Gündem

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Emekçi Alacak

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU BÖLGE MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat vadesi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve noktası, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kimselerin alanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada konum alan gayrı bireyler dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, yanı ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim alanı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut yer seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı tarafa taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı mekan içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kuraya Tabi Talebe Ait Şahsi Hususlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Kişisel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen dokümanlara sahip olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı günahlar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

4- Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5- Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Vazifesini devamlı yapmaya köstek olabilecek marazı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,

8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve vazifesini yapmaya pürüz olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Askerlik ile ilişiği olmamak,

10- Rastgele bir çevre güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11- İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme vadesi uygulanacaktır.

1-Kura Süreçleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bildirilen müracaatlar arasından ilan edilen her ünitedeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda 19/06/2020 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında kura sürecine hizmetli işçi haricinde kimse alınmayacaktır. Kura süreci Üniversitemizin resmi toplumsal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü Test Duyurusu ve Doküman Teslim Süreçleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci unsurunun 1 inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara laflı test yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların kelamlı test tarihleri ve istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihan öncesi yapılacak doküman tesliminde kuralları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik evrak veren yahut evrak vermeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

3-Göreve Başlama Süreçleri

Hizmete başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına istenilen dokümanları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Fakat fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut tevellüt mazereti nedeniyle dokümanlarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik dokümanı, tevellüt raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Evrakları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Veladet, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 15 gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme mühleti içinde işten ayrılanların, belirtilen vade içerisinde doküman teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat kurallarını taşımadığı tespit edilenlerin konumuna, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.

4-Gerçeğe Karşıt Beyan

Gerçeğe münafi beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenilen dokümanları müddeti içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Aklık Hizmetlisi

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Ziyade Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Malumatları

Kura Yanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONU 19.06.2020 11:00 – 12:00

Çalışma Adresi Haberi

Yan :

Çalışma Adresi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MERKEZ
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :MENTEŞE, ULA, MUĞLA MERKEZ

İrtibat Haberleri

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 252 211 10 91
E-Posta

Öteki Haberler

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 3
Çalışma Formu Daimi / Deneme Periyodik

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kurallarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan koşulu vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve bölgesi, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların mekanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada bölge alan sair bireyler dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, yanı ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim alanı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut nahiye seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı konuma taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı bölge içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe alışılmamış doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kuraya Tabi Talebe Ait Kişisel Hususlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen dokümanlara sahip olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı günahlar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

4- Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut öbeklere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5- Terör örgütleriyle fiil birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Hizmetini devamlı yapmaya handikap olabilecek marazı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,

8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve vazifesini yapmaya pürüz olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Askerlik ile ilişiği olmamak,

10- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11- Meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” kısmından mezun olmak yahut gayri liselerden mezun olanlar için bu meydanda Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika yahut kalfalık dokümanına sahip olmak,

12- İlgili meslek kolu ile ilgili en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

13- İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme müddeti uygulanacaktır.

1-Kura Süreçleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bildirilen müracaatlar arasından ilan edilen her ünitedeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda 19/06/2020 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında kura sürecine vazifeli işçi haricinde kimse alınmayacaktır. Kura süreci Üniversitemizin resmi çevre medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü Test Duyurusu ve Evrak Teslim Süreçleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci hususunun 1 inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara kelamlı test yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların laflı test tarihleri ve istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihan öncesi yapılacak doküman tesliminde kaideleri taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik doküman veren yahut doküman vermeyen adaylar teste alınmayacaktır.

3-Göreve Başlama Süreçleri

Hizmete başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına istenilen dokümanları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gelgelelim fiilen askerlik hizmetinde bulunanlar ile hastalık yahut veladet mazereti nedeniyle evraklarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik evrakı, tevellüt raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Dokümanları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmete başlamaları sağlanacaktır. Tevellüt, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 15 gün içinde hizmete başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde hizmete başlamayanların, deneme vadesi içinde işten ayrılanların, belirtilen mühlet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilenlerin konumuna, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.

4-Gerçeğe Alışılmamış Beyan

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu insanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenilen evrakları mühleti içinde teslim etmeyen adaylar hizmete başlatılmayacaktır.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 2

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Ziyade Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Haberleri

Kura Yanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONU 19.06.2020 11:00 – 12:00

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Evrakları ve Sertifikaları Kalfalık Dokümanı

Çalışma Adresi Haberi

Yan :

Çalışma Adresi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MERKEZ
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :MENTEŞE, ULA, MUĞLA MERKEZ

İrtibat Haberleri

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 252 211 10 91
E-Posta

Vesair Malumatlar

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Hali Daimi / Deneme Vadeli

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU BÖLGE MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kimselerin mahalline kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yan alan gayrı şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, konumu ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim tarafı adresi dikkate alınır. Kaza, bölge yahut nahiye seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı tarafa taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı taraf içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kuraya Tabi Talebe Ait Kişisel Hususlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Şahsi Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen dokümanlara sahip olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı günahlar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

4- Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5- Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Vazifesini devamlı yapmaya mahzur olabilecek illeti (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,

8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve hizmetini yapmaya beis olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Askerlik ile ilişiği olmamak,

10- Rastgele bir içtimaî güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11- Meslek liselerinin “İnşaat Teknolojisi” kısmından mezun olmak yahut öteki liselerden mezun olanlar için bu sahada Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika yahut kalfalık evrakına sahip olmak,

12- İlgili meslek kolu ile ilgili en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

13- İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde mütemadi emekçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme mühleti uygulanacaktır.

1-Kura Süreçleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bildirilen müracaatlar arasından ilan edilen her ünitedeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda 19/06/2020 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında kura sürecine hizmetli işçi haricinde kimse alınmayacaktır. Kura süreci Üniversitemizin resmi içtimaî medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü Imtihan Duyurusu ve Evrak Teslim Süreçleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci unsurunun 1 inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara kelamlı imtihan yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların kelamlı imtihan tarihleri ve istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı test öncesi yapılacak doküman tesliminde kuralları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik doküman veren yahut evrak vermeyen adaylar teste alınmayacaktır.

3-Göreve Başlama Süreçleri

Vazifeye başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına istenilen evrakları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut tevellüt mazereti nedeniyle evraklarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik evrakı, tevellüt raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Evrakları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Veladet, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 15 gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme vadesi içinde işten ayrılanların, belirtilen müddet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin bölgesine, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.

4-Gerçeğe Alışılmamış Beyan

Gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenilen evrakları müddeti içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
İnşaat Emekçisi 2

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Hatun 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Ziyade Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Malumatları

Kura Noktası Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONU 19.06.2020 11:00 – 12:00

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Evrakları ve Sertifikaları Kalfalık Evrakı

Çalışma Adresi Malumatı

Nokta :

Çalışma Adresi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MERKEZ
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :MENTEŞE, ULA, MUĞLA MERKEZ

İrtibat Haberleri

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 252 211 10 91
E-Posta

Vesair Haberler

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Biçimi Daimi / Deneme Vadeli

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yanı, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan insanların yanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yan alan sair insanlar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, mekanı ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim alanı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut yer seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı bölgeye taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı bölge içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Haberleri Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe hilâf evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kuraya Tabi Talebe Ait Kişisel Hususlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen evraklara sahip olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı günahlar, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık günahlarından mahküm olmamak,

4- Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut öbeklere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5- Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Hizmetini devamlı yapmaya ket olabilecek marazı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,

8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve hizmetini yapmaya ket olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Askerlik ile ilişiği olmamak,

10- Rastgele bir çevre güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11- 5188 sayılı Kanun gereği Şahsi Güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak, Kimlik muteberlik vadesi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valilik tarafından düzenlenen muteber hususî güvenlik kimlik kartını çıkartmaya hak sahibi olmak,

12- İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde mütemadi personel olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme müddeti uygulanacaktır.

1-Kura Süreçleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bildirilen müracaatlar arasından ilan edilen her ünitedeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda 19/06/2020 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında kura sürecine hizmetli işçi haricinde kimse alınmayacaktır. Kura süreci Üniversitemizin resmi çevre medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü Imtihan Duyurusu ve Doküman Teslim Süreçleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci hususunun 1 inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara kelamlı imtihan yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların laflı imtihan tarihleri ve istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Laflı test öncesi yapılacak evrak tesliminde koşulları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik evrak veren yahut evrak vermeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

3-Göreve Başlama Süreçleri

Vazifeye başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına istenilen dokümanları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Gelgelelim fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut tevellüt mazereti nedeniyle evraklarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik evrakı, tevellüt raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) dokümanlarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Dokümanları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Veladet, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 15 gün içinde hizmete başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde hizmete başlamayanların, deneme vadesi içinde işten ayrılanların, belirtilen müddet içerisinde doküman teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilenlerin alanına, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.

4-Gerçeğe Muhalif Beyan

Gerçeğe uymaz beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenilen evrakları vadesi içinde teslim etmeyen adaylar hizmete başlatılmayacaktır.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Çeşidi
Güvenlik Hizmetlisi

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Haberleri

Kura Konumu Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONU 19.06.2020 11:00 – 12:00

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Dokümanları ve Sertifikaları Güvenlik Vazifelisi Kimlik Dokümanı (silahsız)

Çalışma Adresi Haberi

Mahal :

Çalışma Adresi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MERKEZ
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :MENTEŞE, ULA, MUĞLA MERKEZ

İrtibat Haberleri

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 252 211 10 91
E-Posta

Gayri Haberler

Patron Çeşidi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 2
Çalışma Hali Daimi / Deneme Vadeli

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kimselerin yanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada taraf alan başka şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, konumu ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim alanı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut ortam seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı tarafa taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı taraf içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe hilâf doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

B) Kuraya Tabi Talebe Ait Hususî Hususlar:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen evraklara sahip olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

4- Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut öbeklere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5- Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Vazifesini devamlı yapmaya köstek olabilecek illeti (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,

8- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve hizmetini yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak,

9- Askerlik ile ilişiği olmamak,

10- Rastgele bir çevre güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

11- 5188 sayılı Kanun gereği Kişisel Güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak, Kimlik muteberlik müddeti dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valilik tarafından düzenlenen makbul şahsi güvenlik kimlik kartını çıkartmaya hak sahibi olmak,

12- İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme müddeti uygulanacaktır.

1-Kura Süreçleri ve Sonuçların Açıklanması

İŞ-KUR tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bildirilen müracaatlar arasından ilan edilen her ünitedeki unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda 19/06/2020 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında kura sürecine hizmetli işçi haricinde kimse alınmayacaktır. Kura süreci Üniversitemizin resmi toplumsal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü Imtihan Duyurusu ve Doküman Teslim Süreçleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci unsurunun 1 inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara laflı test yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların laflı imtihan tarihleri ve istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.mu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihan öncesi yapılacak doküman tesliminde kaideleri taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik evrak veren yahut evrak vermeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

3-Göreve Başlama Süreçleri

Vazifeye başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına istenilen evrakları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut veladet mazereti nedeniyle dokümanlarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik dokümanı, veladet raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) dokümanlarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Dokümanları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Tevellüt, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 15 gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde hizmete başlamayanların, deneme mühleti içinde işten ayrılanların, belirtilen vade içerisinde doküman teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilenlerin konumuna, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapılacaktır.

4-Gerçeğe Uymaz Beyan

Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu insanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına günah duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenilen dokümanları müddeti içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Güvenlik Hizmetlisi

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—40 (12.06.2002 – 08.06.1980 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Malumatları

En Az Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Çokça Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Malumatları

Kura Alanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONU 19.06.2020 11:00 – 12:00

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Dokümanları ve Sertifikaları Güvenlik Hizmetlisi Kimlik Evrakı (silahsız)

Çalışma Adresi Malumatı

Nokta :

Çalışma Adresi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MERKEZ
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :MENTEŞE, ULA, MUĞLA MERKEZ

İrtibat Malumatları

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 252 211 10 91
E-Posta

Öteki Haberler

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 7
Çalışma Formu Daimi / Deneme Periyodik

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 12 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman tesl

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.