Gündem

Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak

ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, noktası, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve vesair kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE HUSUSÎ KAIDELERI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve kişisel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1- MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha ziyade mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek vücut ve akıl marazı bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan vesair müracaat kaidelerini taşımak.

2- MÜRACAAT ŞAHSI KAIDELERI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan mektep itibari ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 cinsinde Kamu Çalışanı Seçme Imtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların önünde belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda taraf alan hususî kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden çokça olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan çokça fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı sürücü evrakına sahip olmak,

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

1. Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sahifesinden (www.senkaya.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Mektep Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Hizmetini devamlı olarak yapmaya ket bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- MÜRACAAT MEKANI, TARİHİ, BIÇIMI VE VADESI:

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat evraklarını 24/06/2020’den 03/07/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında)Belediyemiz Yazı İşleri Müdüriyetine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.Posta ile yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların uzunluk ve kilo ölçümü müracaat tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında yapılacaktır.

Eksik malumat ve dokümanlarla ya da nitelikleri elverişli olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının armonisini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı nispetinde aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) Teste çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan vesair adaylar da teste çağrılacaktır.

c) Teste girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile test tarafı ve devri müracaatların değerlendirilmesini müteakip08/07/2020 tarihindeBelediyemizin www.senkaya.bel.trresmi internet sayfasındanilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip teste çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik haberleri ile imtihan konumu ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman teste girişte ibraz edilecektir.

e) Teste katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Imtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun muhabere malumatları kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, kusurlu adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g) Kusurlu adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6- IMTIHANIN TIPI, TARAFI, DEVRI VE HUSUSLARI:

Zabıta Memuru alımı için laflı ve uygulamalısınav yapılacak olup; kelamlı test ve uygulamalı test22.07.2020 Çarşamba günü Saat 10:00 başlamak üzere Şenkaya Belediyesi hizmet binasındayapılacaktır.Sözlü ve uygulamalı imtihan birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Belediyemiz, müracaatlardan KPSS muvaffakiyet puanlarına nazaran sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı orantısında adayı teste çağıracaktır.

Imtihan Mevzuları:

a) Kelamlı test;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat,

hususlarını kapsar.

b) Uygulamalı test; takım unvanına ait mesleksel haber ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılır.

7- TEST KIYMETLENDIRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere yekunda 100 puan ve uygulamalı test ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Testte kıymetlendirme; kelamlı testin %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. Testte başarılı sayılmak için enaz 60 puan alınması koşuldur.

c) Adayların atamaya esas muvaffakiyet puanı, bu hususun (b) bendinde belirtilen test puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.senkaya.bel.tr) ilan edilecek ve listede mahal yerlere başkaca yazılı tebligat yapılacaktır.

SınavKurulu; imtihan ahir işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut ehliyetli bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kimseler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Imtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde (www.senkaya.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak haber verilir.

İlan Olunur.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün