Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
3

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Unsuru kararları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili kararları uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik ünitelerine öğretim vazifelisi, 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru uyarınca araştırma vazifelisi ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Kadroları”na araştırma vazifelisi alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL KOŞULLAR

1) Öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48’inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak.

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımlarına naklen yahut açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ cilt en az 70 puan almış olmak. (Araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan cinsinden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan çeşidinden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı lisan puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların rastgele bir ALES puan türünden), Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanacakların ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme basamaklarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

b) Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2) 20201260 ilan numaralı Öncelikli Alanlar Araştırma Vazifelisi Takımına, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Öbür Konulara Ait Yol ve Esaslar” uyarınca 2547 sayılı Kanunun 50/d hususu kapsamında atama yapılacaktır.

3) (20201261-20201262-20201263) ilan numaralı Araştırma Vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun Ek 38. unsur uyarınca 50 inci unsurunun (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

4) Araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak kuralı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) müddetini aşmamış olması gerekir.

a) 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil müddetini dolduran lakin 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami müddetleri tekrar başlatılan öğrenciler ile;

b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz periyoduna kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelileri 2016 – 2017 güz devrinde azami tahsil müddetlerinin tekrar başlaması nedeniyle,

araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Heyet Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olmak ve belgelendirmek.

6) Öğretim Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans mezuniyetine sahip olmak.

B) MUAFİYETLER

1) Meslek yüksekokullarının, 9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in 6. unsurunun 4. fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

2) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz.

C) İSTENEN DOKÜMANLAR

1) Müracaat dilekçesi “Öğretim Elemanı İçin Müracaat Dilekçesi”nin (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734) doldurulmuş ve imzalanmış hali.

2) Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışmalarını içeren eserler listesi.

3) Lisans diploması / mezuniyet dokümanı fotokopisi (Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, kurum yahut noter onayı zarurî değildir).

4) İlan edilen takıma bağlı olarak lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik tahsil durum evrakı / mezuniyet dokümanı fotokopisi (Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, kurum yahut noter onayı zarurî değildir).

5) Lisans transkript evrakı ve ALES dokümanı (ALES İmtihanı sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES dokümanı geçerlidir).

6) Yabancı Lisan Evrakı (YDS yahut eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen lisan belgesi)

7) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).

9) Tecrübe sahibi olduğunu gösterir evrak (ilan edilen takıma bağlı olarak ilanda kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir evrak; özel dalda çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge).

10) Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar İçin).

11) Hizmet Evrakı (Halen kamuda çalışanlar yahut daha evvel kamuda hizmeti olanlar için).

12) Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair şimdiki isimli sicil dokümanı (e-Devlet üzerinden alınan belge).

13) Diplomaların barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı birinci müracaatta kabul edilecek olup, onay mecburî değildir. Evrakların (diploma-transkript) aslı atanmaya hak kazananlardan daha sonra istenecektir.

D) GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar müracaat dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını kesinlikle belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca bir adedine müracaat yapabilirler. Birden fazla takıma başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Rastgele bir kamu kurumunda çalışanların (daha evvel çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı detaylı hizmet evrakını müracaat evraklarına ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde hala vazife yapmakta olan adaylar hariçtir).

4) İstenen evraklarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır. Ayrıyeten, adayların müracaat ve atanma şartlarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde imtihanı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıyeten, bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

5) Yüksek Lisans yahut Doktora yapıyor olmak yahut yapmış olmak kuralı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte yahut onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

6) Yönetimin gerekli görmesi halinde ilanın her kademesinde değişiklik yapılabilir yahut ilan iptal edilebilir. Üniversitenin resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7) Müracaat mühleti bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, müracaat müddeti 15. günün mesai saati sonunda (Saat 16.00’de) biter. Müddeti içinde Rektörlüğümüz İşçi Daire Başkanlığına ulaşmayan müracaatlar ile eksik dokümanlı müracaatlar ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

8) Müracaatlar şahsen yahut posta yolu ile Trabzon Üniversitesi İşçi Dairesi Başkanlığı yahut Genel Sekreterlik Yazı İşleri Ünitesi (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Yerleşkesi Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat/Trabzon) adresine yapılacaktır.

9) Öğretim elemanı ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi not dönüşüm tablosuna nazaran yapılacaktır.

10) Sonuçlar Üniversitemizin ((http://www.trabzon.edu.tr/) ve (http://personel.trabzon.edu.tr/) web adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz