Gündem

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Muvakkat Personel Alım İlanı

YALOVA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ESNT.MÜDÜRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 08 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 03 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yanı, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların bölgesine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada nokta alan gayri kimseler dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, konumu ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim yanı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut ortam seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat vadesi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı tarafa taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı bölge içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Haberleri Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

TARIM ÇALIŞANI (TARLA ÜRÜNLERİ) [2 KİŞİ] Meslek Kodu:9211.08

ŞAHSI KAIDELER:

1) Müracaatta bulunacak olan adaylarıngörevini arazi kaidelerinde devamlı yapmasına ket oluşum edecek sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması ve Ziraî Ar-Ge işlerinde çalışmaya yatkın olmaları gerekmektedir.

GENEL KAIDELER

  1. Çalışma vadesi bir mali yıl içerisinde 5 ay 29 gün olup, Kaynak ve Maliye Bakanlığından onay alındığı takdirde 9 ay 29 güne tamamlanacaktır. Çalışma noktaları Enstitü bünyesinde arazi, seralar, laboratuvarlar, Geliştirme Merkezleri, vd. ortamlardır.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmuş olmak.

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı günahlar, devlet sırlarına karşı günahlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık günahlarından mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine, şahsi hayata ve hayatın bilinmeyen sahasına, cinsî dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur günahlarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

7) Rastgele bir çevre güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.

8) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9) Atanmasına handikap sabıka kaydı bulunmamak

10) Tarım Çalışanı meslek kolu için müracaat edecek adayların hizmetini arazi kurallarında devamlı yapmasına ket oluşum edecek sağlık meselesi (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması ve bunu sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

11) Alınacak personellerin deneme mühleti altmış gün (2 ay) olup, deneme vadesi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim vadesi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

12) Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan – test süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Yalova İli ve Kazalarında ikamet ediyor olmak.

KURA TARİHİ, KONUMU VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter kura çekimi 12.06.2020 Cuma günü saat 14:00’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdüriyeti Içtima Salonunda gerçekleştirilecektir.

2- Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3- Tüm müracaat sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar Kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat mekanı ve tarihi kurumumuz (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde ilan edilecek olup, başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakatta adaylarca kâfi puan alınamaması durumunda iş ilanı iptal edilebilecektir.

EVRAK TESLİM TARİHİ VE NOKTASI

Doküman teslim tarihi, noter kura sonucu belirlenen ve laflı ve uygulamalı teste girmeye hak kazanan adayların kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. Hazırlaması gereken tüm evrakları “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” İnsan Kaynakları Ünitesine (Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. Araştırma Sok. No:53 Merkez/Yalova)” şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

KURA SONUCU KELAMLI ve UYGULAMALI TESTE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLAR:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

2- (2) Adet Vesikalık fotoğraf.

3- Isimli Sicil Dokümanı (Cumhuriyet Savcılığı yahut e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en çokça bir ay evvel alınmış olmalıdır.)

4- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı doküman.

5- Askerlik durum dokümanı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6- Vazifesini arazi kurallarında devamlı yapmasına beis oluşum edecek sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmadığına dair sağlık raporu.

7- Diploma/Mezuniyet Dokümanı aslı ve fotokopisi

KELAMLI ve UYGULAMALI IMTIHAN TARİHİ VE BÖLGESI

Imtihan gün, saat ve noktası ile laflı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup, başkaca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KELAMLI ve UYGULAMALI TEST SÜREÇLERI

1- Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili laflı ve uygulamalı test noktası ve tarihi ile ilgili haberler Enstitümüzün kurumsal internet (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) sahifesinde takip edilebilecek, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Laflı ve uygulamalı test sonucunda, açık emekçi sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. Adayların laflı ve uygulamalı test puanı, test şurası Lider ve üyelerinin münferit başka vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Laflı testte başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Kelamlı imtihan puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

3- Yapılan kelamlı ve uygulamalı test sunucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar kurumun internet sahifesinde (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce) ilan edilecektir.

4- Yapılan laflı ve uygulamalı imtihanda asıl olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

GERÇEĞE HILÂF BEYAN

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe uymaz beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu insanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına günah duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.