Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

0
8

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemiz bünyesinde münhal bulunan öğretim elemanı takımlarına alım yapılması emeliyle 20.11.2020 tarihli ve 31310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilanımız içerisinde bulunan; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Eczane Hizmetleri Kısmı ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü) 4 (dört) adet öğretim vazifelisi ilanları görülen gerek üzerine tekrar pahalandırmak gayesiyle iptal edilmiştir.

ilanen duyurulur. 9762/1-1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI/2020-04

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen genel kaideler ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkındaki Yönetmelik” kararları mucibince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat için gerekli evraklar ve detaylı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel kaideler

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak,

(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme basamaklarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Vazifelisi takımları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı lisan puan barajlarının üzerinde bir puanı taban puan olarak belirleyebilirler.

(4) Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi kararıyla belirlenir. Öteki not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(5) Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak Öğretim Vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zarurî yabancı lisan dersini vermek üzere Öğretim Vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kurumlarının memleketler arası münasebetler ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek Öğretim Vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kaidesi aranır.

(6) İlanlarda, alanında deneyim sahibi olmak kaidesinin, hangi tahsil seviyesinden sonrasına ilişkin olduğu, belli bir adayı tanımlamayacak biçimde belirtilir.

(7) Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(8) Araştırma Vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D hususu uyarınca atama yapılacaktır.

Özel kurallar

(1)Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak koşulu aranır.

(2) Öğretim Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak koşulu aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Vazifelisi takımlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak kuralı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Temeller Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

Müracaat için gerekli evraklar

1- Fotoğraflı Müracaat Dilekçesi(www.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Özgeçmiş (CV)

3- Lisans / Lisansüstü mezuniyet / öğrencilik durum belgeleri(e-Devletten alınabilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

4- Lisans /Lisansüstü Eğitim Transkripti (Onaylı yahut kare kodlu)

5- ALES ve Yabancı Lisan Sonuç Evrakı (YDS yahut muadili)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet evrakı, deneyim kuralı aranması halinde deneyim mühleti (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili evraklar,

8- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı

Müracaat yapılacak adresler :

Rektörlük takımlarına müracaat için, Mehmet Ulu Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı

Fen-Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Ulu Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Ulu Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Ulu Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi

Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Ulu Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu için, Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No: 6/A KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Yerleşkesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müracaat evraklarının son müracaat tarihi mesai bitiminden evvel ilgili ünitede olması gerekmektedir. Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı evraklar kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, takımı ilan edilen üniteye şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postada geciken müracaat evrakları kabul edilmeyecektir. İmtihanlarla ilgili imtihan yeri ve saati bilgileri imtihan sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara bildiri edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihanın kazanılması durumunda, dokümanların asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi mecburidir. Adaylar ilan edilen takımlardan sırf birine başvurabilir. Başvuran adayların şartlarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak yahut yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yönetim uygun gördüğü takdirde ilanın her evresi iptal edilebilir. İlanın müracaat başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, imtihan takvimi ilgili güne nazaran güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

İMTİHAN TAKVİMİ

Müracaat Başlama Tarihi : 20/11/2020

Son Müracaat Tarihi : 04/12/2020

Ön Kıymetlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 11/12/2020

Giriş İmtihan Tarihi : 15/12/2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 18/12/2020

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.trKaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz