Gündoğmuş Belediyesi Memur Alacak-İlan ipatal edildi

0
2

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI İPTAL

Gündoğmuş Belediye Başkanlığının 24.11.2020 tarihli ve 40133565-804.01-E.1588 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir.

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE

MEMUR ALIM İLANI

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;”Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı,sınıfı,derecesi,adedi, nitelikleri,KPSS tipi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

1) MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen mühendiskadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun birinci fıkrasının(A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecekakıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak,

2) BAŞVURUÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak,2020 yılı Lisans Kamu İşçi Seçme İmtihanına girmiş olmak ve belirtilen taban KPSS P3 puanını almış olmak,

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Müracaat sırasında;

Müracaat formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizinwww.gundogmus.bel.trinternet adresindentemin edilecektir.

Müracaat formuna aşağıdaki evraklar eklenecektir.

1) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

2) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı veyanoter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

3) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

4) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

7) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

8) 2 adet vesikalık fotoğraf,

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ:

Adaylar, sözlüsınava katılabilmek için;

Üstte sayılan müracaat evrakları ile birlikte01.12.2020 ile 07.12.2020tarihleri ortasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30)Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş/ANTALYA adresindebulunan Belediyehizmet binasındakiİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

. Müracaatlar şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar, belediyemalihizmetler07@gmail.come-Posta adresine gönderilebilecektir.

. Eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle KPSSpuanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.gundogmus.bel.trresmi internet sayfasındanilan edilecektir.

c) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

d) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) İmtihan giriş dokümanları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun bağlantı bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

f) Yanlışlı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Gündoğmuş Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) İMTİHAN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Kelamlı imtihan:

Gündoğmuş Belediyesi hizmet binasında 14.12.2020 tarihindesaat 09:00’da başlamak üzere kelamlı imtihan yapılacaktır.

Kelamlı imtihan birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki gün devam edecektir.

İmtihan Bahisleri:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli Yönetimler ile İlgili Temel Mevzuat mevzuları ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

İmtihanda Kıymetlendirme:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı:

Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası:

İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz