İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 814 kontratlı işçi alacak

0
2

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından:

KONTRATLI İCRA KATİPLİĞİ (657 SK. 4/B) İMTİHAN İLANI

icra Dairelerinde misyon yapmak üzere;

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu kapsamında, imtihanı yapacak adalet komitesi olarak belirlenen adalet komitelerince yapılacak uygulama ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran 814 kontratlı icra katibi alınacaktır.

Adalet komitelerince yapılacak uygulamalı imtihan ve/veya kelamlı imtihana, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS-2020) KPSSP94 puan cinsinden 70 ve daha üst puan alanlar başvurabilecektir.

1- ) Genel Kaideler

Kontratlı icra katipliği konumlarına atanmak isteyenlerin icra Müdür ve Yardımcıları ile icra Katiplerinin İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A unsurunda belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi imtihanın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Misyon yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

f) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) En az lise yahut dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut müracaat tarihinde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ı) Uygulama imtihanında ve kelamlı imtihanda başarılı olmak,

kurallarını taşımaları gerekmektedir.

2- ) Müracaat Yeri ve Gerekli Dokümanlar

a) Müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı iş Başvurusu” ekranını kullanarak müracaatları gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra katipliği kontratlı konumları için imtihanı yapacak adalet kurullarından yalnızca birine müracaat yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet kuruluna müracaat yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu biçimde imtihana girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar müracaat yaptıkları adalet kurullarına bağlı olarak imtihan müsaadesi verilen mahallerden rastgele birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adayların tahsil durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’da lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan tipindeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Müracaat kademesinde e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların müracaat sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan tipi dışında farklı bir puan tipinden müracaat yapan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Ön inceleme kademesinde e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler” unsurunda belirtilen evrak, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle müracaat süreçlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış yahut eksik doküman yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen evrakların asılları istenilebilecektir.

Müracaat sürecinin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde EK-6’da yer almaktadır. Müracaat koşullarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların müracaat sürecini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden dolayı hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar müracaatlarını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden müracaatlarını başvuru müddeti içerisinde iptal edebileceklerdir.

b) Müracaat esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek evraklar

– Tahsil bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan yahut kusurlu olan tahsil bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma yahut mezuniyet dokümanının ya da tahsil yabancı ülkede yapılmış ise denklik dokümanının aslı, kurumca yahut dokümanın verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

– Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini muvaffakiyet ile tamamladığına ait evrak (Transkript) yahut Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo yahut bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet kısmı, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut öbür lise ya da dengi okulların ticaret yahut bilgisayar kısımlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” kısmında belirtilen konulara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili kısmın imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında öteki form kullanılmayacaktır.)

-Sağlık beyanı formu, (EK-3 te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili kısmın imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

– Uygulamalı imtihanda kullanılmak istenilen F yahut Q klavye çeşidine ait tercih beyanı, (EK-4 te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili kısmın imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3- ) Uygulama İmtihanına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi imtihanda aldıkları puana nazaran en yüksek puandan başlanarak her bir imtihanı yapacak adalet komitesi için ilan edilen konum toplamının 20 katı kadarı, uygulama imtihanına girmeye hak kazanacaktır. Buna nazaran yapılan sıralamada, son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da uygulama imtihanına girebilecektir.

4- ) Uygulama İmtihanı, Yeri, Vakti ve Hali

-Uygulamalı imtihana katılmaya hak kazananlar ile imtihanın yapılacağı yer ve tarihi ilgili adalet komitesi internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Uygulama imtihanının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde imtihana devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama imtihanından en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler ortasından, imtihan sırasında her bir küme için kurul tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo yahut bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve mana bütünlüğü korunmak suretiyle, söz ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan söz sayısı toplam yazılan söz sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak formda üç dakikada en az doksan söz yazanlar, uygulama imtihanında başarılı olmuş sayılacaklardır. (Uygulamalı imtihanda aday F ya da Q klavyeden rastgele birini seçebilecektir. Kıymetlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

5- ) Kelamlı İmtihana Çağrılacakların Belirlenmesi, İmtihan Yeri ve Vakti

Uygulama imtihanında başarılı olanlardan, imtihanı yapacak adalet komitelerinin yanlışsız olarak kabul edilen söz sayısı temel alınmak kaydıyla, en fazla hakikat söz yazan adaydan başlanarak imtihanı yapacak adalet kurulu için ilan edilen konum toplamının üç katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır. Buna nazaran oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla tıpkı sayıda gerçek söz yazan adaylar da kelamlı imtihana girebileceklerdir.

-Sözlü imtihana katılmaya hak kazananlar ile kelamlı imtihan yer ve tarihi ilgili adalet komitesi internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Belirtilen günde imtihanın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde imtihana devam edilecektir.

6- ) Kelamlı İmtihan Bahisleri

Kelamlı imtihanda Yönetmeliğin 11 inci unsurunda belirtilen genel kültür ve genel yetenek bahisleri ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Kelamlı imtihanda hususlar ve puanlama aşağıda belirtildiği halde olacaktır.

a) Alan bilgisi, (70 puan)

b) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

c) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme ve tabir yeteneği ile muhakeme gücü, (10 puan)

d) Genel görünümü, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

7- ) Muvaffakiyet Listelerinin Oluşturulması

Kelamlı imtihan sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak kelamlı imtihan muvaffakiyet listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve kelamlı imtihanda alınan puanların aritmetik ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanarak en son muvaffakiyet listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; öteki adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi ortalarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve kesin muvaffakiyet listesi imtihanı yapacak adalet komitelerinin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

8- ) Atama Sırasında İstenecek Evraklar

a) İki adet biometrik fotoğraf,

b) EK-5 te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak Adalet Kuruluna teslim edilecektir.

9- ) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, imtihanı yapacak adalet komitelerinin oluşturulan en son muvaffakiyet listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen durumlara atanacaktır. İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

10- ) “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararına nazaran bu durumlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel kaidelere bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, tahsil, sağlık vb. üzere konuları dikkate alarak tercihte bulunmaları değer arz etmektedir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz