Kamu Haberleri

İşte LGS testinin nasıl yapılacağına dair detaylar

Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak olan ve 8’inci sınıf talebelerinin katılacağı Imtihanla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Ait Merkezi Test, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı imtihan merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Merkezi Test iki oturum halinde uygulanacak, Türkiye saatiyle bir numara oturum 09:30’da ve 2. oturum 1 l:30’da başlayacaktır. 1. oturum, 50 soruluk sözel meydandan oluşacak ve müddeti 75 dakika; 2. oturum ise 40 soruluk sayısal meydandan oluşacak ve müddeti 80 dakika olacaktır.

Test öncesi bölge ve kaza ulusal eğitim müdürlüklerinde bina test vazifelileri ile mektep müdürlüklerinde salon hizmetlilerine yönelik yapılacak içtimalara, test hizmeti olan bütün ilgililerin katılmaları sağlanacaktır.

Merkezi Testin gerçekleştirilmesi için yerleştirme süreçleri tamamlanmış ve basınç sürecine geçilmiştir. Talebelerin belirlenen bina, salon ve sıralarda imtihana girmesi esastır.

1. Bina değişikliği talepleri;

Çeşitli sebeplerle test yapılabilme vasfını kısmen yahut külliyen kaybeden binaların durumları Ortam Test Yürütme Encümeni tarafından pahalandırılacak, binanın test yapmaya elverişli olmadığı tespit edilirse, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek 10.06.2020 tarihine kadar bina değişikliği talep edilebilecektir:

-Her iki bina da birebir kaza hadleri içinde olacaktır.

-Yeni binada yerleştirilmiş öğrenci bulunmayacaktır.

-Yeni binanın salon sayısı en az mevcut binanın salon sayısı kadar olacaktır.

-Yeni binada mektep birleştirme süreci yapılmayacaktır.

Talep doğrultusunda talebelerin tamamı yeni binaya aktarılacak ve imtihan giriş evraklarında yeni bina ismi yan alacaktır. Test evrakları yine basılmayacak, eski bina isminin yan aldığı test kutuları test merkezine (ilçe MEM) ulaştırılacaktır. Imtihan günü bu kutuların yeni binaya ulaştırılmasından ve testin bu binada sıkıntısız olarak uygulanmasından Kesim Test Yürütme Komitesi sorumlu olacaktır.

Başkaca, bina isim ve adresleri MEBBİS üzerinden denetim edilmeli, varsa değişiklikler 10.06.2020 tarihine kadar MEBBİS’te güncellenmelidir.

2. Açıköğretim Ortaokulu talebeleri;

Birtakım binalara, o binada tedrisat yapan mektebin talebelerinin dışında Açıköğretim Ortaokulu talebeleri yerleştirilmiş olabilir. Bu talebelere gerekli kolaylık sağlanacak, salon ve sıralarına ulaşmaları için yardımcı olunacaktır.

3. Test konumu değişikliği talepleri;

– Naklen konum değişikliği ve gibisi hallere bağlı zarurî ikamet değiştiren,

– Diğer vilayet ve kazalardaki mekteplere nakil olan ya da mücbir sebepten yurt dışında imtihana giremeyecek durumda olan,

– Ailesi tarım personeli olarak çalışan,

mekteplilerin durumları, Ortam Test Yürütme Komitesi tarafından kıymetlendirilerek test noktası değişikliği kabul edilebilecektir.

Test mekanı değişikliği kabul edilmeden evvel; imtihana girecek tüm mekteplilerin test yerleştirme durumları e-okul sisteminde yan alan “Bakanlık / MEM Süreçleri / Giriş Ekranı / 2020 Merkezi Imtihan Öğrenci Durum Sorgulama” ekranı kullanılarak Kesim Test Yürütme Encümeni tarafından denetim edilecek ve ekranda verilen yönergeler doğrultusunda süreç yapılacaktır. Imtihan yerleştirmesi yapılmamış olan talebeler yedek salonlarda imtihana alınmayacaktır.

Imtihan bölgesi değişikliği kabul edilenlerin, bulundukları bölge ve kazalardaki test merkezlerinin yedek salonlarında gerekli önlemler alınarak teste alınmaları sağlanacaktır. Bu durumda olan talebeler için her test binasına 20 (yirmi) adet yedek yanıt kağıdı ve 12 (on iki) adet kitapçık başka imtihan evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek salonda imtihana girecek mektepliler için ve ağırlık günahı durumunda kullanılacaktır.

Imtihan yanı değişikliği kabul edilen mekteplilerin;

– 18 punto kitapçık kullanacak talebeler,

– Hiç görmeyen kitapçığı kullanacak mektepliler,

– Yabancı lisanı Almanca, Fransızca yahut İtalyanca olan talebeler,

– Diyanet Kültürü ve Ahlak Malumatı dersinden muaf olmayan farklı diyanet mensubu talebeler,

öbeklerinden rastgele birisinde yan almaları halinde, mektepliye yönelik kitapçığın talebenin yönlendirildiği binaya gönderilebilmesi için öğrenci malumatları ve hangi binada teste alınacağı haberi 10.06.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile kesinlikle bildirilecektir. Bu mektepliler için ilgili binalara gerekli kitapçıklar gönderilecektir.

4. Ders muafiyeti talepleri;

Diyanet Kültürü ve Ahlak Haberi dersinden muaf olma durumuna yönelik değişiklik talebi, veli dilekçesinin ekli olduğu resmi yazı ile 10.06.2020 tarihine kadar Genci Müdürlüğümüze gönderilecek, bu tarihten sonra gelen metinler mekteplinin imtihan müddetinin belirlenmesinde ve imtihan puanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Yabancı lisan dersi muafiyeti ile ilgili değişiklik talebi test kılavuzunun 4.9. unsuru doğrultusunda yapılabilecek, muafiyet durumu değişikliği ile ilgili karar RAM tarafından verilecektir. İlgili RAM raporu/kararı resmi yazı ile 10.06.2020 tarihine kadar Genci Müdürlüğümüze gönderilecek, bu tarihten sonra gelen metinler ile tarihine bakılmaksızın RAM raporu/kararı olmayan metinler mekteplinin test müddetinin belirlenmesinde ve imtihan puanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

5. Imtihan önlem hizmeti talepleri;

– Test önlem hizmeti haberi Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından müddeti içinde sisteme İşlenemeyen yahut sonradan ortaya çıkan sebeplerle “evde, hastanede test hizmeti”, “büyük punto test evrakı” yahut “hiç görmeyen kitapçığı” üzere şahsi hizmet alması gereken talebelerden, RAM tarafından imtihan önlem hizmetleri raporu/yazısı verilen

– Cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan

mekteplilerin durumlarının, 10.06.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilmesi halinde gerekli test evrakı bölgenize gönderilecektir. Test Önlem Hizmetleri Bildirim Formu (Ek-2) Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

Yukarıdaki unsurlarda açıklanan durumlar dışında, sonradan ortaya çıkan sebeplerle imtihan önlem hizmeti alması gereken mekteplilerden, yerleştirme öncesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyenlerin mütenasip test önlem hizmetini alabilmeleri için gerekli süreçler kılavuzun ilgili kararlarına nazaran Yer Imtihan Yürütme Komitesince yapılacak. Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyecektir. Talebenin imtihan müddetinin değişmesi durumunda, giriş dokümanında yazan imtihan mühleti dikkate alınmayacaktır. Mekteplinin tek kişilik salonda imtihana alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği mektebin yedek salonunda yedek salon evrakıyla teste alınacaktır. Talebenin imtihana girdiği salon yoklama listesinin tutanak kısmına gerekli açıklama yazılacak, başkaca Encümen kararının vc RAM test önlem hizmetleri raporunun aslı test dönüş kutusuna konulacaktır.

Yedek salonda teste alınan mekteplilerin karşılık kağıtlarına aday haberlerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili kısma kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların hakikat yapıldığı salon görevlilerince denetim edilmelidir. Karşılık kağıdındaki kimlik malumatları eksik yahut günahlı olan talebelerin yanıt kağıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Başkaca yedek salonda teste alınan mekteplilerin muteber kimlik dokümanının fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

Özcl eğitim gereksinimi olan mekteplilerin test esnasında alacakları önlemler ve kullanacakları müddetler imtihan giriş evraklarında yan alacaktır. Bu malumatlar tıpkı devranda MEBBIS-Bina Malumatları Modülü altında, Kurum Süreçleri menüsünde konum alan Kurum Raporları kısmından “Salon Aday Yoklama Listesi”nde ayrıntılı olarak taraf alacaktır. Bina Imtihan Komitesince bu listelerden 2 (iki) adet çıktı alınarak biri test salonu kapısına asılacak, gayrısı ise test paketi ile birlikte salon liderine teslim edilecektir. Salon vazifelilerinin mekteplinin alacağı hizmet ve imtihan vadesine dikkat ederek talebeleri salonda tutması gerekmektedir.

Salon yoklama listelerinin sol alt tarafındaki denetim listesi salon görevlilerince dikkatlice doldurulacaktır. Karşılık kağıtları ve salon yoklama listeleri katiyetle salon/sınav binasında unutulmamalıdır. Test evrakı dönüş zarfı dışında tarafımıza ulaşan yanıt kağıtları değerlendirilmeyecek olup sorumluluk ilgili hizmetlilerde olacaktır. Test kılavuzunda belirtilen “sınav iptali” sürecini gerektiren durumlardan biri gerçekleşirse, salon yoklama listesinde yan alan tutanak kısmına kesinlikle açıklama yazılacaktır.

Merkezi Imtihanda;

a)Ek müddet verilen engelli adaylarda;

i.Yabancı Lisan alt testinden muaf olanların 1. oturumdaki yekun müddeti 80 dakika,

ii.Din Kültürü ve Ahlak Haberi alt testinden muaf olanların 1. oturumdaki yekun mühleti 80 dakika,

iii.Yabancı Lisan ve Diyanet Kültürü ve Ahlak Haberi alt testlerinden muaf olanların bir numara oturumdaki yekun vadesi 65 dakika

olarak uygulanacaktır.

b)Din Kültürü ve Ahlak Malumatı alt testinden muaf olan adayların 1. oturumdaki

yekun mühleti 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Imtihanla ilgili olarak velilere ve talebelere imtihanda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler mektep yönetimlerince yapılacaktır.

Mekteplilerin fotoğraflı test giriş dokümanı, mektep müdüriyetleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylandıktan sonra mekteplinin imtihana gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Mektepliler, imtihan salonlarına alınırken üzerlerinde tasarrufu doktor raporu ile belirlenen hasta yahut engellilere ilişkin cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve gibisi muhabere araçları ile depolama kayıt ve done aktarma cihazları, kablosuz muhabere sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve gibisi eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank kelamlık, hesap makinesi, kağıt, kitap, defler, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle imtihan binasına alınmayacaktır. Talebelerin bu araçlarla teste alınmayacağı, imtihan anında yanında bulunduğu tespit edilirse imtihan kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle testi tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun kesinlikle duyurulması gerekmektedir.

Talebeler test salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Kimlik denetimleri ve salonlara yerleştirmenin vaktinde yapılabilmesi için talebeler en geç saat 09.00’da teste girecekleri binada hazır bulunacaktır. Mekteplilerin, teste gelirken yanlarında beğenilen kimlik dokümanı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı yahut T.C. kimlik kartı yahut geçerlik müddeti devam eden pasaport, yabancı uyruklu mektepliler için İçişleri Bakanlığı Göç yönetimi Genel Müdüriyeti tarafından verilen fotoğraflı, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması sağlanacaktır.

Makbul kimlik dokümanı yanında olmayan talebeler teste alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulunması kaidesi aranmayacaktır.

Mektepliler, nüfus müdüriyetleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu süreksiz kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep dokümanı ile teste alınabilecektir.

Testte vazifeliler dışındaki bireyler ile öğrenci velilerinin imtihan salonlarının bulunduğu binalara girişlerine müsaade verilmeyecektir.

Merkezi Imtihanda, sözel kısım ve sayısal kısmın test evrakı başka imtihan paketi ile paketlenerek kutulanmıştır. Test paketlerinin üzerinde ilişkin olduğu kısım belirtilmiştir. Her kısımda yapılacak test için o kısma ilişkin test kutusu müddeti içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı kısma ilişkin imtihan evrakının bulunduğu test kutu ve paketlerinin kendi kısmı haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Mekteplerde emniyet hizmetlileri tarafından talebelere üst araması yapılmayacaktır. Fakat test yapılan mekteplerde genel asayişin sağlanması ve test evrakının mektebe intikalinden, imtihanın tamamlanmasından sonra imtihan evrakı nakil hizmetlisine teslimine kadar her mektepte emniyet çalışanı bulunacaktır.

Salon vazifelileri, testin başlamasından itibaren birinci 15 dakika içerisinde test binasına gelen ve Bina Imtihan Komitesince imtihana girmesi münasip olan mekteplilerin imtihana alınmalarını sağlayacak ve bu mekteplilere ek müddet verilmeyecektir. Birinci 15 dakikadan sonra gelen adaylar imtihana alınmayacaklardır. Imtihanın başlama ve bitiş saatlerini talebelerin görebileceği biçimde tahtaya yazacaktır. Imtihanın birinci 30 dakikası tamamlanmadan vc imtihan bitimine 15 dakika kala talebelerin imtihan salonundan çıkamayacaklarını duyuracaktır.

Salon vazifelileri, teste giren mekteplilerin kitapçık cinslerini yanıt kağıdına akıllıca kodladıklarını denetim edecek, kitapçık çeşitlerini ve girmedi haberlerini sınıf yoklama listesine yanlışsız ve eksiksiz olarak kodlayacaktır. Öğrenci, yanıt kağıdındaki imza kısmını kurşun kalemle imzalayacaktır. Bu hususun, bina test sorumluları tarafından testten evvel yapılacak içtimada imtihan hizmetlilerine bildirilmesi değer arz etmektedir.

Salon vazifelileri tarafından yanıt kağıtları, sınıf öğrenci listesi, hazırlanan tutanaklar ve gibisi imtihan evrakı, imtihan evrakı dönüş zarfına konulduktan sonra test salonunda kapatılarak Bina Test Encümenine imza karşılığında teslim edilecektir.

Testte kullanılan soru kitapçıkları geri gönderilmeyecektir. Testin her iki kısmı tamamlandıktan bir saat sonra, isteyen mekteplilere soru kitapçıkları Bina Imtihan Komitesi tarafından verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları ulusal eğitim müdüriyetleri tarafından değerlendirilecektir.

Testte, şahsi eğitim muhtaçlığı olan talebeler için Kesim Test Yürütme Encümenince her türlü önlem alınacak, test salonlarının giriş çıkış açısından elverişliliğine ve yapılacak pratiklerde talebelerimizin rastgele bir mağduriyet yaşamamalarına dikkat edilecektir.

Hususî eğitim gereksinimi olan talebeler için görevlendirilecek okuyucu ve kodlayıcı muallimler, talebenin mahzur durumuna nazaran, matematik lisanı okumayı bilen ve yabancı lisan okumaya yatkın olanlardan seçilecektir.

Mekteplilerin kösteklerinden ötürü daima kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla testte kullanmalarına müsaade verilecektir.

Kesim Test Yürütme Encümenince şahsi eğitim gereksinimi olan mekteplilere imtihanda verilecek destek ve hizmetlerin, imtihan kılavuzunun ilgili kısmında yan alan talimatlara münasebetli olarak verilmesi sağlanacaktır.

Test ile ilgili duyurular www.meb.gov.tr internet adresinde daima olarak yayımlanacaktır. Talebelerin, velilerin kelamı edilen internet adresini takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda MEB muhabere Merkezi “MEBIM 444 O 632” hattına başvurmaları gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.