İçişleri Bakanlığı 1772 Kontratlı İşçi Alacak

0
6

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B

KONTRATLI İŞÇİ ALIMINA AİT GİRİŞ(SÖZLÜ) İMTİHAN DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı buyruğunda istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve durum unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş konumlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri ortasında yapılacak giriş(sözlü) imtihanı ile işçi alımı yapılacaktır.

A) 657 sayılı DMK 4/B hususuna nazaran alınacak kontratlı işçinin unvan ve boş durumlarının dağılımı

1) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

EK-1/a

2) BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI

) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI İLE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ VİLAYET

KÜMELERİNE NAZARAN BÖLGESEL GİRİŞ(SÖZLÜ) İMTİHAN YERLERİNE İLİŞKİN TABLO

Ek-2

C) KONTRATLI İŞÇİYE ÖDENECEK FİYAT

* Üstte belirtilen kontratlı işçi konumlarına ait brüt fiyatları 2020 yılı Temmuz ayına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan artırım oranında artış yapılacaktır.

Ç) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA MÜRACAAT KOŞULLARI

A-GENEL KURALLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan çeşidinden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, KPSS puan tipi ve tercih edilen durum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına nazaran ilan edilen konum sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar fakat bir durum unvanı imtihanına başvurabilecektir. Bu müracaat yalnızca bir ile yahut Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla durum unvanına yahut birden fazla ile ya da vilayet ile birlikte Bakanlığa yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B kontratlı işçi pozisyonlarında” tam vakitli olarak misyon yapmakta iken mukavelesi feshedilen adayların müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in Ek-1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

B) ORTAK KOŞULLAR

Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Kent Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) konumlarından rastgele birine müracaatta bulunacak adayların aşağıda her durum unvanı için belirtilen özel kurallara ek olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı durumda çalışanların, müracaatta bulunmak istedikleri kontratlı durum unvanı ile hala vazife yaptıkları 4/B kontratlı işçi konum unvanının tıpkı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışmakta iken kontratı feshedilen adayların, fesihten evvel misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi konumuyla tıpkı unvanlı duruma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C) ÖZEL KURALLAR

1-AVUKAT :

a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

b-Barodan yahut noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2-ARŞİV UZMANI

Bilgi ve Evrak İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitilmiş olmak.

3-MÜHENDİS:

A-Elektrik- Elektronik Mühendisi :

Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik yahut elektronik ve haberleşme mühendisliği kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kuramlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

B-Makine Mühendisi :

Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Gereç Mühendisliği kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

C-Bilgisayar Mühendisi :

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Ç-Harita Mühendisi :

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4-ÇÖZÜMLEYİCİ

a-En az dört yıl periyodik yükseköğrenim mezunu olmak,

b-C, C++, C#, Java, Java Script programlama lisanlarından en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek yahut bu programlama lisanlarından en az ikisini içerecek halde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

c-Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (D) seviyesinde İngilizce YDS evrakına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak.

5-ŞEHİR PLANCISI

Fakültelerin Kent ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

6-PROGRAMCI:

a- İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak,

b- Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (D) seviyesinde İngilizce YDS dokümanına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak.

7-BÜRO ÇALIŞANI Lisans Mezunları İçin a- Lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken mukavelenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak gerekmektedir.

8-ÇAĞRI KARŞILAMA ÇALIŞANI

Lisans Mezunları İçin

a- Lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken mukavelenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

a- Davet Merkezi Hizmetleri kısmı hariç ön lisans mezunu olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken kontratın feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Kısmı Mezunları)

a- İki yıllık yüksekokulların Davet Merkezi Hizmetleri kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak,

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,

c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken mukavelenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak gerekmektedir.

9-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)

a- Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans kısımlarından rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b-Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve İdaresi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Dayanaklı Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans kısımlarının rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

10-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

Mesleksel ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Ulusal Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öteki mesleksel ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından yahut bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Kısmı, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Ofis Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Mesken Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Tamir, Manzara ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Tansiyon Sistemleri kısımlarının rastgele birinden mezun olmak,

11-DESTEK ÇALIŞANI (Şoför)

a- Lise mezunu olmak,

b- En az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

D) MÜRACAAT BİÇİMİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Lisans Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Ön Lisans Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Lise Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na KPSS(B) Kümesi puan çeşidinden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri ortasında ilgili imtihan duyurusu kısmında yayımlanacak olan müracaat linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.trhesabının bulunması zaruridir. Kelam konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu kusursuz ve eksiksiz bir formda tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik yahut kusur olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini tekrar güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak müracaat sürecini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) imtihanına lisans ve ön lisans seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini yahut www.turkiye.gov.tradresinden temin edilen mezuniyet evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Giriş(sözlü) imtihanına lise seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6- Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olan adayların, tahsil bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Avukat konumuna başvuracak adayların barodan yahut noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

8-Arşiv Uzmanı durumuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Evrak İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından rastgele birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans kısımlarından mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı ve Çözümleyici durumuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde kusur olan adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların YDS dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Takviye Personeli(Şoför) durumuna başvuracak adayların istenilen şoför evrakı bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi konumlarında tam vakitli olarak misyon yapmakta iken kurumlarınca mukavelesi feshedilen ya da mukavelesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme mühletini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için vazife yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Dokümanını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12-Erkek adayların askerlik bilgileri Ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde yanılgı olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13-Adayların müracaat basamağında Bakanlığımız İşçi Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

14-Müracaatlar tamamlandıktan sonra sistem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan evvel belirtilen müracaat tarihleri ortasında almaları gerekmektedir.

15-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından şahsen müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) imtihan müracaat dokümanları kabul edilmeyecektir.

16-Yoluna uygun ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar ile eksik yahut yanlışlı imtihan müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

17-İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E) ADAYLARA DUYURU HALİ

Giriş(sözlü) imtihanı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat kararındadır. İlgili adaylara ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacak olup, kelam konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

F) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra,

a- Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen konumları tercih eden adayların Bakanlık İmtihan Komitesince, taşra teşkilatında ilan edilen durumları tercih eden adayların tercih ettikleri Vilayet Valiliklerince oluşturulan Vilayet İmtihan Kurullarınca imtihan modülü üzerinden adayların imtihan ilanında belirtilen müracaat kurallarını taşıyıp taşımadıkları denetim edilecektir. Bu nedenle adayların müracaat yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

b- İlgili İmtihan Komitelerince müracaat koşullarını taşımadığı anlaşılan adayların müracaatları reddedilecek olup, adaylara müracaatlarının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların müracaat sürecinde irtibat bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Yanlışlı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

c- SMS ve e-posta ile müracaatının reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde(mesai saatleri içerisinde) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen durumlar için Süreçler Şubesi Müdürlüğü ile, taşra teşkilatında ilan edilen durumlar için tercih ettiği Valilik Vilayet Yazı İşleri Müdürlüğü ile bağlantıya geçip, müracaatının reddedilmesine neden olan bilgi ve dokümanları elden yahut fax yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

d- Başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatında tercih ettikleri vilayet ve durum unvanlarına nazaran lisans mezunları KPSSP(3) puan çeşidi, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan çeşidi ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan çeşidi temel alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, kontratlı boş konumların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara nazaran her durum unvanı için KPSS(B) Kümesi puan tiplerine nazaran ilan edilen konum sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. İmtihana katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait vilayet ve unvan bazlı listeler ile günlü iştirak listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Birebir puan çeşidi ve durum için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile tıpkı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Birebir puana sahip adaylar soyadı sıralamasına nazaran ilan edilecektir.

G) GİRİŞ(SÖZLÜ) İMTİHAN YERLERİ

Giriş(sözlü) imtihanına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin günlü iştirak listeleri, imtihan yerleri, imtihan tarihleri ve ilgili öbür bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların imtihan saatinden en az yarım saat evvel imtihana girecekleri Bölgesel İmtihan Komitesinin bulunduğu imtihan yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik dokümanlarından (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, şoför evrakı yahut geçerlilik mühleti bitmemiş pasaport) rastgele birini bulundurmaları gerekmektedir. Kelam konusu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen kontratlı konum unvanı için müracaatta bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri vilayet için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı kümenin hizasında gösterilen bölgesel imtihan komitesinin bulunduğu vilayette imtihana katılacaklardır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen durumlar için Bakanlık İmtihan Komitesince, taşra teşkilatında ilan edilen konumlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 vilayette oluşturulan Bölgesel İmtihan Komitelerince, Bakanlığımız www.icisleri.gov.trinternet adresinde duyurulacak tarihte eş vakitli olarak giriş(sözlü) imtihanları gerçekleştirilecektir.

Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) İMTİHAN HUSUSLARI

1-Avukat konumu için; Anayasa Hukuku, Uygar Hukuk, Yönetim Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Adap Hukuku, Genel Kültür hususlarından,

2-Mühendis konumu için;

a-Elektrik- Elektronik Mühendisi konumu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Denetim ve Otomasyon bahislerinden,

b-Makine Mühendisi konumu için; Gereç, Makine Ekipmanları, Statik, Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Güç, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme hususlarından,

c- Harita Mühendisi konumu için; Genel Kültür, Coğrafik Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Bilgi Tabanları mevzularından,

d-Bilgisayar Mühendisi konumu için; Programlama Lisanları, Web Servisleri, Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür bahislerinden,

3-Çözümleyici konumu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Obje tabanlı tahlil ve tasarım, Bilgi tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür bahislerinden,

4-Şehir Plancısı konumu için; Genel Kültür, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS Temel Unsur ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları bahislerinden,

5-Arşiv Uzmanı konumu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Doküman Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Kuruluşları ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi bahislerinden,

6-Programcı durumu için; Programlama Lisanları, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür mevzularından,

7-Tekniker durumu için;

a-Harita Teknikeri durumu için; Genel Kültür, Coğrafik Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri mevzularından,

b-Bilgisayar Teknikeri konumu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, Yönetim Hukuku, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının vazife alanına giren bahislerden,

8-Büro Çalışanı durumu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, Yönetim Hukuku, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının vazife alanına giren mevzulardan,

9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) durumu için; Temel Kavramlar ve Ölçme, Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, Yönetim Hukuku, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının misyon alanına giren mevzulardan,

10- Davet Karşılama İşçisi durumu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, Yönetim Hukuku, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının misyon alanına giren bahislerden,

11- Takviye Personeli(Şoför) konumu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, Yönetim Hukuku, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının misyon alanına giren hususlar ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN KOMİTESİ

Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık İmtihan Kurulu ile taşra teşkilatında sekiz(8) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel imtihan yeri olarak belirtilen sekiz (8) Vilayet de Bölgesel İmtihan Kurulları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) lider ve dört (4) üyeden oluşur.

Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen konumlar için müracaatta bulunan adaylar Bakanlık İmtihan Komitesince, taşra teşkilatında ilan edilen durumlar için müracaatta bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu kümenin hizasında gösterilen Vilayet Merkezli Bölgesel İmtihan Kurullarınca, giriş(sözlü) imtihanına tabi tutulacaktır.

İ) GİRİŞ(SÖZLÜ) İMTİHANININ FORMU VE YORDAMI

4/B kontratlı işçi alımı kelamlı olarak tek basamakta yapılır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, ilgili İmtihan Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının misyona uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, hususlarında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

Kelamlı imtihana katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, imtihana katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ

Kelamlı imtihan 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Kelamlı imtihanda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların kelamlı imtihan puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen kelamlı imtihan puanı adayın muvaffakiyet puanını oluşturur. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı başka olmak üzere kontratlı boş konumların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara nazaran her konum unvanı için Giriş(Sözlü) İmtihanı Kesin Olmayan Muvaffakiyet Puan Listesi oluşturulacaktır. Muvaffakiyet puanları birebir olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) İmtihanı Muvaffakiyet Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili İmtihan Komitelerince; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) İmtihanı Muvaffakiyet Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı farklı olmak üzere her durum unvanı için KPSS puan tipine nazaran başka ayrı ilan edilen konum sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Mutlaklaşmış Giriş(Sözlü) İmtihanı Muvaffakiyet Listeleri yeniden Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Giriş(sözlü) imtihanından en az 70 puan almış olmak, Katılaşmış Giriş(Sözlü) İmtihan Sonuçlarına nazaran asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.

J) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) İmtihanı Muvaffakiyet Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların imtihana girdikleri ilgili İmtihan Kurullarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan konunun belgelendirilmesi kaidesi ile kabul edilecektir.

İlgili imtihan komiteleri itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına nazaran asıl ve yedek adaylardan oluşan Katılaşmış Giriş(Sözlü) İmtihanı Muvaffakiyet Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili imtihan kurullarınca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen müddet (2 iş günü) içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

K) ATAMA VE KONTRAT İMZALAMAYA TEMEL İSTENİLECEK DOKÜMANLAR

1-Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği,

2-Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik evrakının aslı yahut noterden onaylı fotokopisi,

3-Bakanlığımız İşçi Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde fotoğraf (CD ortamında),

4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, fotoğraflı İş Talep Formu,

5- 2020 yılı KPSS (B) kümesi İmtihan Sonuç Evrakı,

6-Avukatlık konumuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro yahut noterden onaylı örneği,

7-Programcı yahut Çözümleyici konumuna başvuracak adaylardan; YDS (en az D düzeyinde) yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan imtihan sonuç evrakının aslı yahut onaylı örneği,

8-Takviye Çalışanı durumuna başvuracak adaylardan; şoför dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında tam vakitli olarak misyon yapmakta iken kurumlarınca mukavelesi feshedilen ya da kontratını tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme mühletini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için misyon yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Evrakı,

10http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Vazifelileri Etik Kontratı Formu,

Giriş(sözlü) imtihan sonuçları Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat kararında olup, ayrıyeten ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) imtihanını asıl olarak kazanan adayların üstte belirtilen atama evraklarını, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen durumları tercih eden adaylar için Süreçler Şubesi Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen konumları tercih eden adaylar için iş talep formunda tercih ettikleri ilin vilayet yazı işleri müdürlüğüne belirtilen mühlet içerisinde şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo yahut kurye ile gönderilecek atama dokümanları dikkate alınmayacaktır.

L) ATAMA VE KONTRAT İMZALAMA İŞ VE SÜREÇLERİ

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen durumlar için imtihanı kazanan adayların atama iş ve süreçleri Bakanlığımız İşçi Genel Müdürlüğünce, kontrat imzalama iş ve süreçleri ise Bakanlığın ilgili ünitelerince gerçekleştirilecektir.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen konumlar için imtihanı kazanan adayların atama ve kontrat imzalama iş ve süreçleri ise, adayların İş Talep Formunda tercih ettikleri Valilik İ1 Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama dokümanlarını istenilen mühlet içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanlar vazifeye başlatılmayacaktır. Bu adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

İmtihan sonucunun mutlaklaştığı ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde rastgele bir nedenle boşalan konumlara, muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen yedek adaylar ortasından atama yapılarak mukavele imzalanabilecektir.

N) ÖBÜR KONULAR

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) imtihan koşullarından bir yahut birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) imtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve kontratları iptal edilecektir. Ayrıyeten bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır. İlan metninde belirtilmeyen başka konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

İŞÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz