Kamu Haberleri

Mahkemeden, birden fazla adayın başvurduğu öğretim üyesi takımı hakkında değerli karar!

Dava konusu olayda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi takımına üç aday başvurmuştur. Üniversite tarafından yapılan yabancı lisan imtihanında başarılı olan adayların belgeleri incelenmek üzere heyete gönderilmiştir.

Heyet tarafından yapılan değerlendirmede, davacı hiçbir heyet üyesi tarafından önerilmemiş, bunun sonucunda önerilen öteki adaylardan birisinin ataması gerçekleştirilmiştir.

Mevzuyu yargıya götüren adayla ilgili olarak birinci derece mahkemesi, üniversitenin sürecini hukuka uygun bularak davayı reddetmiştir. İstinaf ise, ilan edilen doktor öğretim üyesi takımına başvuran adaylardan yalnızca Fakülte İdare Kurulunca atanması uygun görülen adayın Dekan tarafından atamaya yetkili olan Rektörlüğe teklif edildiği, davacıya ise Fakülte İdare Şurası kararı ile atamasının uygun görülmediğinden bahisle atamasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmediğine ait Dekan tarafından tesis edilen dava konusu sürecin bildirim edildiği, atama konusunda takdir yetkisi bulunan Rektör tarafından her aday için kıymetlendirme yapılması ve süreç tesis edilmesi gerekirken, bu prosedür işletilmeksizin direkt Dekanlık yazısı davacının atama sürecinin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vererek süreci bozmuştur.

İSTİNAF MÜRACAATINDA BULUNAN

(DAVACI) : …

VEKİLLERİ : Av. .. , Av. …

E- Tebligat Adresi

KARŞI TARAF (DAVALI) : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü/ BOLU

VEKİLİ: Av. …- (Aynı yerde)

MÜDAHİL (DAVALI YANINDA) : ..

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Kısmı Üniversite Ünitesi Giriş Kat Sekreterlik Karacasu Merkez/BOLU

İSTEMİN ÖZETİ : Davanın reddi istikametinde Bolu Yönetim Mahkemesi’nce verilen 12/03/2019 gün ve E:2018/627, K:2019/245 sayılı kararın; davacı vekili tarafından, davacının Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen tüm kuralları sağladığı, yardımcı doçent takımına atanmasını engelleyecek rastgele bir münasebetin bulunmadığı, yönetimin keyfi hareket ettiği, yapıta makalelerinin başvurusu kabul edilen adaylardan daha fazla olduğu, puan tablosunun daha yüksek olduğu ileri sürülerek, istinaf yoluyla kararın

kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka terslik bulunmadığı savunularak istinaf müracaatının reddine karar verilmesi talep edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Kanunun 45. Unsuru uyarınca dava evrakı incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; davacı tarafından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kolu Başkanlığı tarafından ilan edilen yardımcı doçent takımına yapmış olduğu müracaatının kabulü sonrasında yapılan bilimsel belgelerinin kıymetlendirilmesi basamağında Fakülte İdare Kurulunca atanmasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmemesine ait Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının 02.05.2018 tarih ve 200 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim Mahkemesince; ilgili mevzuat kararlarına nazaran, yardımcı doçent olarak atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinde yer alan taban şartların yanı sıra anılan Yönetmeliğin belirlediği yabancı lisan imtihanında muvaffakiyet göstermeleri halinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ilgili dekanlık yahut müdürlüğe bildirmeleri üzerine durumlarının kıymetlendirilmesi için oluşturulan heyet üyelerinin detaylı raporları temel alınmak suretiyle bir kıymetlendirme yapılarak ilgili dekan yahut müdürce idare konseyi görüşü alındıktan sonra tekliflerinin sunulacağı ve nihayetinde atamanın Rektör tarafından yapılacağı anlaşılmakta olup, atama konusunda asıl yetkili olan Rektör’ün atama sürecinin tesisinde yapılan tekliflerle bağlı olmadığı üzere kaideleri sağlayanlar ortasından hangisinin atanacağı konusunda takdir yetkisinin bulunduğunun açık olduğu, öte yandan, bakılan davada, ilana müracaat yaparak yabancı lisan imtihanında başarılı olan adayların değerlendirmesini yapmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kolu Lideri, başka ikisi farklı üniversitelerden olmak üzere bir profesör ve iki doçent öğretim üyesinden tespit edilen heyet üyelerinin mevzuata uygun formda oluşturulduğu; heyet üyelerinden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kolu Lideri Prof. Dr. … tarafından; davacının evrakının nicelik olarak öteki adaylardan daha üstün olduğu lakin, milletlerarası mecmualardaki yayınların genelde ortopedi mecmualarında yayınlandığı, Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Mecmualarında SCI-E ve SCI yayını bulunmadığı, belgede bulunan üç adet ulusal yayının üçü

de hastane dışından birebir bireyle ve birebir mecmuada yayınlandığı, çok sayıda hasta ile yapılan çalışmalarda tıpkı hastaneden başka FTR uzmanlarının olmaması ve üstelik doktorların bu çalışmalarla ilgili bilgisinin olmamasının olağan bir durum olmadığı, sayılan nedenlerle davacının genelde kişisel davranması ve öbür meslektaşları ile ahenk sorunu olması nedeniyle uygun görülmediği, öteki iki adaydan E.D’nin evrakının nitelik ve nicelik açısından E.Y’nin belgesine göre daha üstün olduğunun belirtildiği; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. tarafından E.Y’nin bilimsel çalışmaları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşı ve tamamlayıcı tıp ile ilgili katıldığı kurslar ve aldığı eğitimler dikkate alındığında açık bulunan yardımcı doçent takımına atanmasının uygun olduğunu belirtildiği; … Üniversitesi … Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kolu Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. tarafından adaylar ortasında kanaat bildirmenin etik ve bilimsel olmadığının belirtildiğinin anlaşıldığı, bu prestijle, yardımcı doçentlik takımına başvuran adaylar hakkında mevzuat uyarınca belirlenen heyetlerce hazırlanan mütalaalar üzerine fakülte idare heyetinin görüşünün alınarak belirlenen adayın Rektörlüğe önerileceği atamanın ise Rektörün takdirinde olduğunun açık olduğu; dava konusu sürece temel alınan heyet raporlarında bir heyet tarafından E.D’nin atanmasının, öteki bir heyet tarafından E.Y.’nin atanmasının uygun olacağının belirtildiği son heyetin ise hiç bir aday hakkında görüş bildirmediği, yani davacının yardımcı doçent olarak atanmasının hiç bir heyet tarafından önerilmediği üzere davacının yardımcı doçent olarak atanmasının heyet raporları doğrultusunda Rektörlüğe teklif edilmemesine ait süreçte yönetimin takdir yetkisinin, kamu faydası ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullanıldığına dair somut bir sav yahut bilgi ve evrak bulunmadığı sonucuna varıldığı, bu durumda, mevzuattaki kıymetlendirme kriterlerine nazaran her üç adayın da yardımcı doçent takımına atanma kriterlerini taşıdığı, davacının hiçbir heyet üyesi tarafından yardımcı doçentlik takımına önerilmediği ve kuralları taşıyan adaylar ortasında hangisinin atanmasına karar verileceğinin yönetimin takdirinde olduğu konuları birlikte gözetildiğinde, kuralları taşıyan üç aday ortasından davacının atanmasının önerilmemesi ve sonuç itibariyle davacının atanmamasında hukuka terslik bulunmamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Kanunun 4.maddesi ile değişik) 23.maddesinin”a” fıkrasında “Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi takımları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu takımlara fakültelerde dekan; başka ünitelerde müdürler, biri o ünitenin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri

hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili müdür idare heyetlerinin görüşünü aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl mühlet ile yapılır. Her atama mühletinin sonunda misyon bizatihi sona erer. Misyon mühleti sona erenler yine atanabilirler.” kararına yer verilmiştir.

Dava evrakının incelenmesinden; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kısmı Başkanlığına yardımcı doçent alımının 28.11.2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete’de ilan edildiği, ilana davacı tarafından yapılan müracaatın kabul edildiği, sonrasında gerçekleştirilen yabancı lisan imtihanında davacının başarılı olması üzerine adayların bilimsel çalışmaları Bolu Abant İzzet Baysal

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. …, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. .. ve …. Üniversitesi .. Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Kısmı Öğretim Üyesi Doç. Dr. … ‘dan oluşan üç kişilik heyet tarafından değerlendirildiği, heyetlerce hazırlanan raporlarda bir heyetin E.D’nin atanmasını, bir heyetin E.Y’nin atanmasını önerdiği, bir heyetin ise hiç bir aday hakkında görüş bildirmediği, bunun üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte İdare Şurası tarafından 21.03.2018 tarih ve 55 sayılı kararla davaya müdahil olarak katılan E.Y.’nin öğretim üyeliği takımına 4 yıl müddetliğine atamasının Rektörlüğe önerildiği, Rektörlük Makamının 11.06.2018 tarihli Oluru ile E.Y.’nin atandığı, davacının atanmasının Rektörlüğe teklif edilmesinin uygun görülmemesine ait durumun 02.05.2018 tarih ve 5135 sayılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yazısıyla davacıya bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Üstte aktarılan mevzuat kararlarına nazaran, yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) olarak atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinde yer alan minimum şartların yanı sıra anılan Yönetmeliğin belirlediği yabancı lisan imtihanında muvaffakiyet göstermeleri halinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ilgili dekanlık yahut müdürlüğe bildirmeleri üzerine durumlarının kıymetlendirilmesi için oluşturulan heyet üyelerinin detaylı raporları temel alınmak suretiyle bir kıymetlendirme yapılarak ilgili dekan yahut müdürce idare şurası görüşü alındıktan sonra tekliflerinin sunulacağı ve nihayetinde atamanın Rektör tarafından yapılacağı anlaşılmakta olup, atama konusunda asıl yetkili olan Rektör’ün atama sürecinin tesisinde yapılan tekliflerle bağlı olmadığı üzere, koşulları sağlayanlar ortasından hangisinin atanacağı konusunda takdir yetkisinin bulunduğu açıktır.

Uyuşmazlıkta, davalı idarece ilan edilen yardımcı doçent takımına başvuran adaylardan yalnızca Fakülte İdare Kurulunca atanması uygun görülen adayın Dekan tarafından atamaya yetkili olan Rektörlüğe teklif edildiği, davacıya ise Fakülte İdare Heyeti kararı ile atamasının uygun görülmediğinden bahisle atamasının Rektörlüğe teklifinin uygun görülmediğine ait Dekan tarafından tesis edilen dava konusu sürecin bildirim edildiği, atama konusunda takdir yetkisi bulunan Rektör tarafından her aday için kıymetlendirme yapılması ve süreç tesis edilmesi gerekirken, bu prosedür işletilmeksizin direkt Dekanlık yazısı ile davacının atama müracaatının reddine yönelik süreçte yetki istikametinden hukuka uyarlık, aksi istikamette verilen Mahkeme kararında ise hukuksal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf müracaatının kabulüne, müracaata bahis mahkeme kararının kaldırılmasına; dava konusu sürecin iptaline, aşağıda dökümü yapılan mahkeme ve istinaf safhasına ilişkin toplam 479,10 TL yargılama sarfiyatının ve iş bu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Minimum Fiyatı Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00 TL vekalet fiyatının davalı idarece davacıya verilmesine; artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. hususu uyarınca davacıya iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. unsurunun 6. fıkrası yeterince öteki kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 14/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.