Kamu Haberleri

Ortaöğretim 2019 – 2020 Eğitim Talim Yılı Sene Sonu İş ve Süreçleri

Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdüriyeti 05.06.2020 tarih ve 7528000 sayılı metinleriyle “2019 – 2020 Eğitim Tedrisat Yılı Sene Sonu İş ve Süreçlerini açıkladı.

Bilindiği üzere Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Bakanlığımıza bağlı resmi ve şahsi ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve talim yılı Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır. Laf konusu eğitim ve tedrisat yılı sonuna ait iş ve süreçler 1. devir puanları ve devamsızlık durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Lakin, Bakanlığımıza çeşitli kanallardan ulaşan soru, tereddüt, talep ve teklifler incelenmiş, değerlendirilmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

1-Yönetmelik ile Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Şuraları ve Zümreleri Yönerge kararları yeterince eğitim ve tedrisat yılı ahir yapılması gereken muallimler konseyinin yukarıda açıklanan münasebetler nedeniyle mektep ortamında bir içtima halinde yapılamayacak olmasından ötürü 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleksel çalışmalar sonrasında “okul birinciliği” ile “disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi” hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca değerli görülen sair mevzuların mektep idaresi, hocalar ve gayri konsey üyelerinin iştirakiyle medya konferans ya da telekonferans üzere dijital platformda yapılmak suretiyle görüşülerek kararlaştırılması, içtimada lisana getirilen görüşler ile alınan kararların tutanak altına alınarak başkanlar tarafından müddeti içinde, hocalar tarafından ise eylül ayında yapılacak hocalar şurası kararları ile birlikte imzalanması; mevzuat gereği ders yılı ahir yapılması gereken başka konsey ve zümre içtimalarının ise 2020-2021 eğitim ve talim yılında bir numara devir başında gerçekleştirilecek heyet ve zümre içtimaları ile birleştirilerek yapılması,

2- 2019-2020 eğitim ve talim yılında Yönetmeliğin “Değişim programı kapsamındaki talebelerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci unsuru kapsamında yurtdışına giden ve hala e-Okul sisteminde “Yurtdışına çıktı (Kültürler Arası Değişim Programı – OÖKYMd.28)” olarak pasif durumda kayıtlı görünmeye devam eden mekteplilerden;

a) Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılının 2. periyodunda yurt dışından dönmüş olanların yurt dışında gördükleri eğitimlerine ait evraklarını ibraz ederek 2020-2021 eğitim ve tedrisat yılı sınıf seviyesini gösteren denklik dokümanlarını temin etmeleri koşuluyla e-Okul sisteminde hem 1. hem de 2. devir puanlarının bulunmaması durumu esas alınarak 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılı ile hudutlu olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılmaları,

b) Sınıf atlatma süreçleri tamamlanana kadar e-Okul sisteminde pasif durumda bırakılmaları, sınıf atlatma süreçlerinin tamamlanmasından sonra 2020-2021 eğitim ve tedrisat yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik evraklarının bir örneğini kayıtlı oldukları mektep idarelerine teslim etmeleri ve ilgili mektep müdürlüklerince “e-Okul Öğrenci Süreçleri / Denklik Süreçleri ” ekranı üzerinden gerçek ve eksiksiz bir biçimde kayıt edilmeleri,

c) Sınıf atlatma süreçlerinin tamamlanmasından sonra 2020-2021 eğitim ve talim yılına dair sınıf seviyelerini gösterir denklik evraklarının bir örneğini kayıtlı oldukları mektep idarelerine teslim etmeyen mektepliler ile 2020-2021 eğitim ve talim yılına dair verilen denklik dokümanında yurt dışına ayrılırken kayıtlı olduğu mektepteki sınıf seviyesine karar verilenlerin, ilgili mektep müdürlüklerince “e-Okul Kurum Süreçleri / Haber Giriş Süreçleri / Sınıf Değişikliği Talep” ekranı üzerinden bir alt sınıf için sınıf değişikliği talebi girilmek suretiyle kayıtlarının bir alt sınıfa alınması,

3- Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu talebelerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci unsuru ile “Yabancı uyruklu talebelerin kayıtları” başlıklı 29 uncu unsurunun dördüncü fıkrası kapsamındaki talebelerden; 2019-2020 eğitim ve talim yılının 2. devrinde yurt dışından dönmüş ve denklik süreçleri yapılarak kayıtlı olduğu mektepte eğitimine devam etmeye başlamış, Covid-19 salgını nedeniyle bir numara periyot puanlarına ait transkript dokümanını teslim edememiş ya da e-Okul sisteminde puanı bulunmayan talebelerin, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmış olma kaydı bulunanlar hariç, yurt dışında mektebe devam ettikleri durumları esas alınarak bütün derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş sayılmaları ve daha sonraki süreçte 1. periyot puanlarına ait transkript evrakının bir örneğini kayıtlı oldukları mektep müdüriyetine teslim etmeleri durumunda başarılı oldukları derslerin puanlarının sorumlu dersin puanı olarak işlenerek o derslerden sorumluluklarının kaldırılması,

4- Yönetmeliğin “Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu talebelerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 27 nci hususu, “Değişim programı kapsamındaki mekteplilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28 inci unsuru ile “Yabancı uyruklu mekteplilerin kayıtları” başlıklı 29 uncu unsurunun dördüncü fıkrası kapsamındaki mekteplilere dair bu metnin 2 ve 3 üncü unsurlarında detaylarına nokta verildiği formda gerekli süreçler yapılarak e-Okul sınıf atlatma süreçlerinin tamamlanmasından sonra mekteplilerin okul idarelerine bir örneğini teslim etmiş oldukları denklik evraklarında konum alan ve yurtdışında eğitim gördükleri geçmiş yıllara ilişkin 100’lük not sistemine nazaran hesaplanmış yılsonu muvaffakiyet puanı bulunan talebeler ile Yönetmeliğin “Yabancı uyruklu talebelerin kayıtları” başlıklı 29 uncu unsurunun dördüncü fıkrası kapsamında olup Bakanlığımız “Yabancı Öğrenci Malumat Sistemi (YOBİS)”nde kayıtlı olarak muvakkat eğitim merkezlerinde eğitim gören talebelerin geçmiş yıllara ilişkin 100’lük not sistemine nazaran hesaplanmış yılsonu muvaffakiyet puanlarını gösteren karne ve/veya transkript dokümanını temin edip kayıtlı oldukları mektep idarelerine bir örneğini teslim eden talebelerin geçmiş yıllara ilişkin e-Okul sisteminde mekan almayan yılsonu muvaffakiyet puanlarının, ilgili mektep müdürlüklerince “e-Okul Kurum Süreçleri / Sorumluluk-Tasdikname / Yıl Sonu Muvaffakiyet Puanları” ekranı üzerinden e-Okul sistemine kayıtlarının yapılması,

5- Açık talim kurumlarında bir numara devir tahsil görüp 2. periyotta tasdikname evrakı almak suretiyle denklik süreçleri yapılarak örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapan talebelerin; açık talim kurumlarından almış oldukları tasdikname evraklarındaki geçmiş yıllara ilişkin ders notlarının “e-Okul Kurum Süreçleri / Sorumluluk-Tasdikname / Evvelki Sınıflarında Aldığı Dersler” ekranından, 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılı bir numara periyoduna ilişkin ders notlarının ise “e-Okul Kurum Süreçleri / Not Süreçleri / I. Devir Ders Notları” ekranından kayıtlı oldukları mektep müdürlüklerince e-Okul sistemine gerçek ve eksiksiz bir halde işlenmesi, ayrıyeten mektep idaresince talebelerin; e-Okul sistemine işlenen 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılı 1. periyoduna ilişkin 50 ve üzeri puanı bulunan derslerden başarılı sayılması, 1. periyot puanı 50’nin altında olan dersler ile puanı bulunmayan derslerden ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmiş sayılması,

6- Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, müracaat ve değerlendirme” başlıklı 38 inci unsuru kararları çerçevesinde; 37 nci unsuru kararlarına nazaran 2019-2020 eğitim ve talim yılının 2. periyodunda ortaöğretim kurumları arasında çeşit değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan mekteplilerin seçmeli dersleri ile fen lisesi ortak alan ders isimleri üzere isimlendirme farklılığından kaynaklı yılsonu muvaffakiyet puanının hesaplanmasında mağduriyet yaşanmaması için gerekli düzenlemenin e-Okul sistemi üzerinden yapılması, başkaca çeşit değişikliği yapılarak gerçekleşen nakil ve geçişlerde derslerle ilgili muafiyet ve sorumluluğun birebir Yönetmeliğin 42 nci unsurunun 1. fıkrası kararlarına nazaran gerçekleştirilmesi,

7- Tüm derslerden başarılı olan mektepliler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan; yılsonu muvaffakiyet puanı en az 50 olan talebelerin sınıfını direkt, yılsonu muvaffakiyet puanı 50 ve daha yukarı olan lakin yılsonu muvaffakiyet puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan talebeler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı yekununa bakılmaksızın direkt sınıfını geçemeyen talebelerin bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlanması,

8- Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci unsurunun 2. fıkrası kararları çerçevesinde 2019-2020 eğitim ve talim yılının 2. devrinin birinci haftası içerisinde yapılmış olan sorumluluk imtihanlarına giren talebelerin bu imtihanlar sonucunda aldıkları puanların tasdikli sayılması ve başarılı olanların o dersten sorumluluklarının kaldırılması,

9- Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik testi ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı hususu kapsamındaki hazırlık sınıfında tahsil gören talebelerden; 1. yabancı lisan dersi ve/veya Türkçe dersinden bir numara periyot puanlarına nazaran başarısız olanların sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçişlerinin sağlanması,

10- Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci unsuru 2. fıkrasının (a) bendinde kelamı edilen “ikinci devrin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk imtihanlarının 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılının sorumlu geçilen derslerini de kapsayacak halde, “Hazırlık sınıfında yeterlilik testi ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı unsuru kapsamında ders yılının birinci haftası içinde yapılması gereken 1. yabancı lisan dersi ile Türkçe dersinin yeterlilik imtihanlarının, öğrenci ve velilere duyurulup mektep idarelerince gerekli önlemler alınarak 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

11- 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılındaki derslerden sorumlu geçen mekteplilerin; bu derslerin 1. periyot bahis ve kazanımlarından sorumluluk imtihanına tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk imtihanlarında yalnızca 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılının 1. periyot mevzu ve kazanımlarından sorumlu olmaları,

12- 2019-2020 eğitim ve talim yılı hazırlık sınıfında tahsil görüp 1. yabancı lisan dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden talebelerin yeterlilik imtihanlarının, Yönetmelikte belirtilen sorumluluk testleri sayısınca ve bu imtihanlar ile birebir tarihlerde uygulanması,

13- 12 nci sınıf talebelerinden Yönetmelik kararlarına nazaran; mezun olanlara uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 19 Haziran 2020 tarihi esas alınarak, direkt yahut yılsonu muvaffakiyet puanına nazaran mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk imtihanlarında başarılı olmaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomalarının düzenlenmesi,

14- Mektep birinciliği başta olmak üzere yılsonunda talebelerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve süreçlerin müddeti içinde tamamlanarak e-Okul sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması, 2019-2020 eğitim ve talim yılının 2. devrine ilişkin ölçme ve kıymetlendirme, devam-devamsızlık ya da puanla bedellendirilen öteki çalışmaların öğrenci muvaffakiyetinin değerlendirilmesinde dikkate alınmaması,

15- 2019-2020 eğitim ve talim yılının bir numara periyodunda e-Okul sistemine ders puanı girişi unutulan yahut hatalı/eksik puan girişi yapılan mekteplilerin bir numara periyot derslerine ilişkin puanlarının “e-Okul Kurum Süreçleri / Not Süreçleri /1. Periyot Ders Notları ” ekranından kayıtlı oldukları mektep müdürlüklerince denetim edilerek gerekli düzeltme süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

16- 2019-2020 eğitim ve talim yılının 1. devrinde talebelerin özürlü devamsızlık kapsamında e-Okul sistemine girişi unutulan yahut hatalı/eksik girilen bir numara devir sağlık raporu haberlerinin “e-Okul Öğrenci Süreçleri / Özürlü Devamsızlık” ekranından kayıtlı oldukları mektep müdürlüklerince denetim edilerek gerekli düzeltme süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

17- Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında tahsil gören 12 nci sınıf talebelerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanların muaf sayılarak yapılacak birinci sorumluluk imtihanları periyodunda staj bitirme testine alınması,

18- 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılının bir numara periyot puanı tüm mektepliler için yılsonu muvaffakiyet puanı olarak kabul edildiğinden 2019-2020 eğitim ve tedrisat yılının 2. periyodu için tekrar karne düzenlenmemesi, fakat Yönetmeliğin 159 ve 160 ıncı hususları kararlarına nazaran teşekkür, takdir, onur ve üstün muvaffakiyet dokümanlarının düzenlenmesi, düzenlenen bu evraklar ile mezun olanlara verilecek diplomaların, Covid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için mektep müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22/06/2020 tarihinden itibaren gün ya da haftalara yayılarak dağıtımının yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.