Marmara Üniversitesi kontratlı 3 işçi alacak

0
3

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi Süreç Daire Başkanlığı’nda tam vakitli olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik” in 8 inci hususu uyarınca, 3 (üç) Kontratlı Bilişim Çalışanı alınacaktır.

Müracaatta bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut bu lisanda yapılan öteki yabancı lisan imtihanına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihanlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS yahut denkliği kabul edilen Yabancı Lisan İmtihan puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı lisan puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

İmtihana çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana yanlışsız yapılacak olup, ilan edilen bilişim işçisi sayısının 10 (on) katı kadar aday imtihana çağrılacaktır.

DURUMLARA NAZARAN ALINACAK KİŞİ SAYISI VE FİYAT TABLOSU

I. MÜRACAAT KOŞULLARI

A- GENEL KURALLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında heyeti bulunan büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde istihdam edilecek çalışanın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel koşulları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, öbürleri için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri, mecburidir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında işçide özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL KOŞULLAR (NİTELİKLER)

a) İlan edilen durumlara müracaatlarda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut 1 yıl mühlet ile ertelemiş olmak.

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 4 katına kadar)

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde vazife yapmış olmak,

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

ç) Obje yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında güzel derecede bilgi sahibi olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF üzere teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery üzere web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje idare araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ı) Bilgi tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik denetimlerinin yapılması, data tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi bahislerinde tecrübe sahibi olmak,

i) Kurumun Bilgi İdare Sistemi ve öteki uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz bireylerce alınmasını engellemek hedefiyle güvenlik altına alan düzeneğin dizaynını ve programlamasını yapabilmek,

j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdare Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde kadro üyelerine takviye olabilecek seviyede teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç idare araçları konusunda tecrübeli olmak,

l) Yazılım mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

n) Bellek idaresi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

o) Yanılgı kayıtlarını tutma, yanılgı ayıklama ve yanılgılara tahlil üretme konusunda tecrübe sahibi olmak.

ö) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Çalışanı olmalarına mahzur bir durumu bulunmamak,

p) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve başka kuralları kabul etmek,

r) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü irtibat ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 3 katına kadar)

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde misyon yapmış olmak,

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Obje yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında uygun derecede bilgi sahibi olmak,

ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF üzere teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery üzere web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

ı) Data tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde kadro üyelerine dayanak olabilecek seviyede teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç idare araçları konusunda tecrübeli olmak,

j) Yazılım mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

l) Bellek idaresi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

m) Kusur kayıtlarını tutma, yanılgı ayıklama ve yanılgılara tahlil üretme konusunda tecrübe sahibi olmak.

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi – 2 katına kadar)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde misyon yapmış olmak,

b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Obje yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında güzel derecede bilgi sahibi olmak,

ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) XML web servisleri, REST, WCF üzere teknolojilere hakim olmak,

f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery üzere web teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

h) TFS yahut GitHub hususlarında tecrübe sahibi olmak,

ı) Analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın ve bağlantı marifeti yüksek olmak,

i) Ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

j) Dokümantasyona ehemmiyet vermek ve bunu nizamlı olarak yapabiliyor olmak,

k) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü bağlantı ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak.

II. MÜRACAAT HALİ, YERİ VE TARİHİ

a) Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN DOKÜMANLAR kısmında belirtilen dokümanlarla ile birlikte şahsen yahut en geç son müracaat tarihinde ulaşacak biçimde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen mühlet içerisinde yapılmayan müracaatlar ile eksik evrak içeren ya da imzasız müracaat formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Müracaat Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi İşçi Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. İSTENİLEN DOKÜMANLAR

a) Müracaat formu (fotoğraflı) ve ayrıntılı özgeçmiş,

b) Lisans diploması yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti yahut e-Devlet çıktısı,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik dokümanının onaylı örneği,

ç) En Az 2 (İki) Programlama Lisanını Bildiğini Gösteren Dokümanlar (Tamamlanan eğitim yahut sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Rastgele bir eğitim yahut sertifikalandırma programından alınmış bir evrak ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri evraklarda en az 2 (iki) programlama lisanını bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Lakin transkripte programlama lisanlarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,

d) Mesleksel tecrübeyi gösterir evrak. (Mesleki deneyimin bilişim işçisi olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel kesimde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak evrak yahut istenilen tecrübeyi ispatlayacak patron yahut yönetici tarafından onaylanmış evrak.)

e) KPSS Sonuç Evrakı (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

f) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan başka yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir evrak (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

g) Son üç ay içinde alınmış İsimli Sicil Dokümanı, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını yahut muaf olduğunu gösterir evrakın aslı yahut onaylı örneği.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel kaideleri sağlayan adaylardan imtihana katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Lisan puanının %30’unun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlanarak müracaat sayısının 10 katı kadarı aday imtihan için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, imtihan tarih ve saatleri ile imtihan sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

V. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Yazılı imtihan 26 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı imtihanı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı imtihana çağırılacaktır. (http://pdb.marmara.edu.tr)

VI. İMTİHANIN BİÇİMİ VE İMTİHAN HUSUSLARI

İMTİHANIN BİÇİMİ;

a) İmtihan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan biçiminde yapılacaktır.

b) İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

İMTİHAN BAHİSLERİ; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan hususları durumlara uygun olarak üstteki “Özel Kaideler (Nitelikler)” kısmında belirtilen tüm bahislerdir.

VII. KIYMETLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar ortasından puan sırasına nazaran, ilan edilen işçi durum sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. İmtihanı kazanan adayların gerekli kaideleri taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi yahut atandığı halde vazifeye başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. DURUMLAR VE FİYATLAR

Aylık brüt kontrat fiyatı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için mukavele fiyat tavanının ÖZEL KAİDELER (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağdır. Lakin Kurum, tavan fiyatın altında kontrat düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kontratlı bilişim işçisine 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı unsuru kararı uyarınca kontrat fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

IX. ÖBÜR KONULAR

a) Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, mukavele imzaladığı halde kontratta belirtilen müddette işe başlamayan yahut bu müddetin dolduğu gün prestijiyle on beş günü geçmeyen ve dokümanla ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama süreçleri hakkında üstte belirtilen asıllar uygulanır.

ç) Gerçeğe ters beyanda bulunanlar ile imtihana girme kaidelerini taşımadıkları halde imtihana girip başarılı olan adaylarla; ayrıyeten Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla mukavele yapılmayacaktır. Mukavele imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise kontrat feshedilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar hakkında türel süreç yapılacaktır.

X. DEĞERLİ TARİHLER

İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün

: Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde müracaat yapabileceklerdir.

Yazılı İmtihan Tarihi : 26 Şubat 2021

511/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz