Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
4

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci unsurlarına dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ile giriş imtihanlarına ait metot ve temeller hakkında yönetmelik kararları uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına işçi alımı yapılacaktır.

A-) GENEL KAİDELER

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen kuralları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası kararıyla belirlenir. Öteki not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci hususunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kuramlarının milletlerarası bağlar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kaidesi aranır.

B-) ÖZEL KOŞULLAR

Araştırma Vazifelisi Takımlarına Başvurabilmek için;

1- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak kaidesi aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma vazifelisi takımlarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil müddetini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami mühleti yine başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

4- Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz devrine kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelilerinin 2016-2017 güz periyodunda azami tahsil müddetlerinin tekrar başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

5- Araştırma Vazifelisi takımına başvuran aday için ilan edilen kısım /anabilim kısmı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan tipi kullanılacaktır.

6- Araştırma Vazifelisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d hususu uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim dokümanlarında Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami tahsil müddetlerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Vazifelisi Takımlarına Başvurabilmek için;

1- Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kuralı aranır.

2- Öğretim Vazifelisi takımına başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan tipi ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan tipi kullanılacaktır.

C-) MÜRACAATLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program İsmi, Takım Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir.)

2- Özgeçmiş

3- Merkezi imtihan (ALES) dokümanı fotokopisi (sonuç denetim kodu bulunan)

4- Yabancı lisan imtihanı ( YDS, YÖK-DİL yahut eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç evrakı. (sonuç denetim kodu bulunan /onaylı ıslak imzalı sureti) (Meslek Yüksekokulları öğretim vazifelisi takımları için yabancı lisan kuralı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakları ( e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme evresinde kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet dokümanları kesinlikle Aslı yahut Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

6- Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans ve yüksek lisans not durum belgesi(Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.

7- İstenilen alanla ilgili hala yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair yeni öğrenci evrakı. ( e- Devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci evrakı de kabul edilir.)

8- İlgili yönetmelik gereği takımlara ilişkin istenilen alanla ilgili tecrübeli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet dokümanı, özel bölümde ise toplumsal güvenlik kurumundan alınacak prim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı)

9- Askerlik durum dokümanı (657 sayılı kanunun 48. hususunun 6. bendinde belirtildiği üzere askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak) (e- Devlet kapısında alınacak karekodlu askerlik durum dokümanı kabul edilir.

10- İsimli sicil kaydı.( e- Devlet kapısında alınacak karekodlu doküman kabul edilir.)

11- Kimlik Fotokopisi

D-)MUAFİYET

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

E-)DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Müracaatlar şahsen yahut posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen müddet içinde yapılamayan müracaatlar dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen takımlardan birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı yahut Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen dokümanların onaysız bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde üstte belirtilen koşullardan birisini taşımadığının ya da istenilen evraklardan birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi kelam konusu yapılan atama süreci iptal edilecektir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz