Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı

0
3

Dava; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesinde memur olarak vazife yapan davacı tarafından, eşinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığından bahisle, Esenler Belediyesi’ne atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürece karşı açılmıştır.

Birinci derece mahkemesi, eşinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. unsurunun (d) bendinde belirtilen mühlete ait koşulları (iki yıl) taşımadığı, bütün bu konular birlikte değerlendirildiğinde, davacının, eş durumu nedeniyle kurum değişikliği tarafındaki talebine muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı münasebeti ile davayı reddetmiştir.

Bölge yönetim mahkemesi ise davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Lakin muvafakat verilmeme sürecini reddetmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Münasebet olarak kurum yönetmeliğinin Genel Yönetmeliğe karşıt olması gösterilmiştir. Müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen kaidelerin oluştuğu anlaşılmıştır denildi.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Temel : 2018/4252

Karar : 2019/1172

Tarih : 12.03.2019

Mevzuat kararları ve evrak kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının eşinin, İstanbul vilayetinde 21/01/2015 tarihinden itibaren müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen kuralların oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık; bu süreç istikametinden, davanın reddi yolunda verilen Yönetim Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının değişik münasebet ile reddi yolundaki Bölge Yönetim Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU: Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesinde memur olarak misyon yapan davacı tarafından, eşinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığından bahisle, Esenler Belediyesi’ne atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 sayılı süreç ile anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özetli: Konya 1. Yönetim Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 sayılı kararıyla, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi’nin yeni kurulmuş bir üniversite olarak iş ve süreçlerini sonlu sayıda işçi ile yürüttüğü, davacının yönetimlerinde misyon yapan tek grafiker olduğu, davacının eşinin 21/01/2015 tarihinden itibaren avukat olarak çalıştığı, davacının müracaatının ise 25/01/2016 tarihli olduğu, kamu işçisi olmayan davacının eşinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. unsurunun (d) bendinde belirtilen mühlete ait kaideleri (iki yıl) taşımadığı, bütün bu konular birlikte değerlendirildiğinde, davacının, eş durumu nedeniyle kurum değişikliği istikametindeki talebine muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı; öte yandan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinde “muvafakat verme şartları”nın düzenlendiği, kelam konusu düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 25/06/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararlarına ters olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi Kararının Özeti : Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı temyize bahis kararıyla, davacının, eş durumu özrü nedeniyle muvafakat verilmesi istemiyle müracaatta bulunduğu Ocak-2015 devri itibariyle son iki yıl içindeki (25/01/2013 – 26/01/2015 tarihleri arasındaki) prim ödeme günü sayısının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliği’nin 14. unsurunun 1. fıkrasının (d) bendinde öngörülen mühlet kadar olmadığı, bir diğer anlatımla, davacının eşinin prim ödeme gün sayısının 360 günün altında olduğu, davacıya muvafakat verilmemesi yolunda tesis edilen sürece karşı açılan davada verilen davanın reddi yolundaki istinaf müracaatına husus kararda sonucu itibariyle hukuka karşıtlık bulunmadığı; davacıya muvafakat verilmemesine ait sürecin desteği olarak gösterilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemi tarafından ise; Genel Yönetmeliğin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlıklı 14. unsurunun 1. fıkrasının (d) bendinde, kamu işçisi olmayan eş nedeniyle eş durumundan tayin talebinde bulunulabilmesi için; ”son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle çalışmış ve hala çalışıyor olması” şartları öngörülmüş iken, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının iptali istenilen (e) bendinde belirtilen muvafakat verme kaidelerinin, kelamı edilen Yönetmeliğin 14. unsurunun 1. fıkrasının (d) bendinde yer verilen kaidelerden farklı bir biçimde düzenlendiği; davaya bahis Yönergenin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendinde, Genel Yönetmeliğin 28. hususu ve Süreksiz 5. hususunda yer verilen düzenlemeler uyarınca hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının kısmen reddi ve kısmen kabulü ile, Konya 1. Yönetim Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 sayılı kararının davacıya muvafakat verilmemesine ait kısmı istikametinden istinaf müracaatının üstteki münasebetle reddine; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendi istikametinden ise, istinaf müracaatının kabulü ve istinaf müracaatına husus kararın bu kısmının kaldırılarak, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacı tarafından, 25/01/2016 tarihinde muvafakat verilmesi istemiyle yönetime müracaatta bulunduğu, fakat, müracaat dilekçesinde tarih kısmının sehven 25/01/2015 olarak yazıldığı, müracaat tarihinden itibaren son iki yıl içinde ödemiş olduğu prim gün sayısının 360 günün üzerinde olduğu (2015 yılı için 341 gün, 2016 yılı için ise 25 gün olmak üzere toplam 366 gün), bu nedenle prim gün sayısının tekrar hesaplanarak bir karar verilmesi gerektiği ileri sürülerek, temyize mevzu Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI: Yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: Hamiyet Varlıklı Topaloğlu

FİKRİ: Temyiz isteminin kabul edilerek Bölge Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak misyon yapmakta iken, eş durumu mazereti nedeniyle İstanbul/Esenler Belediyesine atanmak için tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddi üzerine temyize husus davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. hususunun 1. fıkrasında; kurumların vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. unsurdaki asıllar çerçevesinde daha üst kurum içinde birebir yahut öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilecekleri kararına yer verilmiş, tıpkı hususun 2. fıkrasında; memurların kendi istekleri ile kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altındaki takımlara atanabilecekleri karara bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 19/04/1983 günlü, 83/6525 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 30/06/2014 günlü, 2014/6578 sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla değişik “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14. unsurunun dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki halinde; “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu işçisi olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması yahut mevzuatı uyarınca eşin mecburî yer değiştirmeye tabi tutulan bir vazifede bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar ortasında gerekli uyum sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet muhtaçlığının bulunduğu yere,

d) Kamu işçisi olmayan eşinin, talep edilen yerde müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak çalışmış ve hala çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu işçisi olarak çalıştığına yahut atanmayı talep ettiği yerde eşinin müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak hala çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan misyonlarda bulunduğuna ait belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıyeten yer değiştirme müracaatına, evlilik durumunu kanıtlayan evrakın de eklenmesi gerekir.”; “Özel Yönetmelikler” başlıklı 28. unsurunda; “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hala vazifede bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli unsurlarında kurumlarca tesbiti öngörülen başka konuları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet İşçi Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe ters kararlar yer alamaz….”, 30/06/2014 günlü, 2014/6578 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı Eki Yönetmeliğin 12. hususu ile eklenen Süreksiz 5. hususta de, “Kamu kurum ve kuruluşları bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu müddet içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe muhalif olmayan kararlarının uygulanmasına devam edilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

TÜREL KIYMETLENDİRME :

Belgenin incelenmesinden; davacı tarafından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak misyon yapan davacının, eşinin İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalıştığı, Esenler Belediyesi’nde bir vazifeye atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yapılan müracaatın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunda belirtilen muvafakat verme kurallarını taşımadığı ve hizmetine gereksinim duyulduğu gerekçesiyle reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 sayılı süreç ile anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle temyize mevzu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Üstte yer verilen mevzuat kararları ve belge kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının eşinin, İstanbul vilayetinde 21/01/2015 tarihinden itibaren müracaat tarihi prestijiyle son iki yıl içinde 360 gün toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen kuralların oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık; bu süreç tarafından, davanın reddi yolunda verilen Yönetim Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının değişik münasebet ile reddi yolundaki Bölge Yönetim Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı kararın redde ait kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun temyize husus kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsurunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. unsurunun 2. fıkrası yeterince ve üstte belirtilen konular da gözetilerek, bozulan kısım hakkında tekrar bir karar verilmek üzere belgenin, kararı veren Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine, 12.03.2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz