.

5. Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

B) ÖZEL KOŞULLAR

1. Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil müddetini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami müddeti yine başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

3. Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz devrine kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelilerinin 2016-2017 güz devrinde azami tahsil mühletleri tekrar başladığından ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

C) MÜRACAATLARDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)

2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta)

3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4. Merkezi imtihan (ALES) dokümanı. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.)

5. Yabancı lisan imtihanı ( YDS, YÖK-DİL yahut eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç evrakı.

6. Lisans diploması yahut süreksiz mezuniyet evrakı ve ilanda belirtilen takım ile özel koşullara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü tahsil (yüksek lisans/ doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Kol Uzmanlık) evraklarının fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu evraklar ile müracaat yapılabilecektir. e-Devletten alınanların dışındaki diploma/mezuniyet dokümanlarının, atanmaya hak kazanılması halinde aslı yahut noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

7. Lisans Transkript dokümanının aslı, onaylı örneği yahut fotokopisi

8. İstenilen alanla ilgili hala yüksek lisans yahut doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci dokümanı.( e- Devletten alınacak kare kodlu öğrenci dokümanı geçerlidir.)

9. Erkek adaylar için terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten evrak (Askerlik şubelerinden alınmış yahut e-Devlet üzerinden alınan karekodlu doküman ile müracaat yapabileceklerdir.)

10. Tecrübeye ait doküman.(Tecrübe/Deneyim kaidesi olan takımlar içindir. Hizmet Dokümanı ya da sigorta dökümü ile birlikte)

11. Onaylı Hizmet Dokümanı.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge)

12. İsimli sicil kaydı. (e-Devletten alınan kare kodlu evraklar geçerlidir)

13. Müracaat dokümanlarının onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı fotokopisi istenen evraklar hariç)

Ç) BAŞKA AÇIKLAMALAR

1. Müracaatlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı, Meşelik Yerleşkesi Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen yahut posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen müddet içinde yapılamayan müracaatlar dikkate alınmaz. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda müracaatlar bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.

2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

3. İlanda belirtilen takımlardan birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir dokümanın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylar müracaat dokümanlarının asıllarını ibraz etmek zorundadır. Atanmaya hak kazandığı halde üstte belirtilen kurallardan birisini taşımadığının ya da istenilen dokümanlardan birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi kelam konusu yapılan atama süreci iptal edilecektir.

6. Müracaat evrakları iade edilmeyecektir.

D) MUAFİYET

1. Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6’ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA VAZİFELİSİ ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ile giriş imtihanlarına ait adap ve temeller hakkında yönetmelik kararları uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen ünitelere 2547 sayılı Kanunun 50/d hususu uyarınca “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımına alım yapılacaktır.

A- GENEL KOŞULLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2. Araştırma Vazifelisi Takımları İçin; Atama Yapılacak Programın Lisans/Ön lisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi İmtihan Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin müracaat dokümanları ekinde Muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön Kıymetlendirme ve Sonuncu Kıymetlendirme evrelerinde (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3. Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir imtihandan bu puanı almış olmak.

4. Adayların Transkriptlerinin Ön Kıymetlendirme ve Son Kıymetlendirme Basamaklarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Heyetinin Eş Bedellilik tablosuna nazaran kıymetlendirme yapılacaktır.

5. Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6. Adaylar yalnızca bir takıma başvurabilir.

B- ÖZEL KOŞULLAR

1. Araştırma Vazifelisi süreçleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 15. hususu çerçevesinde yürütülecek ve 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuruna nazaran atama yapılacaktır.

2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil mühletini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami mühleti yine başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

3. Lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz periyoduna kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelilerinin 2016-2017 güz periyodunda azami tahsil müddetleri yine başladığından ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

C- MÜRACAATLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)

2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta)

3. Merkezi imtihan (ALES) evrakı. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

4. Yabancı lisan imtihanı ( YDS, YÖK-DİL yahut eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç dokümanı.

5. Lisans diploması yahut süreksiz mezuniyet dokümanı fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu dokümanlar ile müracaat yapılabilecektir. e-Devletten alınanların dışındaki diploma/mezuniyet evrakları, atanmaya hak kazanılması halinde aslı yahut noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

6. Lisans Transkript evrakının aslı, onaylı örneği yahut fotokopisi

7. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

8. İstenilen alanla ilgili hala yüksek lisans yahut doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci dokümanı.(e- Devletten alınacak kare kodlu öğrenci dokümanı geçerlidir.)

9. Erkek adaylar için terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten doküman (Askerlik şubelerinden alınmış yahut e-Devlet üzerinden alınan karekodlu doküman ile müracaat yapabileceklerdir.

10. İsimli sicil kaydı. (e-Devletten alınan kare kodlu dokümanlar geçerlidir)

11. Müracaat dokümanlarının onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı fotokopisi istenen dokümanlar hariç)

Ç- BAŞKA AÇIKLAMALAR

1. Müracaatlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı, Meşelik Yerleşkesi Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen yahut posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen müddet içinde yapılamayan müracaatlar dikkate alınmaz. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda müracaatlar bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.

2. Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Kadrosu” kapsamında olup “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Başka Konulara Ait Tarz ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

3. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

4. İlanda belirtilen takımlardan birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir dokümanın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

6. Atanmaya hak kazandığı halde üstte belirtilen koşullardan birisini taşımadığının ya da istenilen dokümanlardan birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi kelam konusu yapılan atama süreci iptal edilecektir.

7. Müracaat evrakları iade edilmeyecektir.

D-MUAFİYET

1. Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6’ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz