Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak

0
5

GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

Geyve Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öbür kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 cinsinde Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen(A) yahut (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Müracaat sırasında adaylar;

1. Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanının aslı yahut fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜHLETİ

Yapılacak kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihana katılabilmeleri için;

1. Adaylar, üstte sayılan müracaat dokümanlarını 21.12.2020 – 25.12.2020 tarihleri ortasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut başka biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adayların uzunluk ve kilo ölçümleri şahsen müracaat sırasında Belediyemizce yapılacaktır.

5.BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday imtihana çağırılacaktır.

2. İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (http://www.geyve.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

4. Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

5. İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

7. Kusurlu adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Kelamlı ve Uygulamalı İmtihan 18.01.2021Saat 10.00 da başlamak üzere Geyve Belediyesi Hizmet Binası ve Geyve İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise, sonraki gün devam edilecektir.

İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kelamlı İmtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat,

bahislerini kapsar.

Uygulamalı imtihan; Takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

7.SINAV KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kaidedir.

c) Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, bu hususun (b) bendinde belirtilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (http://www.geyve.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.

İmtihan Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Geyve Belediye Başkanlığı

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz