Kamu Haberleri

TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım kaidelerini açıkladı

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Resmi Gazetede yayımlattığı yönetmeliğe nazaran;

1- Giriş imtihanı yazılı ve sözlü/uygulamalı testlerden oluşur. Yazılı test; ÖSYM, üniversiteler ile Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut bu mevzuda uzmanlaşmış öteki kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilecek.

2- Imtihan ilanı, yazılı test tarihinden en az otuz gün evvel ilan edilecek.

3- KPSS’den en az 70 alan raylı sistemlerle ilgili kısım mezunları başvurabikecek olup, en çokça açılan durum sayısının 10 katı aday yazılı teste alınacaktır.

4- Yazılı imtihanda tümüyle mesleksel malumat sorulacak

İŞTE 22 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİK

22 Mayıs 2020 tarih ve 31134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdüriyetinden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRIYETINDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MAKİNİST TEST VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BIR NUMARA KISIM

Gaye, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maksat

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli makinist durumuna açıktan birinci kere atanacaklarda aranacak koşulları, yapılacak giriş testlerinin hali, uygulanması ile imtihan encümenine ait yöntem ve esasları belirlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak Testler Hakkında Genel Yönetmelik kararları dışında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdüriyetine 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli makinist konumuna açıktan birinci sefer atanacakları kapsar.

Dayanak

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ve 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 7 nci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Yönetici: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Yöneticisini,

b) Genel Müdüriyet: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdüriyetini,

c) Giriş imtihanı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı kısımlardan oluşan testi,

ç) KPSS: Kamu Hizmetlerine Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca (B) kümesi takımlar için yapılan Kamu Işçi Seçme Imtihanını,

d) Makinist (tren makinisti): Mevzuatla belirlenmiş çalışma müddeti ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir formda, iş sıhhati ve güvenliği, muhit ve kalite standartları ile mevzuata, iş talimatına elverişli olarak, hazırlanmış cer araçlarını ve treni teslim alan, süren, sevk ve yönetim eden nitelikli teknik kimseyi,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f) Test komitesi: Giriş imtihanı süreçlerini her türlü kuşku ve tereddütten uzak bir halde, saklılık esasına münasebetli olarak yürütmek ve kıymetlendirmekten sorumlu encümeni,

g) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir biçimde yapabilmesi için gerekli olan sağlık koşullarına, psikoteknik ve mesleksel yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgeyi,

tabir eder.

2. KISIM

Giriş Imtihanına Ait Esaslar

Imtihan komitesinin oluşumu

UNSUR 5 – (1) Imtihan süreçlerini yürütmek üzere test encümeni oluşum edilir. Imtihan komitesi, Genel Yönetici yahut görevlendireceği Genel Yönetici Yardımcısı başkanlığında Işçi ve İdari İşler Dairesi Yöneticisi ile Genel Yönetici tarafından Genel Müdüriyet çalışanları arasından belirlenecek üç üye olmak üzere yekun beş asıl üyeden oluşur. Başkaca, Genel Yönetici tarafından tıpkı yöntemle dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin rastgele bir nedenle imtihan encümenine katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına nazaran test komitesine katılır.

(2) Imtihan komitesinin yönetici ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü nokta dahil kan ve evlilik bağı sona erse dahi kayın hısımlarının, kendileri yahut eşleri ile arasında evlatlık bağı bulunanların, nişanlılarının, kendileri yahut eşlerinin vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı olarak yetkilendirilenlerin katıldıkları testte hizmet alamazlar. Bu durumda olan üyelerin noktasına yedek üye görevlendirilir.

Imtihan encümeninin vazifeleri

UNSUR 6 – (1) Test komitesi, giriş imtihanı ilanında mekan alacak hususların tespit edilmesi, imtihanın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve imtihanla ilgili gayrı süreçlerin yürütülmesiyle hizmetli ve yetkilidir.

(2) Imtihan komitesi, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını münasebetleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Test encümeninin sekretarya hizmetleri Işçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş testi

UNSUR 7 – (1) Giriş testi, boş konum ve muhtaçlık durumuna nazaran Genel Müdürlükçe münâsib görülen vakitlerde imtihan encümeni tarafından yapılır. Giriş testi yazılı ve sözlü/uygulamalı testlerden oluşur.

(2) Imtihan encümeni yazılı imtihanı; ÖSYM, üniversiteler ile Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut bu bahiste uzmanlaşmış öteki kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırır. Teste ait hususlar, Genel Müdüriyet ile testin yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş testi duyurusu

HUSUS 8 – (1) Giriş testine katılma koşulları, imtihanın biçimi, test tarihi ve mekanı, taban KPSS puanı, müracaat mekanı ve tarihi, müracaat hali, müracaatta istenecek dokümanlar, internet üzerinden müracaat adresi, test bahisleri, atama yapılması planlanan konum sayısı ve gerekli görülen vesair hususlar yazılı imtihan tarihinden en az otuz gün evvel Resmi Gazete’de ve Genel Müdüriyet internet sitesi ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş testi müracaat kuralları

HUSUS 9 – (1) Giriş imtihanına katılmak isteyenlerin son müracaat tarihi itibarıyla aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir:

a) 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 7 nci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak.

c) Aşağıdaki örgün eğitim kurallarından en az birini sağlıyor olmak:

1) Mesleksel ve teknik eğitim veren orta tedrisat kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi meydanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik kollarından birinden mezun olmak.

2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik kısımlarının birinden mezun olmak.

3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler yahut teknik muallim lisans programından mezun olmak.

ç) Mezun olunan tahsil seviyesi itibarıyla muteberlik müddeti devam eden KPSS’den yetmiş puandan az olmamak üzere, giriş testi duyurusunda belirlenen minimum puanı almış olmak.

Giriş imtihanı müracaat süreçleri

HUSUS 10 – (1) Giriş testi başvurusu, şahsen yahut posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş testine katılmak isteyen adaylar, Genel Müdüriyet internet adresinden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki evrakları eklerler:

a) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği).

b) KPSS sonuç dokümanının bilgisayar çıktısı.

c) Tren makinist ehliyeti.

ç) Özgeçmiş.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.

f) Hizmetini yapmasına mani olabilecek akli yahut bedensel manisi olmadığına dair yazılı beyan.

g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ğ) İlanda istenilen öteki dokümanlar.

(3) İnternet üzerinden müracaatların kabul edilmesi durumu haricinde, 2. fıkrada sayılan evrakların son müracaat tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdüriyete teslim edilmesi kaidedir. Bu dokümanlar, aslı ibraz edilmek kaydıyla Işçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan müracaatlarda, 2. fıkrada sayılan dokümanların giriş imtihanı duyurusunda belirtilen son müracaat tarihine kadar Genel Müdüriyete ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son müracaat tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdüriyet kayıtlarına geçen müracaatlar dikkate alınmaz.

Müracaatların kıymetlendirilmesi

UNSUR 11 – (1) Işçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, test için öngörülen müddet içerisinde yapılan müracaatlar incelenerek adayların aranan kuralları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen kaidelerden rastgele birini taşımadığı tespit edilen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan kaideleri taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan tipinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan durum sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan tipi itibarıyla en son adayın aldığı puanla birebir puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. Sıralamaya giren adayların isim ve soyadları ile test bölgeleri, giriş testinden en az on gün evvel Genel Müdüriyet internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Başkaca teste başvuran adaylara müracaat sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

(3) Müracaat kaidelerine haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ait müracaat ile ilgili dokümanları, giriş testine katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı test ve mevzuları

HUSUS 12 – (1) Giriş testinin yazılı kısım sorularının tamamı giriş imtihanı duyurusunda belirtilen mesleksel alan malumatından hazırlanır.

(2) Imtihan soruları aşağıdaki mevzulardan oluşur:

a) Temel ve mesleksel iş sıhhati ve güvenliği (İSG).

b) Manevra ve sürüş tatbikleri.

c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.

ç) Meslek kültürü, muhit himaye ve olağan dışı durumlara müdahale.

d) Türkçe lisan ve anlatım.

(3) Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Testte başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü/uygulamalı imtihana davet

HUSUS 13 – (1) Yazılı testten yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı imtihanda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan konum sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan sahalar dahil), sözlü/uygulamalı test tarihi ve yanı de belirtilerek Genel Müdüriyetin internet sitesinde ilan edilir. Başkaca sözlü/uygulamalı imtihana katılacak adaylara bu testin tarih ve tarafı yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Sözlü/uygulamalı teste çağrılacak aday sayısı yazılı teste çağrılan aday sayısının %40’ından çokça olamaz.

Sözlü/uygulamalı test

UNSUR 14 – (1) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Giriş testi ilanında belirtilen mevzular ve mesleksel alan malumatı ile birlikte Genel Müdüriyetin faaliyet yeriyle ilgili mevzular,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe münasipliği,

ç) Genel yetenek ve genel kültür seviyesi,

d) Ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere yekun yüz puan üzerinden kıymetlendirilir. Imtihan komitesinin her bir üyesi tarafından verilen puanlar münferit farklı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak işçinin kelamlı test puanı tespit edilir. Laflı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan meydanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı imtihan, ilanda belirtilen tarz ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Giriş imtihanı sonuçlarının ilanı ve test sonuçlarına itiraz

HUSUS 15 – (1) Giriş imtihanını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı testlerin her birinden en az 70 puan alınması zaruridir. Adayların son muvaffakiyet puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı test notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bu aritmetik ortalamalara nazaran muvaffakiyet sırası oluşturulur. Test komitesi, adayları en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sırasına nazaran sıralayarak, ilan edilen takım sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en ziyade yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve bu durumu bir tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş testi puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Imtihan encümeninin belirlediği en son muvaffakiyet listesi Işçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Muvaffakiyet listesi Genel Müdüriyetin ilan panosunda ve internet sahifesinde ilan edilir. Ayrıyeten, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirim edilir ve atamaya esas evrakları teslim etmeleri istenir.

(3) Yazılı ve sözlü/uygulamalı test sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak imtihan komitesine itiraz edilebilir. İtirazlar, test komitesince itiraz vadesinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Imtihan encümeni tarafından en son muvaffakiyet listesi, sözlü/uygulamalı imtihanın yapıldığı son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.

(5) Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak oluşum etmez. Imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen durum sayısından daha az ise yalnızca başarılı olanlar testi kazanmış kabul edilir. Yedek listede nokta almak, adaylara daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik hakkı oluşum etmez.

Gerçeğe ters beyan

UNSUR 16 – (1) Imtihanı kazananlardan imtihan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına günah duyurusunda bulunulur.

Imtihan evraklarının saklanması

UNSUR 17 – (1) Ataması yapılanların imtihanla ilgili dokümanları, ilgililerin özlük belgelerinde; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde rastgele bir nedenle atanamayanların imtihan evrakları ise bir yıl müddetle Işçi ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşmeli Işçi Durumuna Atama ve Bildirim

Atamadan evvel istenecek evraklar

UNSUR 18 – (1) Giriş imtihanında başarılı olan adaylardan aşağıdaki dokümanlar istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair evrak.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Isimli sicil kaydı.

ç) İlanda belirtilen ayrıntıların mekan aldığı vazifesini yapmasına handikap olabilecek akli yahut bedensel handikabı olmadığına dair tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık şurası raporu.

(2) Bu evrakları teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sözleşmeli işçi konumuna atanma

HUSUS 19 – (1) Test sonucunda, ilan edilen atama yapılacak takım sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Testte başarılı olanlardan, atama kurallarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama süreci yapılmadan evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan doküman ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde vazifeye başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunların doküman ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama süreci atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

(5) Atamaya esas dokümanlarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler, 2., üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp hizmete başladıktan sonra çeşitli nedenlerle vazifesinden ayrılanların noktasına, testi kazananlara ait listenin ilan edildiği tarihten itibaren altı ay içinde muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede taraf alan adaylar arasından atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Bildirim

HUSUS 20 – (1) Giriş testinde başarılı olup ataması yapılarak hizmete başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanlar yahut ataması iptal edilen adaylara ait haberler, laf konusu süreçlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığına bildirilir.

Karar bulunmayan haller

UNSUR 21 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Kararında Kararname, Kamu Hizmetlerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili öbür mevzuat kararları uygulanır.

Yürürlük

HUSUS 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 23 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Yöneticisi yürütür.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.