Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
0

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kararları uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL KAİDELER

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen kuralları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme kademelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Şurasının eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda ilan özel kaidesine bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak kaidesi aranır. Lakin Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak koşulu aranır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen takımlar yabancı lisan koşulundan muaftır.

6- Adaylarda, yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kuramlarının memleketler arası münasebetler ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kuralı aranır.

7- Araştırma Vazifelileri 2547 sayılı Kanunun 50/d hususu uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami müddeti dolan ve ilgili Yönetmelikler yeterince azami müddetleri yine başlayanlar ile azami müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelileri ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına müracaat edemezler.

MUAFİYET

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

İSTENEN EVRAKLAR (İstenen evrakların ilan edilen özel koşullara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

1- Müracaat Formu. (http://pdb.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ web adresinden temin edilebilir.

http://oldpdb.sinop.edu.tr/dosya/Personel_Daire_

Baskanligi_websitesi/personel_daire_baskanhgi/foımlar/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi.doc (Başvuru Formunda İlan Ayrıntı Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç dokümanı. (İnternet Çıktısı)

6- Yabancı Lisan Dokümanı (YDS yahut eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)

7- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları

8- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet dokümanları

9- Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript evrakları

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli yahut muaf olduğu belirten askerlik evrakı

11- Hizmet dokümanı. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak imzalı yahut Elektronik imzalı Olmalıdır.)

12- Alanında İş Deneyim Evrakı. (SGK evrakı ile birlikte Islak İmzalı yahut Elektronik İmzalı Olmalıdır)

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLİ KONULAR

1- Adaylar birebir imtihan takviminde ilan edilen takımlardan yalnızca birine müracaat yapabilirler. Birden fazla müracaat yaptığı tespit edilen adayların müracaatları dikkate alınmayacaktır. Yönetimin uygun gördüğü takdirde ilanın her etabı iptal edilebilir.

2- Müracaat için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç dokümanları Üniversitemizce denetim edilerek doğrulanacağından; dokümanlarda Sonuç Dokümanı Denetim Kodu kesinlikle yer almalıdır. (ÖSYM dokümanlarında Sonuç Evrakı Denetim Kodu olması için dokümanların çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

3- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri yahut müracaat evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek kuralıyla fotokopileri kabul edilir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Heyetçe denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Müracaat evrakları iade edilmeyecektir.

6- Müracaat müddeti ilanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Müracaatlar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar ile eksik dokümanlı belgeler dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Müracaatlar ilgili ünitelere yapılacaktır. Uygulamalı Ünitelere Başvuracak Adaylar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına Müracaat Yapacaktır. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8- Üniversitemiz imtihan takviminde zarurî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Yüksek Lisans yahut Doktora yapıyor olmak yahut yapmış olmak kuralı yer alan ilanlarda, öğrenci evrakı ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zaruridir.

10- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor yahut yapmış olmak kaidesi yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte yahut onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

11- İlan özel kuralında sertifika/belge istenmiş ise bu evrak ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz