TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Imtihan İlanı

0
3

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESTLERINE AIT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Imtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Testleri aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2020/2. Periyot YMM Test Tarihleri : 19-28 Eylül 2020

* Birinci defa teste katılacaklar için müracaat tarihleri : 15.06.2020 – 20.07.2020

* Tekrar imtihana katılacaklar için müracaat tarihi : 15.08.2020 – 31.08.2020

Birinci defa imtihan müracaatında bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle imtihana iştirak için gerekli olan hizmet vadelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Imtihan müracaatları ön müracaat halinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden alınacaktır.

– Birinci defa imtihana katılacak adayların, TEOS üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra bu dokümanın yazıcı çıktısını, imtihan müracaat evrakı ile birlikte PTT yahut kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

– Test müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana katılacak adayların ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Birinci sefer imtihana girmek isteyen adayların, test müracaat belgelerini yukarıda belirtilen son müracaat günü mesai saati bitimine kadar kargo yahut PTT yolu ile TÜRMOB – Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar imtihana girecek adayların ise son müracaat günü saat 23:59’a kadar TEOS üzerinden test başvurusunu yapmış olmaları kafidir. Müddeti içerisinde müracaat yapmayanlar imtihana alınmayacaktır.

IMTIHANLARA AIT ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Imtihanına girebilmek için:

Testlere girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü hususundaki genel ve 9 uncu unsurdaki hususî kaideleri taşımaları yanında 45 inci husus ve 48 inci hususun 2. fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu unsurunda belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Testi;

– İleri Seviyede Finansal Muhasebe,

– Finansal Idare,

– Idare Muhasebesi,

– Teftiş, Raporlama ve Meslek Hukuku,

– Revizyon,

– Vergi Tekniği,

– Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

– Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

– Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

– Kapital Piyasası Mevzuatı,

bahislerinden yapılır.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Teste katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Imtihan Müracaat Belgesi (SMMM – YMM Odalarından sağlanabilir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) Mezun Dokümanı (e-devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi yahut süreksiz mezuniyet evrakı fotokopisi,

Mezun evrakı e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler.

– Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın art sahifesinde kimlik haberleri bulunması halinde art sahife da onaylatılacaktır.) Muvakkat mezuniyet evrakının noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet evrakının art sahifesinde kimlik malumatları bulunması halinde art sahife da onaylatılacaktır.)

– Yabancı Tahsil Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Tedrisat Kurumu’ndan alınacak denklik evrakı,

4) Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet üzerinden alınacak isimli sicil dokümanı (Adli sicil dokümanının, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen cürümleri kapsayacak ve isimli sicil arşiv malumatlarını içerecek biçimde olması gerekir.) Isimli sicil kaydı olanlardan duruşma kararı fotokopisi,

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

6) Muaf muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt evrakı, muaf çalışanlardan faaliyet dokümanı, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

8) Taahhütname,

9) Şahsi dalda bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Fiyatı ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

10) Imtihan bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) Test Evrakı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

12) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma müddetini gösterir aşağıdaki evraklar:

a-1) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini muaf olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti vadesince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) evrak ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık cürümlerinden ötürü karar giymiş olunmadığını gösterir evrak,

a-2) Mesleksel faaliyetini Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik iştiraki ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) unsurdaki dokümana ek olarak şirket ortağı, şirket yöneticisi ya da idare konseyi üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleksel faaliyetini Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik paydaşlığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş konumlarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(İlgili periyodu kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), çalışma müddetini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel heyet gazeteleri) ve hizmet tarif yazısı (İlgili firmadan alınacak)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme salahiyetine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet evrakı, (SMMM evrakı olmayanlardan yukarıda yan alan 6,7 ve 9’ncu unsurlardaki evraklar aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim kollarında talim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet dokümanı, (SMMM evrakı olmayanlardan yukarıda konum alan 6,7 ve 9’ncu hususlardaki evraklar aranmaz.)

e) Teste girecek adayların, imtihan sarfiyatları karşılığı olarak başvurdukları her imtihan için ders başına 210,00-” olmak üzere, birinci kez teste katılacaklar yekun 2.100,00-” ödemenin yapıldığına ait evrak,

Imtihan bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda nokta alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile imtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka haberleri;

İş Bankası Ankara-Dikmen Bürosu 487 269,

Halk Bankası Ankara / Yenişehir Bürosu 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen gayri evraklar.

DAHA EVVEL IMTIHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK EVRAKLAR

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Test Yönetmeliği’nin “Tekrar Teste Girebilme” başlıklı 21. unsurunun (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına nazaran, Yeminli Mali Müşavirlik testinde başarılı olamayanlar, birinci test tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kere açılacak tüm testlere girebilirler. Test vadesi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Imtihanda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için test sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden imtihan müracaatlarını yapmaları gerekir.

EVRAKLARIN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik imtihanına katılma isteğinde bulunacakların, test belgesinde nokta alan Imtihan Müracaat Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen evrakları bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son müracaat tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe alışılmamış beyanda bulundukları anlaşılanların, testi kazanmış dahi olsalar, Müsaade Evrakları (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını cevapsız bırakanlar ile dokümanları eksik olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

3) Imtihanın yapılacağı alanlar ve test programı Muaf Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Test Giriş dokümanları, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) Imtihan sırasında, Imtihan Giriş Dokümanı ve makbul kimlik dokümanı (T.C Kimlik No yazılı şimdiki fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti tasdikli pasaport) yanında bulunmayanlar teste alınmayacaktır.

6) Test listelerinde konum almayanlar imtihana alınmayacaktır.

7) Imtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar teste alınmayacaktır.

8) Imtihan Müracaat evrakları geri verilmeyecektir.

9) Imtihana başvurup, katılmayanların imtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur. 4080/1-1

TÜRMOB Türkiye Muaf Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

HÜR MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESTLERINE AIT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Muaf Muhasebeci Mali Müşavirlik Imtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Test Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Imtihanları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetlerinde yapılacaktır.

Bu teste; stajını tamamlayan bağımsız muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Muaf Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Kanun’un 6’ncı unsuruna nazaran, hizmet müddetlerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2020/2 Periyodu, SMMM Imtihan Tarihleri : 26-27 Eylül 2020

Birinci defa katılacaklar için müracaat tarihleri : 15.06.2020 – 20.07.2020

Tekrar katılacaklar için müracaat tarihleri : 20.08.2020 – 07.09.2020

Birinci kere imtihan müracaatında bulunacak adayların, 20.07.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Test müracaatları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak alınacaktır.

– Birinci defa imtihana katılmak için TEOS üzerinden müracaat yapacak adaylardan müracaat sırasında; test koşullarını sağladıklarını ve daha sonra TESMER tarafından duyurulacak tarihler arasında, staj ve teste ait evraklarını özgür muhasebeci mali müşavirlik test belgesi ile birlikte bağlı oldukları Odalara teslim edeceklerine ait taahhütname istenecektir.

– Daha evvel imtihan başvurusu onaylanmış, test müddeti devam eden adaylardan tekrar teste girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Teste girecek adayların, yukarıda belirlenen mühletler içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Vadesi içerisinde müracaat yapmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

TESTLERE AIT ESASLAR

Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik Testlerine girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu idaresi ve siyasal bilimler kısımlarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut denkliği Üniversite Kurumunca tasdik edilmiş yabancı üniversite kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak yahut öteki talim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen bilim kısımlarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir yahut Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / yahut onların teftiş ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj vadesinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’ncü hususundaki genel ve 5’nci unsurundaki kişisel kaideleri taşımaları yanında 45’nci husus ve 48’nci hususun 2. fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

TEST BAHISLERI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Muaf Muhasebeci Mali Müşavirlik Test Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Test Yönetmeliği’ne nazaran, Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlik Testlerine katılacak adaylar aşağıdaki hususlarından teste tabi tutulmaktadırlar.

– Finansal Muhasebe,

– Finansal Tablolar ve Tahlili,

– Maliyet Muhasebesi,

– Muhasebe Teftişi,

– Vergi Mevzuatı ve Pratiği,

– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

– Kapital Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Kanun’un 6. hususunun 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet müddetleri, staj vadesinden sayılmış / sayılacak adaylar bu imtihan konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş testlerinden başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– Imtihan evrakı (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

– Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet kapısı üzerinden alınacak isimli sicil dokümanı (Adli sicil evrakının, 3568 sayılı Kanun’un 4/d bendinde belirtilen cürümleri kapsayacak ve isimli sicil arşiv malumatlarını içerecek biçimde olması gerekir.), isimli sicil kaydı olanlardan duruşma kararı fotokopisi,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Mezun Dokümanı (e-devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi yahut süreksiz mezuniyet dokümanı fotokopisi

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun evrakı e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler.

– Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın art sahifesinde kimlik malumatları bulunması halinde art sahife da onaylatılacaktır.)

– Diploma aslının TESMER Bürosu / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek halde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın art sahifesinde kimlik haberleri bulunması bu süreç art sahife için de yapılacaktır.)

– Süreksiz mezuniyet evrakının noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet dokümanının art sahifesinde kimlik malumatları bulunması halinde art sahife da onaylatılacaktır.)

– Muvakkat mezuniyet dokümanının TESMER Bürosu / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek formda imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet evrakının art sahifesinde kimlik malumatları bulunması halinde bu süreç art sahife için de yapılacaktır.)

– Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ait dokümanları ibraz etmeleri gerekmektedir.

– (Yabancı Tahsil Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Talim Kurumu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

1) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

2) Özgür Muhasebeci olarak özgür çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir doküman ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık hatalarından ötürü karar giymiş olunmadığını gösterir evrak, ruhsat fotokopisi, faaliyet dokümanı; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt evrakı, ruhsat fotokopisi,

3) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren evraklar,

4) TÜRMOB tarafından gerekli görülen öteki evraklar.

5) Imtihan sarfiyatları karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, birinci kez teste katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için yekun 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise yekun 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ait doküman,

Imtihan bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda taraf alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile test başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka haberleri;

– İş Bankası Ankara-Dikmen Bürosu 487 255,

– Halk Bankası Ankara / Yenişehir Bürosu 16000 140

DAHA EVVEL TESTE KATILAN ADAYLARDA ARANACAK DOKÜMANLAR

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Imtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar Teste Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına nazaran, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci test tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 defa açılacak tüm testlere girebilirler. Bu imtihan müddeti hiç bir nedenle uzatılamaz.

Testte başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için test sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden imtihan başvurusunu yapmaları gerekir.

DOKÜMANLARIN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Maddede öngörülen genel ve kişisel kaideleri taşıyanlar yukarıda istenilen müracaat evraklarını, son müracaat tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile yahut “Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Lakin gerçeğe uymaz beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. unsurunda düzenlenen genel kaideler ile 5. hususunda düzenlenen hususî koşulları taşımadıkları anlaşılanların imtihanı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1) Imtihan müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını cevapsız bırakanlar ile evrakları eksik olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2) Imtihanın yapılacağı alanlar ve test programı Hür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) Test Giriş evrakları, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) Test Giriş Dokümanı ve tasdikli kimlik evrakı (T.C Kimlik No yazılı yeni fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Mühleti beğenilen pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

5) Imtihan listelerinde bölge almayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) Test masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler teste alınmayacaktır.

7) Teste başvurup, katılmayanların test bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

8) Test müracaat dokümanları geri verilmeyecektir.

İlan olunur. 4081/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz